RESULTATRÄKNING 2003-01-01 -- 2003-12-31.
INTÄKTER NOT 2003 2002 klar 03Årsavgifter
6 524 331 6 526 131 klar 03Hyror lägenheter
1 726 882 1 753 864 klar 03Hyror lokaler
1 426 427 1 247 132 klar 03Hyror parkeringsplatser
136 335 99 405 klar 03Kabel TV
0 11 169 klar 03 11729275


Övriga intäkter 1 1 915 300 2 724 425 klar 03 0


Summa intäkter
11 729 275 12 362 126 klar 03klar 03KOSTNADER


klar 03 229044


Fastighetsskötsel
613 490 650 237 klar 03 50008


Styrelsearvoden
180 000 150 000 klar 03 36224


Löner
0 105 041 klar 03 168240,5 1

Revisionsarvode
28 563 40 475 klar 03 129973 1

Övriga främmande tjänster
180 017 118 156 klar 03 613489,5


Mäklar arvoden
77 025 80 700 klar 03Försäkringar
90 953 71 151 klar 03Sociala kostnader
53 420 77 112 klar 03Inkasso & avhysningskostnader
611 2 735 klar 03Underhåll tomt
39 422 214 850 klar 03Underhåll byggnad
0 47 394 klar 03Underhåll målning
0 416 klar 03Underhåll sanitetsanläggning
473 048 1 512 091 klar 03Underhåll värme
3 404 103 971 klar 03Underhåll ventilation
0 293 676 klar 03Underhåll elanläggning
1 155 301 751 038 klar 03Underhåll tvättanläggning
146 764 385 378 klar 03Underhåll hissar
40 377 33 947 klar 03Underhåll hyresobjekt
93 579 44 421 klar 03Underhåll lokaler
18 423 1 135 klar 03Försäkringsskador
1 200 60 233 klar 03Värme
2 165 831 1 897 626 klar 03Vatten
738 369 814 540 klar 03El
329 534 300 365 klar 03Inköp material
68 029 76 720 klar 03

1129230
Övriga allmänna utrymmen
1 688 22 186 klar 03 4550
1081611
Sophantering
454 181 372 701 klar 03 4430
47619
Kabel-TV
217 802 230 192 klar 03 277


Telefon
14 462 12 608 klar 03 8773


Föreningsavgifter
18 135 21 883 klar 03 2187


Övriga kostnader
20 217 33 960 klar 03 20217


Fastighetsskatt
561 660 492 215 klar 03Summa kostnader
-7 785 503 -9 019 153 klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03 3962427


Resultat före avskrivning
3 943 772 3 342 973 klar 03 -18 655


klar 03AVSKRIVNINGAR NOT 2 003 2 002 klar 03klar 03Fastighet 2 -229 080 -229 080 klar 03Ny-ombyggnad 2 -804 516 -804 516 klar 03Inventarier 2 -14 279 -10 000 klar 03Summa
-1 047 875 -1 043 596 klar 03klar 03Resultat efter avskrivningar
2 895 897 2 299 377 klar 03klar 03klar 03FINANSIELLA INTÄKTER


klar 03Ränteintäkter
60 472 225 403 klar 03Aktieförsäljning
0 150 000 klar 03Utdelning aktier
0 12 000 klar 03Summa
60 472 387 403 klar 03klar 03FINANSIELLA KOSTNADER


klar 03Räntekostnader
-350 395 -501 246 klar 03Förvaltningskostnader
-16 970 -19 396 klar 03Summa
-367 365 -520 642 klar 03klar 03Resultat efter finansiella


klar 03intäkter och kostnader
2 589 004 2 166 138 klar 03klar 03AVSÄTTNINGAR


klar 03klar 03Yttre reparationsfond
-500 000 -500 000 klar 03Summa
-500 000 -500 000 klar 03klar 03Resultat före skatt
2 089 004 1 666 138 klar 03klar 03klar 03Årets skattekostnad
-836 790 -546 942 klar 03klar 03ÅRETS RESULTAT
1 252 214 1 119 196 klar 03klar 03
BALANSRÄKNING PER DEN 2003-12-31
TILLGÅNGAR NOT 20031231 20021231

OmsättningstillgångarKassa/Bank
2 374 620 1 337 753 klar 03Kortfristiga placeringar
3 016 027 0 klar 03Resterande avgifter/hyror
4 010 5 920 klar 03Upplupna intäkter 5 0 1 755 000 klar 03Förutbetald kostnad 5 156 908 147 484 klar 03Skattefordran
0 22 327 klar 03Summa omsättningstillgångar
5 551 566 3 268 484 klar 03
Anläggningstillgångar 2


Mark
9 046 000 9 046 000 klar 03 11454000


Byggnad
7 587 356 7 816 436 klar 03 3866644


Ny-ombyggnad
22 705 972 23 510 488 klar 03 7587356


Maskiner och inventarier
8 558 10 000 klar 03Summa anläggningstillgångar
39 347 886 40 382 924 klar 03 30936386


klar 03 8230414


SUMMA TILLGÅNGAR
44 899 452 43 651 408 klar 03 22705972SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulderFörskottsavgifter/hyror
102 055 82 693 klar 03Leverantörskulder
565 528 1 557 520 klar 03Kort del av långfr. skuld 3 127 280 127 280 klar 03Upplupna kostnader 4 1 320 806 1 143 628 klar 03Årets skatteskuld
852 512 546 942 klar 03Övr. korfristiga skulder
4 135 0 klar 03Summa kortfristiga skulder
2 972 316 3 458 063 klar 03klar 03Långfristiga skulder 3

klar 03Fastighetslån
5 925 424 6 052 704 klar 03Summa långfristiga skulder
5 925 424 6 052 704 klar 03klar 03klar 03FONDERADE RESERVER


klar 03Yttre reparationsfond
2 000 000 1 500 000 klar 03Summa
2 000 000 1 500 000 klar 03klar 03EGET KAPITAL


klar 03

20031231 20021231 klar 03Bundet eget kapital


klar 03Medlemmarnas grundfond
18 981 709 18 872 852 klar 03Summa bundet eget kapital
18 981 709 18 872 852 klar 03klar 03Fritt eget kapital


klar 03Balanserat resultat
13 767 789 12 648 593 klar 03klar 03klar 03Årets vinst
1 252 214 1 119 196 klar 03klar 03 44 899 452


Summa fritt eget kapital
15 020 003 13 767 789 klar 03 44 899 452


klar 03 0


klar 03SUMMA SKULDER OCH


klar 03EGET KAPITAL
44 899 452 43 651 408 klar 03klar 03klar 03Fastighetsinteckningar
6 629 400 6 629 400 klar 03klar 03NOT 1 ÖVRIGA INTÄKTER
2003 2002 klar 03klar 03Försäljning av hyresrätter, 2 st (2002 2 st)
1 841 143 2 531 839 klar 03Överlåtelser och pantsättning
51 300 47 520 klar 03Övriga diverse intäkter
0 13 183 klar 03Hyresförluster
-7 897 0 klar 03Övriga diverse intäkter
4 894 0 klar 03Lönebidrag
0 96 761 klar 03Aviserings och påminnelseavgift
25 860 35 122 klar 03Summa övriga intäkter
1 915 300 2 724 425 klar 03klar 03NOT 2 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
20031231 20021231 klar 03klar 03BYGGNADER


klar 03klar 03Anskaffningsvärde
11 454 000 11 454 000 klar 03Ack. Avskrivningar
-3 866 644 -3 637 564 klar 03Bokfört värde
7 587 356 7 816 436 klar 03klar 03Avskrivning sker med 2 % på byggnadens anskaffningvärde


klar 03klar 03STAMVENTILBYTE färdigt 1991


klar 03klar 03Anskaffningsvärde
500 000 500 000 klar 03Ack. Avskrivningar
-433 263 -399 963 klar 03Bokfört värde
66 737 100 037 klar 03klar 03Avskrivning sker på 15 år (91-2005), vilket motsvarar 6,66 % på anskaffningsvärdet


klar 03klar 03OMBYGGNAD SOPRUM, färdigt 1992


klar 03klar 03Anskaffningsvärde
1 856 000 1 856 000 klar 03Ack. Avskrivningar
-1 483 486 -1 359 877 klar 03Bokfört värde
372 514 496 123 klar 03klar 03Avskrivning sker på 15 år (92-2006), vilket motsvarar 6,66 % på anskaffningsvärdet


klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03STAMBYTE, färdigt 1993


klar 03klar 03Anskaffningsvärde 23 688 000,00

klar 03Avgår momskompensation -2 009 000,00 21 679 000 21 679 000 klar 03Ack. Avskrivningar
-4 769 380 -4 335 800 klar 03Bokfört värde
16 909 620 17 343 200 klar 03klar 03Avskrivning sker på 50 år, vilket motsvarar 2 % på


klar 03nettoanskaffningsvärdet.


klar 03klar 03klar 03klar 03FASAD- OCH BALKONGRENOVERING, färdig 1999


klar 03Anskaffningsvärde
6 427 236 6 427 236 klar 03Ack. avskrivningar
-1 070 135 -856 108 klar 03


0
Bokfört värde
5 357 101 5 571 128 klar 03klar 03Avskrivning sker på 30år vilket motsvarar 3,33 % på


klar 03


0
anskaffningsvärdet


klar 03klar 03MASKINER OCH INVENTARIER


klar 03

2003 2002 klar 03DATOR anskaffad 2001


klar 03klar 03Anskaffningsvärde
30 000 30 000 klar 03Ack. Avskrivningar
-30 000 -20 000 klar 03Bokfört värde
0 10 000 klar 03klar 03DATOR anskaffad 2003


klar 03klar 03Anskaffningsvärde
12 838 0 klar 03Ack. Avskrivningar
-4 279 0 klar 03Bokfört värde
8 558 0 klar 03klar 03Avskrivning sker på 3år vilket motsvarar 33,33 % på


klar 03anskaffningsvärdet


klar 03klar 03klar 03NOT 3 FÖRENINGENS LÅN


klar 03klar 03LÅNGFRISTIGA SKULDER KONVERTERAS 20031231
klar 03klar 03klar 03SEB, nr:21670529 ränta 5,34% 2004.12.28 2 925 520
klar 03Avgår kortfristig del
61 280
klar 03klar 03klar 03SEB, nr:18049945 ränta 5,89% 2006.11.28 3 127 184
klar 03Avgår kortfristig del
66 000
klar 03klar 03klar 03Totalt långfristig del
5 925 424
klar 03Totalt kortfristig del
127 280
klar 03SUMMA
6 052 704
klar 03
NOT 4 UPPLUPNA KOSTNADER
Fjärrvärme
819 916
klar 03Revisionsarvode enligt budget
30 000
klar 03Ränta SEB Lån nr. 18049945
45 536
klar 03Ränta SEB Lån nr. 21670529
868
klar 03Sophantering
71 632
klar 03Bankkostnader
3 944
klar 03Städtjänster
12 463
klar 03El samt fjärrvärme
311 672
klar 03Upplupna sociala avgifter
6 120
klar 03Fastighetsskötsel
18 655
klar 03klar 03klar 03

1 320 806
klar 03 1 320 8060


NOT 5 FÖRUTBET. KOST.UPPLUPNA INTÄKTER
Fastighetsunderhåll
1 431
klar 03Fastighetsförsäkring
100 177
klar 03Kabel TV
51 507
klar 03Securitas
3 793
klar 03

156 908
klar 03 1569080


klar 03klar 03Nacka den 2004-03-22


klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03David Norberg

Joachim Norin klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03Nils-Erik Johansson

Hans Svangren klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03Karl Sundholm


klar 03klar 03klar 03Vår revisionsberättelse har angivits den 2004-03-25


klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03Gunnar Lindqvist

Leif Bengtsson klar 03


Auktoriserad revisor klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03PM till redovisning den 31 december 2003
TILLGÅNGARKASSA/BANK
5286-10 076 13SEB

1 305 114,93

Kontantkassa


189,50

5021-1Postgiro

32 448,53

SUMMA

1 337 752,96

1210 Resterande avgifter/hyror

5 920,00


2210 Skatteskulder

22 327,00


FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Försäkring länsförsäkringar 1/1-31/10 2003

70 918
Kabel.TV

58 337
LGH försäljning

1 755 000,00
SKULDER
235000 I FÖRSKOTT INFLUTNA LIKVIDER
Hyror avgifter

82 693,00

211000 LEVERANTÖRSKULDER

1 557 520,00