BOKSLUT 2005-12-31

 

                                                                                              BRF  SICKLAHUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS

NACKA

 

 

 

ÅRSREDOVISNING

 

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sicklahus, Nacka kommun, org nr 716418-7184, får

härmed avge redovisning för tiden 1 januari - 31 december 2005.

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

 

Under verksamhetsåret har tjänstgjort som

 

STYRELSELEDAMÖTER

Henrik Unosson                      Ordförande fr.o.m. 2005-09-20

David Norberg                       Ordförande t.o.m    2005-09-19

Virve Polsa                            Sekreterare

Jarmo Silva

Lars Andersson

Gunnar Östling                                                     

 

STYRELSESUPPLEANTER

Catarina Drobin

 

 

REVISOR

Stig Karlsson

Leif Bengtsson                        Lindebergs Grant Thornton  AB

 

REVISORSSUPPLEANT

Birgitta Jansson

 

 

Såväl teknisk som ekonomisk förvaltning sker i egen regi.

 

Föreningen är registrerad 1984-04-30 är sedan 1984-09-01 ägare till fastigheterna Sicklaön

261.1 värdeår 1948, 263.1 värdeår 1948 och 265.4 värdeår 1957. Taxeringsvärdet för

fastigheterna var den 31 december 2005, ( 2004)  116 060 000 (116 060 000) kr  varav

byggnadsvärde kr 69 914 000 (69 914 000) och markvärde 46 146 000 kr (46 146 000).

 

Fastighetsförsäkring med fullvärdegaranti är tecknad med Stockholms Stads

Brandförsäkringskontor.

 

Under verksamhetsåret har 15 st protokollförda sammanträden hållits.

 

Ordinarie föreningsstämma hölls 2004-04-26.

 

 

 

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS

NACKA

 

 

Avskrivning av fastigheterna har verkställts med 229 080 kr, motsvarande 2 % av det

bokförda anskaffningsvärdet.

Avskrivning för ny- och ombyggnad har verkställts med 804 654 kr

Ny- och ombyggnad avskrives på 15 år, vilket motsvarar ca 6,7 % av bokförda

anskaffningsvärdet.

Stambyte avskrives på 50 år, vilket motsvarar 2 % av bokförda anskaffningsvärdet.

Fasad- och balkongrenovering 1999 avskrivs på 30 år vilket motsvarar 3,33 % av bokförda

anskaffningsvärde.

Avskrivning av maskiner & inventarier har verkställts med 4 558 kr.

 

Under året har föreningen amorterat 61 280 kr av sin låneskuld.

 

Under året har 35 st överlåtelser skett.

 

Styrelsearvoden  har utbetalats med 180 000 kr.

 

Föreningen har 051231, 278 medlemmar vilket är lika med antalet bostadsrättslägenheter.

Föreningen upplåter med hyresrätt 31 st lägenheter och 52 st lokaler.

 

Totala ytan uppgår till 20 587 kvm med följande fördelning:

 

            Lägenheter      17 998 kvm, varav hyresrätter 1 729 kvm.

            Lokaler             2 589 kvm

 

Föreningen har under året avsatt 500 000 kr till fond för underhåll.

 

Resultatet av verksamheten under räkenskapsåret och föreningens ställning

den 31 dec 2005 framgår av nedan intagna resultat och balansräkning.

 

RESULTAT AV FÖRENINGENS VERKSAMHET

 

Balanserat resultat                                         14 662 365 kr

Årets förlust                                                     -  933 553 kr

Ackumulerat överskott                                13 728 812 kr  

 

STYRELSEN FÖRESLÅR

 

Att ackumulerat överskott 13 728 812 kr balanseras i ny räkning.