BOKSLUT 2007-12-31

 

                                                                                              BRF  SICKLAHUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS

NACKA

 

 

 

ÅRSREDOVISNING

 

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sicklahus, Nacka kommun, org nr 716418-7184, får

härmed avge redovisning för tiden 1 januari - 31 december 2007.

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

 

Under verksamhetsåret har tjänstgjort som

 

STYRELSELEDAMÖTER

Bengt Sundberg                       Ordförande

Virve Polsa                              Sekreterare

Sofia Andersson                      Kassör

Petri Salminen

Henrik Unosson                      

 

STYRELSESUPPLEANTER

Erik Rådström

Gunnar Lindqvist

 

REVISOR

Björn Kanmert

Leif Bengtsson             Grant Thornton Sweden AB

 

REVISORSSUPPLEANT

Birgitta Jansson

 

 

Såväl teknisk som ekonomisk förvaltning sker i egen regi.

 

Föreningen är registrerad 1984-04-30 är sedan 1984-09-01 ägare till fastigheterna Sicklaön

261.1 värdeår 1948, 263.1 värdeår 1948 och 265.4 värdeår 1957. Taxeringsvärdet för

fastigheterna var den 31 december 2007 ( 2006) 148 094 000 kr (116 060 000) varav

byggnadsvärde kr 94 156 000 kr (69 914 000) och markvärde 53 938 000 kr (46 146 000).

 

Fastighetsförsäkring med fullvärdegaranti är tecknad med Stockholms Stads

Brandförsäkringskontor.

 

Under verksamhetsåret har 15 st protokollförda sammanträden hållits.

 

Ordinarie föreningsstämma hölls 2007-04-24.

 

 

 

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS

NACKA

 

 

Avskrivning av fastigheterna har verkställts med 229 080 kr (229 080 kr -06), motsvarande 2 % av det bokförda anskaffningsvärdet.

Avskrivning för ny- och ombyggnad har verkställts med 647 607 kr (772 942 kr -06). Stambyte färdigt 1993 avskrives på 50 år, vilket motsvarar 2 % av bokförda anskaffningsvärdet. Fasad- och balkongrenovering färdigt 1999 avskrivs på 30 år vilket motsvarar 3,33 % av det bokförda anskaffningsvärdet.

Avskrivning av maskiner & inventarier har verkställts med 4 681 kr (4 681 kr -06). Avskrivning sker på 3 år, vilket motsvarar 33,33% på anskaffningsvärdet.

 

Under året har 61 st (33 st -06) överlåtelser skett.

 

Styrelsearvoden har utbetalats med 220 000 kr.

 

Föreningen har 071231, 284 medlemmar vilket är lika med antalet bostadsrättslägenheter.

Föreningen upplåter med hyresrätt 25 st lägenheter och 59 st lokaler.

 

Totala ytan uppgår till 20 894 kvm med följande fördelning:

 

            Lägenheter       17 998 kvm, varav hyresrätter 1 424 kvm.

            Lokaler              2 896 kvm

 

Föreningen har under året avsatt 500 000 kronor till fond för underhåll. Av fonden har 2 600 000 kr återförts med hänsyn till genomförda takarbeten.

 

Resultatet av verksamheten under räkenskapsåret och föreningens ställning

den 31 dec 2007 framgår av nedan intagna resultat- och balansräkningar.

 

RESULTAT AV FÖRENINGENS VERKSAMHET

 

Balanserat resultat                                           14 470 929 kr

Årets resultat                                                   - 1 756 851 kr

Ackumulerat överskott                                12 714 079 kr  

 

STYRELSEN FÖRESLÅR

 

Att ackumulerat överskott 12 714 079 kr balanseras i ny räkning.