2


BOKSLUT 2003-12-31


BRF SICKLAHUS

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS

NACKA
ÅRSREDOVISNING


Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sicklahus, Nacka kommun, org nr 716418-7184, får härmed avge redovisning för tiden 1 januari - 31 december 2003.FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE


Under verksamhetsåret har tjänstgjort som


STYRELSELEDAMÖTER

David Norberg Ordförande

Martin Kihl Sekreterare (- 2003 11 03 )

Karl Sundholm Sekreterare (2003 11 25 - )

Nils-Erik Johansson

Joachim Norin

Hans Svangren


STYRELSESUPPLEANTER

Jarmo Silva


REVISOR

Gunnar Lindqvist

Leif Bengtsson Lindebergs Grant Thornton AB


REVISORSSUPPLEANT

Lauris KrastinsSåväl teknisk som ekonomisk förvaltning sker i egen regi.


Föreningen är registrerad 1984-04-30 är sedan 1984-09-01 ägare till fastigheterna Sicklaön 261.1 värdeår 1948, 263.1 värdeår 1948 och 265.4 värdeår 1957. Taxeringsvärdet för fastigheterna var den 31 december 2003, ( 2002) 109 282 000 (104 177 000) kr varav byggnadsvärde kr 73 770 000 (70 331 000) och markvärde 35 512 000 kr (33 846 000).


Fastighetsförsäkring med fullvärdegaranti är tecknad med Stockholms Stads Brandförsäkringskontor.


Under verksamhetsåret har 16 st protokollförda sammanträden hållits.


Ordinarie föreningsstämma hölls 2003-04-28.


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS

NACKAAvskrivning av fastigheterna har verkställts med 229 080 kr, motsvarande 2 % av det bokförda anskaffningsvärdet.

Avskrivning för ny- och ombyggnad har verkställts med 804 516 kr

Ny- och ombyggnad avskrives på 15 år, vilket motsvarar ca 6,7 % av bokförda anskaffningsvärdet.

Stambyte avskrives på 50 år, vilket motsvarar 2 % av bokförda anskaffningsvärdet.

Fasad- och balkongrenovering 1999 avskrivs på 30 år vilket motsvarar 3,33 % av bokförda

anskaffningsvärde.

Avskrivning av maskiner & inventarier har verkställts med 14 279,17 kr.


Under året har föreningen amorterat 127 280 kr av sin låneskuld.


Under året har 37 st överlåtelser skett, varav 2 st hyresrätter.


Styrelsearvoden har utbetalats med 180 000 kr.


Föreningen har 031231, 276 medlemmar vilket är lika med antalet bostadsrättslägenheter.

Föreningen upplåter med hyresrätt 33 st lägenheter och 52 st lokaler.


Totala ytan uppgår till 20 587 kvm med följande fördelning:


Lägenheter 17 998 kvm, varav hyresrätter 1 861 kvm.

Lokaler 2 589 kvm


Föreningen har under året avsatt 500 000 kr till fond för underhåll.


Resultatet av verksamheten under räkenskapsåret och föreningens ställning

den 31 dec 2003 framgår av nedan intagna resultat och balansräkning.


RESULTAT AV FÖRENINGENS VERKSAMHET


Balanserat resultat 13 767 789 kr

Årets vinst 1 284 137 kr

Ackumulerat överskott 15 051 926 kr


STYRELSEN FÖRESLÅR


Att ackumulerat överskott 15 051 926 kr balanseras i ny räkning.