Protokoll fört över föreningsstämman för Brf Sicklahus 2006

Plats: Dieselverkstaden, stora scenen                Tid: 18.30 den 26 april 2006

 

§ 1 Mötet öppnades av Gunnar Lindqvist, då ordförande Henrik Unosson var frånvarande.

 

§ 2 Dagordningen godkändes.

 

§ 3 41 närvarande medlemmar av 280. Avprickade i listan. Godkänd. Ytterligare en medlem anlände under stämman. Inga fullmakter har inkommit.

 

§ 4 Till stämmans ordförande valdes Karl Axel Johansson, ej boende i föreningen.

 

§ 5 Till sekreterare valdes Virve Polsa.

 

§ 6 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Bengt Korhonen och Nils Erik Johansson.

 

§ 7 Stämman fanns behörigt utlyst.

 

§ 8 Röstlängden fastställs som avprickad lista vid entrén. 41 medlemmar och en som kom senare.

 

§ 9 A. Föredragning av årsredovisningen för 2005. Fastställs.

      B. Föredragning av verksamhetsplan 2005. Fastställs.

      C. Föredragning av arbetsplan 2006. Fastställs.

      D. Föredragning av budget 2006. Fastställs.

 

Ovanstående punkten A gicks igenom och frågor från medlemmar besvarades. Därefter gick stämman igenom § 10-13 och återkom till punkterna B-D. Punkterna B-D gicks igenom och frågor från medlemmar besvarades.

 

A: Nils Erik Johansson vill att man skall avsätta de 13 miljoner till riktiga pengar i framtiden (även om vi ännu inte har ett behov). Föreningens externa revisor Lars Bengtsson är av åsikten att föreningen löpande tar kostnader och skall ta de under året uppkomna kostnaderna. Anta förra årets budget, som var underbudgeterad. Det är framför allt en teknisk fråga och beror på vad medlemmar vill. En medlem (Krister) tycker att det är en bra lösning som vi har. Enligt hans mening borde vi låna i stället. Gunnar Lindqvist berättade att det finns föreningar som binder pengar, men då går pengarna till föreningens framtida medlemmar. Den externa revisorn anser att även tidigare medlemmar har bidragit till dagens goda likvida situation. David Norberg tycker att vi skall ha ett nollresultat. Det är inte alarmerande att vi äter upp vinsten.

 

B: Frågan om vaktmästare kom upp: Gunnar Lindqvist berättade planerna för offertunderlaget för tekniskt förvaltning, tillsyn och fastighetsskötsel, där allt skall ske från ett förvaltningsbolag. Det skall skickas till olika intressenter.

 

§ 10 Föreningens externa revisor Leif Bengtsson föredrar revisorsberättelsen. Både den externa revisorn Leif Bengtsson och den icke närvarande interna revisorn Stig Karlsson anser att styrelsen har gjort ett gott arbete. Allt är enligt god redovisningssed. De yrkar på att bokslutet godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet samt att det ackumulerade överskottet överförs i ny räkning. Under denna paragraf ställdes en fråga om det borde ha funnits en revisorsberättelse. Gunnar Lindqvist informerar om att det inte brukar finnas en berättelse från revisorerna i utskicket.

 

§ 11 Stämman fastställer balans- och resultaträkningen.

 

§ 12 Fråga om användning av uppkommen av vinst eller täckande av förlust. Revisionerna anser att underskottet borde överföras i ny räkning till nästa års balansräkning. Godkänns. 

 

§ 13  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna. Stämman gav styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet.

 

§ 14  Styrelsens arvode under nästkommande år. 180 000 godkänns.

 

§ 15 Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

A.    Val av 2 styrelseledamöter för 2 år, avgående Henrik Unosson och Gunnar Östling

– Omval Henrik Unosson

– Nyval Bengt Sundberg

Stämman godkänner förslagen.

B.    Val av 1 styrelseledamot 1 år, fyllnadsval, avgående Jarmo Silva

– Förslag Gunnar Östling.

Stämman godkänner förslaget.

C.    Val av 1 styrelsesuppleant för 2 år, Vakant

– Förslag Gunnar Lindqvist.

Stämman godkänner förslaget.

D.    Val av 1 internrevisor för 1 år, avgående Stig Karlsson.

– Förslag Björn Kanmert.

Stämman godkänner förslaget.

E.     Val av 1 externrevisor för 1 år,

– Omval Lindebergs revisionsbyrå (Leif Bengtsson)

F.     Val av revisorssuppleant för 1 år, avgående Birgitta Jansson

– Omval Birgitta Jansson.

Stämman godkänner förslaget.

 

§ 16 Val av valberedning. Sune Åsvik och Sture Eriksson avsäger sig uppdraget. Stämman beviljar att de avsäger sig. Stämman godkänner att valberedningen skall bestå av fyra personer. Förslag: Jan Gollne, Nils Erik Johansson, Bengt Korhonen och Perry Ahlesved. Stämman godkänner förslagen och att Nils Erik Johansson blir sammankallande.

 

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor. Inga punkter.

 

§ 18 Ärenden från stämma 2005 (Målning av balkonger, containrar till gårdarna, ordning av källarförråd, förändring av gårdarna, digital-TV)

         Punkterna föredrogs kortfattat och frågor besvarades. 

 

§ 19 Inga inkomna motioner har inkommit.

 

§ 20 Frågestund.

-        Parkeringen: Går det att göra om besöksparkering till bostadsparkering? Gunnar Lindqvist berättar att det blivit svårare med vår parkering efter nybygget. Dessutom får vi inte hyra kommunens parkeringar som är besöksparkeringar. Gunnar Lindqvist har idéer om ca 20 platser som finns på Tallbacken som vi skulle kunna hyra. Vi har en rimlig nivå på parkeringshyran för boende. Går det att skapa besöksparkeringar vid den f.d. busshållsplasten? Platsen är känslig, eftersom den är nära till de boende. Gunnar Lindqvist anser att det går att skapa flera parkeringsplatser genom att ta lite från gräsmattorna. Några boende anser att det är synd att vi skall behöva ta från våra gräsmattor, när det blir svårigheter efter nybygget. Nils Erik Johansson vill att styrelsen tar upp det gamla remissvaret till kommunen och visar hur det blev efter bygget.

-        Träd mellan Sickla strand SS 51 och 49 skulle kunna ansas.

-        Hur är det med byggplaner på den gamla industritomten?: Det har inte hänt något, eftersom företaget som skall bygga inte vill producera hyresrätter. Dessutom har hyresgästen ett bra avtal.

-        Vatten kommer in i Sickla strand 47 entré: Lägsta punkten i SS 47. Därför kommer det in vatten i porten.

-        Frågan om sandlådor kontra katter: Sandlådan i 47 kvar, men katterna är där.

-        Gunnar Lindqvist tycker att vi är dåliga när det gäller sopor. Byggmaterial får inte finnas bland grovsopor. Soporna måste komprimeras och sorteras. Kanmert påminner om att det finns återvinningsstation i Skuru. En annan påminner om att en sådan även finns i Östervik. Visserligen skulle detta kunna berättas, men det har kommunen redan gjort. Styrelsen skulle kunna påminna om dessa ställen. Nils Erik Johansson vill att vi tar bort låsen, men Gunnar Lindqvist anser dock att vi kommer då att få ovälkomna besök, såsom knarkare. Gunnar Lindkvist berättar om de nya planerna om att alla tidningar, glas och hushållssopor kommer att slängas i olika behållare i husen för hushållssopor. Locken skall dock fortfarande slängas bland grovsoporna. Catharina Drobin påminner om att det finns möjligheter att slänga sopor vid Stormarknaden.

-     Elementerna?: De styrs av termostat.

 

§ 21 Avslutning av stämman

 

Stämmans ordförande avslutade Brf Sicklahus’ årsstämma år 2006 klockan 20.15

 

Sekreterare                                               Stämmans ordförande

 

____________________                         ___________________

Virve Polsa                                               Karl-Axel Johansson

 

Justeras

 

____________________                         ____________________

Nils Erik Johansson                                  Bengt Korhonen                                       

 

Bilaga:

Avprickad närvarolista