BOKSLUT 2010-12-31

 

                                                                                              BRF  SICKLAHUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS

NACKA

 

 

 

ÅRSREDOVISNING

 

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sicklahus, Nacka kommun, org nr 716418-7184, får

härmed avge redovisning för tiden 1 Januari - 31 December 2010.

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

 

Under verksamhetsåret har tjänstgjort som

 

STYRELSELEDAMÖTER

Bengt Sundberg                       Ordförande

Virve Polsa                              Sekreterare

Christina Boughton-Smith         Ekonomi

Petri Salminen                          Information

Fredrik Johansson                    Fastigheter

 

STYRELSESUPPLEANTER

Erik Rådström

Henrik Unosson                      

 

REVISOR

Leif Bengtsson                         Grant Thornton Sweden AB

 

REVISORSSUPPLEANT

Klas Arnerdal

 

INTERN REVISOR

Gunnar Lindqvist

 

 

 

Såväl teknisk som ekonomisk förvaltning sker i egen regi.

 

Föreningen är registrerad 1984-04-30 och är sedan 1984-09-01 ägare till fastigheterna    Sicklaön 261.1 värdeår 1948, 263.1 värdeår 1948 och 265.4 värdeår 1957. Taxeringsvärdet för

fastigheterna var den 31 december 2010 (2009) 148 094 000 kr (148 094 000 kr), varav

byggnadsvärde 94 156 000 kr (94 156 000 kr) och markvärde 53 938 000 kr (53 938 000 kr).

 

Fastighetsförsäkring med fullvärdegaranti är tecknad med Stockholms Stads

Brandförsäkringskontor.

 

Under verksamhetsåret har 12 st protokollförda sammanträden hållits.

 

Ordinarie föreningsstämma hölls 2010-04-12.

 

 

 

 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS

NACKA

 

 

Avskrivning av fastigheterna har verkställts med 229 080 kr (229 080 kr -09), motsvarande 2 % av det bokförda anskaffningsvärdet.

Avskrivning för ny- och ombyggnad har verkställts med 647 608 kr (647 608 kr -09). Stambyte färdigt 1993 avskrives på 50 år, vilket motsvarar 2 % av bokförda anskaffningsvärdet. Fasad- och balkongrenovering färdigt 1999 avskrivs på 30 år vilket motsvarar 3,33 % av det bokförda anskaffningsvärdet.

Avskrivning av maskiner & inventarier har verkställts med 4 604(9 285 kr -09). Avskrivning sker på 3 år, vilket motsvarar 33,33% på anskaffningsvärdet.

 

Under året har 34 st (46 st -09) överlåtelser skett.

 

Styrelsearvoden har utbetalats med 220 000 kr.

 

Föreningen har 2010-12-31 291 medlemmar vilket är lika med antalet bostadsrättslägenheter.

Föreningen upplåter med hyresrätt 18 st lägenheter och 59 st lokaler.

 

Totala ytan uppgår till 20 894 kvm med följande fördelning:

 

            Lägenheter       17 998 kvm, varav hyresrätter 1 032 kvm.

            Lokaler              2 896 kvm 

 

Föreningen har under året avsatt 500 000 kronor till fond för underhåll. Till skillnad från tidigare år har detta redovisats inom föreningens eget kapital.

 

Resultatet av verksamheten under räkenskapsåret och föreningens ställning

den 31 december 2010 framgår av nedan intagna resultat- och balansräkningar.

 

RESULTAT AV FÖRENINGENS VERKSAMHET

 

Balanserat resultat                                                 630 949 Kr

Avsattning till yttre reparationsfond                        -500 000 Kr

Årets resultat                                                     -3 089 099 Kr

Ackumulerat Underskott                                   -2 458 150 Kr   

 

STYRELSEN FÖRESLÅR

 

Att ackumulerat underskott 1357 019 kr balanseras i ny räkning.