BOKSLUT 2006-12-31

 

                                                                                              BRF  SICKLAHUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS

NACKA

 

 

 

ÅRSREDOVISNING

 

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sicklahus, Nacka kommun, org nr 716418-7184, får

härmed avge redovisning för tiden 1 januari - 31 december 2006.

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

 

Under verksamhetsåret har tjänstgjort som

 

STYRELSELEDAMÖTER

Henrik Unosson                       Ordförande

Virve Polsa                              Sekreterare

Lars Andersson

Gunnar Östling                                                       

Bengt Sundberg

 

STYRELSESUPPLEANTER

Catharina Drobin

Gunnar Lindqvist

 

 

REVISOR

Björn Kanmert

Leif Bengtsson             Lindebergs Grant Thornton  AB

 

REVISORSSUPPLEANT

Birgitta Jansson

 

 

Såväl teknisk som ekonomisk förvaltning sker i egen regi.

 

Föreningen är registrerad 1984-04-30 är sedan 1984-09-01 ägare till fastigheterna Sicklaön

261.1 värdeår 1948, 263.1 värdeår 1948 och 265.4 värdeår 1957. Taxeringsvärdet för

fastigheterna var den 31 december 2006, ( 2005)  116 060 000 (116 060 000) kr  varav

byggnadsvärde kr 69 914 000 (69 914 000) och markvärde 46 146 000 kr (46 146 000).

 

Fastighetsförsäkring med fullvärdegaranti är tecknad med Stockholms Stads

Brandförsäkringskontor.

 

Under verksamhetsåret har 10 st protokollförda sammanträden hållits.

 

Ordinarie föreningsstämma hölls 2006-04-26.

 

 

 

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS

NACKA

 

 

Avskrivning av fastigheterna har verkställts med 229 080 kr, motsvarande 2 % av det

bokförda anskaffningsvärdet.

Avskrivning för ny- och ombyggnad har verkställts med 772 942 kr

Ny- och ombyggnad avskrives på 15 år, vilket motsvarar ca 6,7 % av bokförda

anskaffningsvärdet.

Stambyte avskrives på 50 år, vilket motsvarar 2 % av bokförda anskaffningsvärdet.

Fasad- och balkongrenovering 1999 avskrivs på 30 år vilket motsvarar 3,33 % av bokförda

anskaffningsvärde.

Avskrivning av maskiner & inventarier har verkställts med 4 681 kr.

 

Under året har föreningen amorterat 2 802 960  kr av sin låneskuld.

 

Under året har 33 st överlåtelser skett.

 

Styrelsearvoden  har utbetalats med 180 000 kr.

 

Föreningen har 061231, 279 medlemmar vilket är lika med antalet bostadsrättslägenheter.

Föreningen upplåter med hyresrätt 30 st lägenheter och 59 st lokaler.

 

Totala ytan uppgår till 20 894 kvm med följande fördelning:

 

            Lägenheter       17 998 kvm, varav hyresrätter 1 672 kvm.

            Lokaler              2 896 kvm

 

Föreningen har under året avsatt 500 000 kr till fond för underhåll.

 

Resultatet av verksamheten under räkenskapsåret och föreningens ställning

den 31 dec 2006 framgår av nedan intagna resultat och balansräkning.

 

RESULTAT AV FÖRENINGENS VERKSAMHET

 

Balanserat resultat                                           13 728 812 kr

Årets vinst                                                            742 117 kr

Ackumulerat överskott                                14 470 929 kr  

 

STYRELSEN FÖRESLÅR

 

Att ackumulerat överskott 14 470 929 kr balanseras i ny räkning.