3


BOKSLUT 2004-12-31


BRF SICKLAHUS

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS

NACKA
ÅRSREDOVISNING


Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sicklahus, Nacka kommun, org nr 716418-7184, får härmed avge redovisning för tiden 1 januari - 31 december 2004.FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE


Under verksamhetsåret har tjänstgjort som


STYRELSELEDAMÖTER

David Norberg Ordförande

Karl Sundholm Sekreterare

Henrik Unosson

Lars Andersson

Gunnar Lindqvist


STYRELSESUPPLEANTER

Jarmo Silva

Virve Polsa


REVISOR

Stig Karlsson

Leif Bengtsson Lindebergs Grant Thornton AB


REVISORSSUPPLEANT

VakantSåväl teknisk som ekonomisk förvaltning sker i egen regi.


Föreningen är registrerad 1984-04-30 är sedan 1984-09-01 ägare till fastigheterna Sicklaön 261.1 värdeår 1948, 263.1 värdeår 1948 och 265.4 värdeår 1957. Taxeringsvärdet för fastigheterna var den 31 december 2004, ( 2003) 116 060 000 (109 282 000) kr varav byggnadsvärde kr 69 914 000 (73 770 000) och markvärde 46 146 000 kr (35 512 000).


Fastighetsförsäkring med fullvärdegaranti är tecknad med Stockholms Stads Brandförsäkringskontor.


Under verksamhetsåret har 15 st protokollförda sammanträden hållits.


Ordinarie föreningsstämma hölls 2004-04-19.


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS

NACKAAvskrivning av fastigheterna har verkställts med 229 080 kr, motsvarande 2 % av det bokförda anskaffningsvärdet.

Avskrivning för ny- och ombyggnad har verkställts med 804 516 kr

Ny- och ombyggnad avskrives på 15 år, vilket motsvarar ca 6,7 % av bokförda anskaffningsvärdet.

Stambyte avskrives på 50 år, vilket motsvarar 2 % av bokförda anskaffningsvärdet.

Fasad- och balkongrenovering 1999 avskrivs på 30 år vilket motsvarar 3,33 % av bokförda

anskaffningsvärde.

Avskrivning av maskiner & inventarier har verkställts med 4000 kr.


Under året har föreningen amorterat 3 188 464 kr av sin låneskuld.


Under året har 27 st överlåtelser skett, varav 2 st hyresrätter.


Styrelsearvoden har utbetalats med 180 000 kr.


Föreningen har 041231, 278 medlemmar vilket är lika med antalet bostadsrättslägenheter.

Föreningen upplåter med hyresrätt 31 st lägenheter och 52 st lokaler.


Totala ytan uppgår till 20 587 kvm med följande fördelning:


Lägenheter 17 998 kvm, varav hyresrätter 1 729 kvm.

Lokaler 2 589 kvm


Föreningen har under året avsatt 500 000 kr till fond för underhåll.


Resultatet av verksamheten under räkenskapsåret och föreningens ställning

den 31 dec 2004 framgår av nedan intagna resultat och balansräkning.


RESULTAT AV FÖRENINGENS VERKSAMHET


Balanserat resultat 15 020 003 kr

Årets förlust - 357 638 kr

Ackumulerat överskott 14 662 365 kr


STYRELSEN FÖRESLÅR


Att ackumulerat överskott 14 662 365 kr balanseras i ny räkning.