RESULTATRÄKNING 2004-01-01 -- 2004-12-31.
INTÄKTER NOT 2004 2003 klarÅrsavgifter
6 528 567 6 524 331 klarHyror lägenheter
1 674 287 1 726 882 klarHyror lokaler
1 594 178 1 426 427 klarHyror parkeringsplatser
128 620 136 335 klarÖvriga intäkter 1 2 658 127 1 915 300 klar #VÄRDE!


Summa intäkter
12 583 779 11 729 275 klarklarKOSTNADER


klar 229044


Fastighetsskötsel
878 489 613 490 klar 50008


Styrelsearvoden
180 000 180 000 klar 36224


Revisionsarvode
46 250 28 563 klar 129973 1

Övriga främmande tjänster
182 100 180 017 klar 445249


Mäklar arvoden
82 200 77 025 klarFörsäkringar
121 818 90 953 klar 256778


Sociala kostnader
50 169 53 420 klar 104550


Inkasso & avhysningskostnader
443 611 klar 120998


Underhåll tomt
15 159 39 422 klar 249972


Underhåll sanitetsanläggning
638 708 473 048 klar 732298


Underhåll värme
202 595 3 404 klarUnderhåll ventilation
69 638 0 klarUnderhåll elanläggning
2 115 784 1 155 301 klarUnderhåll tvättanläggning
63 721 146 764 klarUnderhåll hissar
24 036 40 377 klar 5110


Underhåll hyresobjekt
63 479 93 579 klar 14347


Underhåll lokaler
27 885 18 423 klar 13113 Securitas

Försäkringsskador
107 957 1 200 klar 25894


Värme
2 727 853 2 165 831 klar 3793


Vatten
720 843 738 369 klar 78250 Hyresförl

El
289 601 329 534 klar 140507


Inköp material
58 271 68 029 klar

1129230
Övriga allmänna utrymmen
6 091 1 688 klar 4550
1081611
Sophantering
424 975 454 181 klar 4430
47619
Kabel-TV
214 909 217 802 klar 277


Telefon
10 241 14 462 klar 8773


Föreningsavgifter
17 805 18 135 klar 2187


Övriga kostnader
140 507 20 217 klar 20217


Fastighetsskatt
598 709 561 660 klarSumma kostnader
-10 080 235 -7 785 503 klarklarklarklarklar 3962427


Resultat före avskrivning
2 503 544 3 943 772 klar -18 655


klarAVSKRIVNINGAR NOT 2004 2003 klarklarFastighet 2 -229 080 -229 080 klarNy-ombyggnad 2 -804 516 -804 516 klarInventarier 2 -4 000 -14 279 klarSumma
-1 037 596 -1 047 875 klarklarResultat efter avskrivningar
1 465 948 2 895 897 klarklarklarFINANSIELLA INTÄKTER


klarRänteintäkter
75 018 60 472 klarSumma
75 018 60 472 klarklarFINANSIELLA KOSTNADER


klarRäntekostnader
-455 178 -350 395 klarFörvaltningskostnader
-16 805 -16 970 klarSumma
-471 983 -367 365 klarklarResultat efter finansiella


klarintäkter och kostnader
1 068 984 2 589 004 klarklarAVSÄTTNINGAR


klarklarYttre reparationsfond
-500 000 -500 000 klarSumma
-500 000 -500 000 klarklarResultat före skatt
568 984 2 089 004 klarklarklarÅrets skattekostnad
-926 622 -836 790 klarklarÅRETS RESULTAT
-357 638 1 252 214 klarklar
BALANSRÄKNING PER DEN 2004-12-31
TILLGÅNGAR NOT 2004-12-31 2003-12-31

OmsättningstillgångarKassa/Bank
674 928 2 374 620 klar 03Kortfristiga placeringar
3 073 807 3 016 027 klar 03Resterande avgifter/hyror
2 063 4 010 klar 03Förutbetald kostnad 5 258 395 156 908 klar 03Skattefordran
1 255 0 klar 03Summa omsättningstillgångar
4 010 448 5 551 566 klar 03
Anläggningstillgångar 2


Mark
9 046 000 9 046 000 klar 03 11454000


Byggnad
7 358 276 7 587 356 klar 03 3866644


Ny-ombyggnad
21 901 456 22 705 972 klar 03 7587356


Maskiner och inventarier
4 558 8 558 klar 03Summa anläggningstillgångar
38 310 290 39 347 886 klar 03 30936386


klar 03 8230414


SUMMA TILLGÅNGAR
42 320 739 44 899 452 klar 03 22705972SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulderFörskottsavgifter/hyror
148 068 102 055 klar 03Leverantörskulder
1 451 765 565 528 klar 03Kort del av långfr. skuld 3 61 280 127 280 klar 03Upplupna kostnader 4 957 273 1 320 806 klar 03Årets skatteskuld
596 720 852 512 klar 03Övr. korfristiga skulder
0 4 135 klar 03Summa kortfristiga skulder
3 215 106 2 972 316 klar 03klar 03Långfristiga skulder 3

klar 03Fastighetslån
2 802 960 5 925 424 klar 03Summa långfristiga skulder
2 802 960 5 925 424 klar 03klar 03klar 03FONDERADE RESERVER


klar 03Yttre reparationsfond
2 500 000 2 000 000 klar 03Summa
2 500 000 2 000 000 klar 03klar 03EGET KAPITAL


klar 03

2004-12-31 2003-12-31 klar 03Bundet eget kapital


klar 03Medlemmarnas grundfond
19 140 308 18 981 709 klar 03Summa bundet eget kapital
19 140 308 18 981 709 klar 03klar 03Fritt eget kapital


klar 03Balanserat resultat
15 020 003 13 767 789,00
klar 03klar 03Årets vinst
-357 638 1 252 214 klar 03klar 03 44 899 452


Summa fritt eget kapital
14 662 365 15 020 003 klar 03 44 899 452


klar 03 0


klar 03SUMMA SKULDER OCH


klar 03EGET KAPITAL
42 320 739 44 899 452 klar 03klar 03klar 03Fastighetsinteckningar
6 629 400 6 629 400 klar 03klar 03NOT 1 ÖVRIGA INTÄKTER
2004 2003 klar 03klar 03Försäljning av hyresrätter, 2 st (2003 2 st)
2 581 401 1 841 143 klar 03Överlåtelser och pantsättning
40 140 51 300 klar 03Övriga diverse intäkter
8 102 0 klar 03Hyresförluster

-7 897 klar 03Övriga diverse intäkter

4 894 klar 03Aviserings och påminnelseavgift
28 484 25 860 klar 03Summa övriga intäkter
2 658 127 1 915 300 klar 03klar 03NOT 2 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
2004-12-31 2003-12-31 klar 03klar 03BYGGNADER


klar 03klar 03Anskaffningsvärde
11 454 000 11 454 000 klar 03Ack. Avskrivningar
-4 095 724 -3 866 644 klar 03Bokfört värde
7 358 276 7 587 356 klar 03klar 03Avskrivning sker med 2 % på byggnadens anskaffningvärde


klar 03
STAMVENTILBYTE färdigt 1991
Anskaffningsvärde
500 000 500 000
Ack. Avskrivningar
-466 563 -433 263
Bokfört värde
33 437 66 737

Avskrivning sker på 15 år (91-2005), vilket motsvarar 6,66 % på anskaffningsvärdet
OMBYGGNAD SOPRUM, färdigt 1992
Anskaffningsvärde
1 856 000 1 856 000
Ack. Avskrivningar
-1 607 095 -1 483 486
Bokfört värde
248 905 372 514

Avskrivning sker på 15 år (92-2006), vilket motsvarar 6,66 % på anskaffningsvärdetSTAMBYTE, färdigt 1993
Anskaffningsvärde 23 688 000,00


Avgår momskompensation -2 009 000,00 21 679 000 21 679 000
Ack. Avskrivningar
-5 202 960 -4 769 380
Bokfört värde
16 476 040 16 909 620

Avskrivning sker på 50 år, vilket motsvarar 2 % pånettoanskaffningsvärdet.


FASAD- OCH BALKONGRENOVERING, färdig 1999Anskaffningsvärde
6 427 236 6 427 236
Ack. avskrivningar
-1 284 162 -1 070 1350
Bokfört värde
5 143 074 5 357 101

Avskrivning sker på 30år vilket motsvarar 3,33 % på


0
anskaffningsvärdet
MASKINER OCH INVENTARIER


klar 03

2004-12-31 2003-12-31 klar 03DATOR anskaffad 2001


klar 03klar 03Anskaffningsvärde
30 000 30 000 klar 03Ack. Avskrivningar
-30 000 -30 000 klar 03Bokfört värde
0 0 klar 03
DATOR anskaffad 2003


klar 03klar 03Anskaffningsvärde
12 838 12 838 klar 03Ack. Avskrivningar
-8 279 -4 279 klar 03Bokfört värde
4 559 8 558 klar 03klar 03Avskrivning sker på 3år vilket motsvarar 33,33 % på


klar 03anskaffningsvärdet


klar 03klar 03klar 03NOT 3 FÖRENINGENS LÅN


klar 03klar 03LÅNGFRISTIGA SKULDER KONVERTERAS

klar 03klar 03klar 03SEB, nr:21670529 ränta rörlig
2 802 960 2 925 520 klar 03Avgår kortfristig del
61 280 61 280 klar 03klar 03klar 03SEB, nr:18049945 ränta 5,89% Löst under 2004 0 3 127 184 klar 03Avgår kortfristig del
0 66 000 klar 03klar 03klar 03Totalt långfristig del
2 802 960 5 925 424 klar 03Totalt kortfristig del
61 280 127 280 klar 03SUMMA
2 864 240 6 052 704 klar 03
NOT 4 UPPLUPNA KOSTNADER
Fjärrvärme
819 916 819 916 klar 03Revisionsarvode enligt budget
30 000 30 000 klar 03Ränta SEB Lån nr. 18049945
0 45 536 klar 03Ränta SEB Lån nr. 21670529
0 868 klar 03Räntekostnad restskatt
22 058 0
Sophantering
70 411 71 632 klar 03Bankkostnader
4 015 3 944 klar 03Städtjänster
0 12 463 klar 03El samt fjärrvärme
0 311 672 klar 03Upplupna sociala avgifter
0 6 120 klar 03Fastighetsskötsel
10 873 18 655 klar 03klar 03klar 03

957 273 1 320 806 klar 03 1 320 8060


NOT 5 FÖRUTBET. KOST.UPPLUPNA INTÄKTER
Fastighetsunderhåll
89 887 1 431 klar 03Fastighetsförsäkring
108 180 100 177 klar 03Kabel TV
51 773 51 507 klar 03Securitas
3 416 3 793 klar 04Dataprogram
3 813 0 klar 05Intrum Justitia
1 326 0 klar 06

258 395 156 908 klar 03 1569080


klar 03klar 03Nacka den 2005-04-06


klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03David Norberg
Gunnar Lindqvist
klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03Lars Andersson
Henrik Unosson
klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03Karl Sundholm


klar 03klar 03klar 03Vår revisionsberättelse har angivits den 2005-04-06


klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03Stig Karlsson
Leif Bengtsson
klar 03

Auktoriserad revisor
klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03klar 03PM till redovisning den 31 december 2003
TILLGÅNGARKASSA/BANK
5286-10 076 13SEB
Kontantkassa

5021-1Postgiro
SUMMA
1210 Resterande avgifter/hyror

2210 Skatteskulder

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Försäkring länsförsäkringar 1/1-31/10 2003Kabel.TVLGH försäljningSKULDER
235000 I FÖRSKOTT INFLUTNA LIKVIDER
Hyror avgifter
211000 LEVERANTÖRSKULDER