Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen
Sicklahus 2003-04-28.

 

 

 

 

 

§ 1 

 

Styrelsens ordförande David Norberg öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

 

§ 2

 

Förteckning upprättades över närvarande medlemmar. 51 medlemmar räknades att vara på plats.

 

§ 3

 

Till ordförande för stämman valdes Henrik Unosson.

 

§ 4

 

Till sekreterare för stämman valdes Martin Kihl.

 

§ 5

 

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes

Stig Karlsson och Catharina Drobin.

 

§ 6

 

Att kallelse till stämman har skett enligt föreningens stadgar godkändes.

 

§ 7

 

Regler för röstlängd fastställdes.

 

§ 8

 

Redovisningen för verksamheten 2002, årsredovisning 2002 föredrogs kortfattat av David Norberg och Nils-Erik Johansson, som också bifogats till kallelsen.

Specifikt nämndes följande punkter:

 

·        Amortering på 3,7 miljoner har gjorts under året.

·        Ca 50% av föreningens kostnader har varit för värme och vatten.

·        Resultatet har varit ca 1,1 miljoner i vinst. Denna vinst är att hänföra till lägenhetsförsäljningar.

·        V/A-kostnaderna är något som fortsätter vara höga. En renovering av köksstammarna på Atlasvägen har skett under året. Detta vilket svarar för hälften av kostnaderna vilket i sin tur borde sänka kostnaderna under kommande år.

·        Schablonbeskattningen av föreningen beskrevs utförligt. Denna kommer att kosta föreningen ca 800.000 kr nästa år utöver fastighetsskatten. Denna är inte kopplad till den faktiska vinsten utan till en schablonvinst som baserar sig på taxeringsvärdet.

 

Styrelsen redogjorde också gemensamt för de aktiviteter som genomgåtts under 2002. Det som nämndes var

·        renovering av 2 tvättstugor,

·        Obligatorisk Ventilations Kontroll,

·        byte av stigare och elledningar i 5 trappuppgångar/41 lägenheter,

·        åtgärdat köksstammarna på Atlasvägen,

·        iordningsställande av pannrummet för uthyrning,

·        gångväg mellan gula och gröna husen på Sickla Strand

·        ny plattsättning utanför pizzerian och frisersalongen.

 

Styrelsen redogjorde också för arbetsplanerna för 2003 samt budgeten för detta år. Budgeterat resultat för 2003 är ca -260 000 kr. Gällande arbetsplanerna nämndes främst fortsatt elrenovering samt uppsättning av brandvarnare i samtliga lägenheter. Under denna punkt kom även en övrig fråga om avloppsoljud samt en fråga om yttre miljö fram, se övriga frågor §18.

 

§ 9

 

Kaffe med fralla serverades.

§ 10

 

Föreningens interna revisor Gunnar Lindqvist föredrog revisionsberättelsen.

                                                     

§ 11

 

Den föredragna balans- och resultaträkningen godkändes av stämman.

 

§ 12

 

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.

 

§ 13

 

Stämman godkände styrelsens förslag till disposition av årets vinst, dvs att denna skall balanseras i ny räkning.

 

 

 

 

 

 

§ 14

 

Föreslagna styrelsearvoden för 2003 på 180.000 kr att fördelas fritt mellan styrelsens ledamöter godkändes av stämman.

 

§ 15

 

Följande val fastställdes av stämman:

 

Styrelseledamot                  Nils-Erik Johansson                     2 år        Omval

Styrelseledamot                  Martin Kihl                                  2 år        Omval

Styrelseledamot                  Hans Svangren                             2 år        Nyval

Suppleant                           Karl Sundholm                            1 år        Fyllnadsval

Suppleant                           Jarmo Silva                                   2 år        Nyval

Intern revisor                     Gunnar Lindqvist                        1 år        Omval

Extern revisor                    Lindebergs Revisionsbyrå           1 år        Omval

Revisorssuppleant              Lauris Krastins                            1 år        Omval

 

Adjungering för drift

av undercentraler               Dan Hörnberg                             1 år        Nyval         

 

§ 16

 

Val av valberedning för 2003:

Sune Åsvik                         Omval, Sammankallande

Marita Lindberg                 Omval

Sture Eriksson                    Omval

Stig Karlsson                      Nyval

 

§ 17

 

Inkommen motion ang ökad säkerhet i källarförråd och cykelförråd gicks igenom. Styrelsen har gått igenom möjligheterna att byta ut låsen till dessa till Alfa-lås som skulle vara kopieringsskyddade. Det har dock visat sig att Alfa-låsen också är ute på ’svarta’ marknaden, dvs kopieringsskyddet fungerar ej. Styrelsen har även undersökt kostnaderna för att installera ett elektroniskt system och dessa är mycket höga, uppemot 1,3 miljoner. Att förbättra varje individuellt förråd skulle kosta enorma pengar.

 

Eftersom kostnaderna är mycket höga för att få någon reell förbättring av säkerheten togs inget beslut på stämman. Däremot fick styrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet i denna fråga och försöka hitta en rimlig lösning.

 

Motionen innehöll även en ide om att stag för cyklar skulle sättas upp på väggarna. Ett förslag kom också fram att vi skall använda lokaler som blir lediga till att göra nya cykelförråd. Något beslut togs inte heller i denna fråga utan styrelsen fick i uppdrag att fortsätta arbeta fram en lösning på dessa problem.

 

 

 

 

§18

Lägenhetsförsäljningar: Önskemål om att i förväg få information om föreningens lägenhetsförsäljningar fanns från medlemmarna. Detta kommer att ordnas med hjälp av info-kanalen på TV:n och på hemsidan på internet. Styrelsen var dock noga med att förklara att detta dock inte kommer att leda till att medlemmarna får någon form av förtur till lägenheter eftersom vi måste gå ut på marknaden för att få ett reellt marknadspris.

 

Avloppsoljud: Förslag om förbättring av avloppsoljud på Sickla Strand. Uppdrag till styrelsen att fortsatt utreda och testa lösningar.

 

Yttre miljö: Klagomål om hur den yttre miljön sköts uppkom. Styrelsen fick i uppdrag att se över avtalen kring detta.

 

Hyrerättsförsäljningar: En diskussion fördes huruvida vi skall fortsätta att sälja av hyresrätter när dessa blir lediga. Uppdrag till styrelsen att bereda ärendet för beslut till nästa stämma.

 

Kabel-TV: ComHem har sagt upp vårt befintliga avtal för kabel-TV och ta bort tilläggsutbudet på två kanaler som vi har, dvs BBC World och Discovery. Det kommer istället att gå ut ett specialerbjudande till medlemmarna om att hyra box med abonnemang etc. Styrelsen fick i uppdrag att utreda andra leverantörer för kabel-tv:n.

 

Information:

·        Området Daggkåpan fortsätter exploateras med nya bostadshus.

·        Sickla sluss invigs 12 maj.

 

Städning: En diskussion om den dåliga städningen fördes. Styrelsen håller på att se över andra alternativ en den firma som föreningen anlitar idag.

 

Vattenskadorna: En diskussion fördes kring huruvida vi borde ha bättre möjligheter för medlemmarna att stoppa vattenskador snabbt genom att stoppa vattenflödet i källaren. Detta är ett förslag som styrelsen ska se över.

 

Div synpunkter: Diverse synpunkter kom upp gällande rensning av gårdar, sushibaren, bullernivåer etc. Dessa kommer i sin helhet att diskuteras i styrelsen tillsammans med en grupp medlemmar.

 

Avgiftsnivåer: Förslag från styrelsen att undersöka avgiftsnivåer och rätta till dessa så att alla har samma kvadratmeterpris. Exempelvis så har Atlasvägen 61 ett högre kvadratmeterpris. En diskussion fördes också kring huruvida lägenhetsstorlekarna stämmer. Detta får varje lägenhetsinnehavare undersöka om man inte tror att det stämmer. Styrelsen fick i uppdrag att utreda avgiftsnivåerna på de olika lägenheterna i Brf Sicklahus.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

 

Ordföranden tackade styrelsen för insatserna under verksamhetsåret och deltagarna vid stämman gav styrelsen en eloge för presentationerna.

 

Ordföranden avslutade sedan stämman.

 

 

 

 

 

                                            -------------------------

                                                 Martin Kihl

 

 

 

 

 

Justeras                               --------------------------------

                                                Henrik Unosson

 

 

 

 

 

 

                       -------------------------                               ---------------------------

                            Stig Karlsson                                         Catharina Drobin