Protokoll fört över föreningsstämman för Brf Sicklahus 2007

 

 

Plats: Dieselverkstaden, Stora scenen              Tid: 18.30 den 24 april 2007

 

§ 1 Mötet öppnades av föreningens ordförande Henrik Unosson.

 En tyst minut för styrelseledamoten Lars Andersson hölls.

 

§ 2 Dagordningen godkändes.

 

§ 3 Av medlemmarna var 55 närvarande (inkl. fullmakter), vilket gav 50 röster av 281. Alla avprickade på listan, som godkändes. Två fullmakter hade inkommit. Under § 20 gick tre medlemmar.

 

§ 4 Till stämmans ordförande valdes Sune Åsvik, boende i föreningen.

 

§ 5 Till sekreterare valdes Virve Polsa.

 

§ 6 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Sture Eriksson och Jan Gollne.

 

§ 7 Stämman fanns behörigt utlyst.

 

§ 8 Röstlängden fastställdes som avprickad lista vid entrén. 55 närvarande medlemmar, varav tre gick under § 20.

 

§ 9 A. Föredragning av årsredovisningen för 2006. Fastställdes.

      B. Föredragning av verksamhetsplan 2006. Fastställdes.

      C. Föredragning av arbetsplan 2007. Fastställdes.

      D. Föredragning av budget 2007. Fastställdes.

 

Ovanstående punkterna A-D gicks igenom och frågor från medlemmar besvarades.

 

A: Föreningens externa revisor Leif Bengtsson berättade om fastighetskatten.

C: På frågan om även andra yttertrappor skulle iordningställas svarade Gunnar Lindqvist att allt skulle göras i efterhand. När det gäller fuktskadorna ställdes frågan om försäkringen täcker kostnaderna, vilket den inte gör, eftersom fastigheterna är för gamla. Det blev också ett förtydligande om vad som skulle göras med taken. De kommer att få ett helt nytt tätskikt.

D: Med tanke på de höga kostnaderna för att iordningställa taken ställdes frågan om föreningen har tagit in offerter, vilket också gjorts.

 

Dessutom gick Gunnar Lindqvist igenom sexårsplanen, vilket tillhör en av de frågor som var från förra stämman (se § 18). Frågan ställdes om föreningen snabbare kan gå över till rörelsedetektorer för att spara in på energikostnader. Gunnar Lindqvist förklarade att om allt skulle göras på en gång skulle den totala kostnaden bli 1 miljon kr i stället kommer vi att göra allt lite i taget. Dessutom slängs hela rör inte bort utan används tills de är uttjänta. Enligt en lag som träder i kraft 2011 måste föreningen också sätta in postboxar. Hur det blir i respektive trappuppgång löses senare på något sätt.

 

§ 10 Föreningens externa revisor Leif Bengtsson föredrog revisorsberättelsen. Leif Bengtsson berättade vilken arbetsfördelning han och Björn Kanmert har haft. Leif Bengtsson har tagit hand om det ekonomiska och kontrollerat alla protokoll. Dessutom har de båda varit med vid olika tillfällen på styrelsemöten. Leif Bengtsson berättade att styrelsen har följt


 

Årsredovisningslagen och att Årsredovisningen speglar Brf Sicklahus. Både den externa

revisorn Leif Bengtsson och den interna revisorn Björn Kanmert ansåg att styrelsen har gjort ett mycket gott arbete. Speciellt det arbete som, framför allt Gunnar Lindqvist, gjort inför bokslutet med tanke på att en styrelseledamot dött. Leif Bengtsson berättade också att mycket ligger i styrelsens händer och att det ligger mycket ideellt arbete utöver det som motsvarar styrelsearvodet. Båda revisorerna tillstyrkte bokslutets godkännande, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet och att det ackumulerade överskottet överförs i ny räkning. Revisorsberättelsen godkändes.

 

§ 11 Stämman fastställde balans- och resultaträkningen. Godkändes.

 

§ 12 Fråga om användning av uppkommen vinst eller täckande av förlust. Revisionerna ansåg att underskottet borde överföras i ny räkning till nästa års balansräkning. Godkändes. 

 

§ 13  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna. Stämman gav styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet.

 

§ 14  Styrelsens arvode under nästkommande år. Tre förslag kom in. 180.000/oförändrat (styrelsen), 200.000 (stämmans ordförande/medlemmen Sune Åsvik) och 220.000 (ännu en medlem). Stämman godkände 220.000.

 

§ 15 Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

A.     Val av tre styrelseledamöter för två år, avgående Virve Polsa, Gunnar Östling och Lars Andersson

– Omval Virve Polsa

– Nyval Petri Salminen

– Nyval Sofia Andersson

Stämman godkände förslagen.

 

B.     Val av en styrelsesuppleant för två år, avgående Catharina Drobin.

– Förslag Erik Rådström. Stämman godkände förslaget.

 

C.     Val av en internrevisor för ett år, avgående Björn Kanmert.

– Omval Björn Kanmert. Stämman godkände förslaget.

 

D.     Val av en externrevisor för ett år,

– Omval av Leif Bengtsson, Lindebergs Grant Thornton. Stämman godkände förslaget.

 

E.      Val av revisorssuppleant för ett år, avgående Birgitta Jansson.

– Omval Birgitta Jansson. Stämman godkände förslaget.

 

§ 16 Val av valberedning. Förslag: Perry Ahlesved, Andrea Bodekull, Jan Gollne och Gerd Svanström. Stämman godkände förslagen och att Perry Ahlesved blir sammankallande. Nils-Erik Johansson lyckönskade den nya styrelsen.

 

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor. Inga punkter.

 

§ 18 Ärenden från stämman 2006 (Målning av balkonger, förändring av gårdarna, digital-TV, vaktmästare och långsiktig underhållsplan)

         Punkterna föredrogs kortfattat och frågor besvarades. 

 

Målning av balkonger kommer att ske till sommaren. Förbättring av gårdarna har gjorts. Inga problem med övergången till Digital-TV har observerats. Förutom Com Hem kommer föreningen att få en leverantör till, som heter Ownit. Styrelsen har tittat närmare på frågan om vaktmästare och anser att dagens lösning är bra, varför föreningen fortsätter som tidigare. Den långsiktiga underhållsplanen gicks igenom redan under punkt § 9.

 


 

§ 19 Fyra motioner har inkommit.

 

    Motion om kodlås på ytterdörrar (André Ekespong):

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen, eftersom det inte löser problemen med att dörrarna står uppe och att koderna ändå kan spridas till obehöriga m.m. När det gäller problemet med öppna dörrar anser styrelsen att kontakt bör tas med dem som sätter upp dörrarna. Om det inte hjälper, skall man ta kontakt med styrelsen. Styrelsen sätter då upp lappar om att stänga dörrarna, annars tas spärren bort. Kattluckor skulle inte heller hjälpa, eftersom föreningen då skulle få in möss. Stämman avslog motionen.

 

    Motion om ökad trivsel för de boende i föreningen (Ellinor och Tomas Netz)

Styrelsen anser att det inte går att ordna en gemensam städdag. I stället är det bättre att varje gård sätter upp lappar om trädgårdsdagar, kommer in med önskemål till styrelsen, köper in det material som behövs och gör jobbet själv samt låter Brf Sicklahus stå för kostnaderna. Vi har visserligen råd att köpa tjänster, men på detta sätt blir det ett trivselarrangemang, när alla lär känna varandra. Däremot medgav styrelsen att den här typen av aktiviteter skulle kunna uppmuntras. Vem skall bedöma vem som skall göra vad, ha avgifter eller sänka hyran. Nils-Erik Johansson poängterade att det är förbjudet att ta ut avgifter etc. på dem som inte kan vara närvarande. Stämman ansåg frågan vara besvarad.

 

   Motion om väghastigheten på Sickla strand (Jörgen Kard)

Styrelsen anser att föreningen inte kan komma åt fartsyndarna. Däremot skulle man kunna uppmärksamma mer med hjälp av skyltar vilken miljö vi lever i. Sune Åsvik ansåg att det bästa är att ta kontakt. När det gäller att ha guppar påminner Åsvik om att gatan inte är vår och Gunnar Lindqvist att de boende inte tidigare velat ha några guppar. Sune Åsvik och flera andra föreslog att styrelsen undersöker vad vi kan göra. Styrelsen får i uppdrag av stämman att titta närmare på frågan.

 

    Motion om tiderna i tvättstugan (Pernilla Åborg)

Tidigare var det mer störande ljud från tvättstugorna än just nu. Stämman godkände motionen.

 

§ 20 Frågestund. Frågor besvarades.

    Sopor: Gunnar Lindqvist påminde om att vi måste bli bättre på att vika kartonger annars slänger vi bort pengar. Däremot skulle man kunna, enligt förslag från en medlem, ha en skylt på kärlet över vikten av att vika kartonger samt prisuppgifter.

    Sprängningsarbeten: När det gäller kontrollen av sprickor i vissa lägenheter i och med sprängningar för Kunskapsgalleriet var styrelsen lika överraskad som medlemmarna. Gunnar Lindqvist berättade hur byggnaden kommer att se ut samt att Brf Sicklahus, till skillnad från andra områden, inte fått någon remiss.

   Värmekostnader: På frågan om föreningen skulle kunna sänka sina värmekostnader berättade Gunnar Lindqvist om den undersökning som Dan Hörberg hade gjort. Enligt den kör vi så effektiv som vi kan göra. När det gäller frågan om treglasfönster svarade han att vi inte har för avsikt att gå över till treglasfönster, eftersom det inte var länge sedan som fönster byttes. 

    Radonmätningar: Gunnar Lindqvist har börjat få in resultatrapporter, men av de få som han fått in så här långt att bedöma ligger vi långt under farliga radonnivåer. Först till höst vet vi mera.

    Majbrasan: Sopsäckarna i majsbrasan är återvinningssäckar.

    Fimpar: Om det inte hjälper att ta kontakt med personerna i fråga, kontakta styrelsen. Dessutom påminner Gunnar Lindqvist om att om en utomhus askkopp inhandlas, betalar Brf Sicklahus den.

    Gunnar Lindqvist påminde om att lägga ett brev i brevlådan för att få något ordnat.

 


 

§ 21 Avslutning av stämman

Gunnar Lindqvist berättade att styrelsen kommer att avtacka avgående styrelsemedlemmar vid ett annat tillfälle.

 

Efter att Sune Åsvik tackat för förtroendet över att få vara ordförande för stämman avslutade han Brf Sicklahus årsstämma år 2007 klockan 20.25.

 

Sekreterare                                                Stämmans ordförande

 

____________________                         ___________________

Virve Polsa                                                Sune Åsvik

 

Justeras

 

____________________                         ____________________

Sture Eriksson                                           Jan Gollne                           

 

Bilaga:

Avprickad närvarolista.

Till originalet hör även två fullmakter och fyra motioner samt revisorsberättelsen.