Protokoll fört över föreningsstämman för Brf Sicklahus 2008

 

Plats: Dieselverkstaden, Lilla scenen                Tid: den 23 april 2008 kl. 18.30

 

§ 1 Mötet öppnades av föreningens ordförande Bengt Sundberg

 

§ 2 Dagordningen godkändes.

 

§ 3 Av medlemmarna var 56 närvarande (inkl. en fullmakt), vilket gav 50 röster av 286. Alla avprickades på listan, som godkändes. En fullmakt hade inkommit. Under § 9c kom en röstberättigad till. Efter § 13 gick en medlem och kom tillbaka under § 16. Under § 20 gick en medlem.

 

§ 4 Till stämmans ordförande valdes Magnus Duvnäs, inte boende i föreningen.

 

§ 5 Till sekreterare valdes Virve Polsa.

 

§ 6 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Christer Lindqvist och Nils-Erik Johansson.

 

§ 7 Stämman fanns behörigt utlyst.

 

§ 8 Röstlängden fastställdes som avprickad lista vid entrén. 57 (50 röster) närvarande medlemmar, en medlem gick efter § 13 och kom tillbaka under § 16. Under § 20 gick en medlem.

 

§ 9 A. Föredragning av årsredovisningen för 2007. Fastställdes.

      B. Föredragning av verksamhetsplanen för 2007. Fastställdes.

      C. Föredragning av arbetsplanen för 2008. Fastställdes.

      D. Föredragning av budgeten för 2008. Fastställdes.

 

Bengt Sundberg presenterade styrelsen och revisorerna. Ovanstående punkterna A-D gicks igenom och frågor från några medlemmar besvarades. Sofia Andersson gick igenom punkten A och Gunnar Lindqvist punkterna B-D. Föreningens externa revisor, Leif Bengtsson, och Gunnar Lindqvist bistod vid frågorna vid punkt A. Sofia biträdde i punkt D.

 

A: Förvaltningsberättelse: Vi kommer att kontrollera varför taxeringsvärdena har stigit. Det har skett två stora förändringar i redovisningen av resultaträkning och balansräkning. För det första finns inte ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter (5 stycken) med i resultaträkningen utan endast under ”Eget kapital” och ”Bundet eget kapital” i balansräkningen som ”Insatt kapital”. Detta för att, som både Sofia Andersson och den externa revisionen Leif Bengtsson berättade, följa bättre årsredo­visningslagen. Likviditetsmässigt är det samma. Enligt Leif Bengtsson är bostadsrätts­föreningens mål att det skall gå ihop. Denna förändring i redovisning medför att vi har ett underskott i resultaträkningen inte bara för 2007 utan också för 2006. För det andra har 2006 års uppgifter räknats om för att enligt de nya redovisningsprinciperna bättre kunna jämföra de olika åren.

 

Resultaträkningen: Eftersom fem hyresrätter har ombildats till bostadsrätter har även ”Årsavgifterna för bostadsrätter” ökat, medan ”hyresintäkterna” minskat. När det gäller föreningens kostnader har de ökat bl.a. pga. takarbetena samt helrenoveringen av kansliet och en av gavellokalerna. Som svar på en fråga om elavgifter berättade Gunnar Lindqvist att föreningen inte betalat avgifterna för andra halvan av 2006. Detta innebär att föreningen i stället fick betala för 1,5 år 2007. När det gäller tvättstugorna har föreningen köpt in sju nya maskiner. Därmed finns inga gamla kvar. I fotnoten om ”Yttre reparationsfonden” har 2,6 miljoner ”Återfört av fond till underhåll” för takarbeten. Resultatet blev ett underskott på 1,7 milj.

 

Balansräkningen: Ombildningen av hyresrätter till bostadsrätten har lett till en stor förändring i ”Omsättningstillgångar” och ”Eget kapital”. Styrelsen föreslår, genom Sofia Andersson, att överskottet (under ”Fritt eget kapital” och ”Balanserat resultat”) på 12 miljoner överförs till nästa räkning. Sammantaget har tillgångarna ökat. ”Summan av eget kapital och skulder” är 45,7 miljoner.

 

B: Mycket arbete har behövts vid vattenskador. När det gäller frågan om luktproblem i olika trappuppgångar påmindes stämma om att det rörde sig om praktiska frågor och att man skulle ta kontakt med Gunnar Lindqvist om man inte kan få vattnet att rinna några minuter i källarbrunnen.

 

C: Punkterna rörande ”reparation av avlopp S.S. 70-72 (frisör, restaurang)” och ” byte av kallvattenrör (bageriet och Skrotum, Atlasväg. 4)” har fått vänta därför att det är svårt att stänga av allt för de olika verksamheterna. Det är viktigt att vi byter stammar där kök ligger mot kök och inte har kontakt med toaletten, eftersom dessa stammar har av någon outgrundlig anledning inte gjorts i ordning när de andra stammarna gjordes. Detta för att undvika stora skador som redan skett i S.S. 19. En inventering har genomförts och det rör sig om ca 10 portar. Bengt Sundberg visade för stämman styrelsens ”6-årsplan”. Ordförande för stämman avrundade genomgången genom att säga att han tycker att styrelsen har allt under kontroll.

 

D: Efter genomgången av budgeten fick en av de tidigare frågeställarna svar på sin fråga om det beräknade resultatet. Av budgeten framgår att styrelsen beräknar att det blir ett underskott på – 4,8 miljoner. Nils-Erik Johansson anmärkte att denna budget bygger på oförändrade hyror.

 

§ 10 Föreningens interna revisor Björn Kanmert föredrog revisorsberättelsen. Han berättade vilken arbetsfördelning han och den externa revisorn Leif Bengtsson har haft. De anser att styrelsen har följt Årsredovisningslagen och gett en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god revisionssed i Sverige. Leif Bengtsson berättade också att mycket ligger i styrelsens händer och att det ligger mycket ideellt arbete. Med tanke på att föreningen kommer att gå back i budgeten borde föreningen höja hyrorna, men på grund av föreningens goda ekonomi behövs inte detta. Båda revisorerna tillstyrkte bokslutets godkännande, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet och att det ackumulerade överskottet överförs i ny räkning. Revisorsberättelsen godkändes.

 

§ 11 Stämman fastställde balans- och resultaträkningen. Godkändes.

 

§ 12 Fråga om användning av uppkommen vinst eller täckande av förlust. Revisionerna ansåg att underskottet borde överföras i ny räkning till nästa års balansräkning. Godkändes. 

 

§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna. Stämman gav styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet.

 

§ 14  Styrelsens arvode under nästkommande år. Stämman godkänner oförändrat arvode.

 

§ 15 Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

A.     Val av två styrelseledamöter för två år, avgående Bengt Sundberg och Henrik Unosson.


– Omval: Bengt Sundberg

– Nyval: Gunnar Lindqvist


Stämman godkände förslagen.

 

B.     Val av en styrelsesuppleant för två år, avgående Gunnar Lindqvist.

– Förslag: Henrik Unosson. Stämman godkände förslaget.

 

C.     Val av en internrevisor för ett år, avgående Björn Kanmert.

– Omval: Björn Kanmert. Stämman godkände förslaget.

 

D.     Val av en externrevisor för ett år, avgående Leif Bengtsson (Grant Thornton)

– Omval av Leif Bengtsson, Lindebergs Grant Thornton. Stämman godkände förslaget.

 

E.      Val av revisorssuppleant för ett år, avgående Birgitta Jansson.

– Nyval: Klas Arnerdal. Stämman godkände förslaget.

 

§ 16 Val av valberedning. Förslag: Perry Ahlesved, Andrea Bodekull, Jan Gollne och Gerd Svanström. Stämman godkände förslagen.

 

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.

Bengt Sundberg berättade att styrelsen har många idéer (bl.a. om pellets) på hur vi skulle kunna lösa el-frågan, men att styrelsen inte mäktar med att sätta sig in i allt. Därför har styrelsen kommit fram till att anlita en konsult för att belysa alla alternativ. Därefter motioneras denna fråga till stämman. Med andra ord har styrelsen redan börjat ta tag i el-frågor, vilket några motionärer vill att styrelsen gör. Efter att Bengt Sundberg ansett att vi, med tanke på vår ekonomi, har råd med detta. Däremot ingår kostnaderna inte i budgeten. Gunnar Lindqvist berättade att styrelsen har gått igenom kall- och varmvattenåtgången en gång per månad och att styrelsen redan nu har några förslag till åtgärder för att minska förbrukningen.

 

§ 18 Ärenden från stämman 2007 (Väghastighet på Sickla Strand)

Bengt Sundberg berättade om att styrelsen skrivit till kommunen, men att ännu så länge har inga svar inkommit. Däremot har styrelsen en dialog med kommunen. Efter diskussioner kring ökad belastning när bostadsområdet ”Glassbåten” blir klar, beslöt stämman att styrelsen arbetar vidare med frågan.

 

§ 19 Sju motioner har inkommit. Bengt Sundberg föredrog motionerna och styrelsens syn på frågan samt fick assistans av Gunnar Lindqvist och Henrik Unosson. Därefter tog stämman beslut.

 

Motion om klimathot och energiförbrukning (Tore och Berit Kellquist)

Som Bengt Sundberg redan har föredragit i § 17 (styrelsen utreder redan dessa frågor), anser han att motionen är besvarad. Efter diskussioner ännu en gång kring el-frågor ansåg stämman frågan vara besvarad.

 

Motion om buller från trafiken (Tore och Berit Kellquist)

Efter att Bengt Sundberg föredragit styrelsens medverkan i att överklaga bygget av ”Kunskapsgallerian” och utbyggnaden av Järlaleden till fyrfiligt berättade han också att styrelsen har hyrt två bullermätare. När vi har fått svar på dessa mätningar, kan vi gå vidare med denna fråga. Styrelsen arbetar med andra ord redan med denna fråga. Efter att flera medlemmar kommit med olika förslag på hur vi skulle kunna lösa trafikproblemen i Sickla halvön fick ordföranden för stämman påminna om stämman skall ta ställning till styrelsens förslag. Stämman ansåg frågan vara besvarad.

 

Motion om balkongbygge, bastu, solenergi och tvättstuga (Sara Landberg)

-       Bengt Sundberg informerade stämman om att det inte går att förändra fasaden på byggnaden, eftersom den är byggd i en viss stil och är arkitektritat. Nacka kommun vill att husen behåller sin stil och färg. När några medlemmar ville ta bort sina balkonger som vette mot Järlaleden, fick man inte förstöra utseendet. Därmed kan man fortfarande se resterna av balkongen i fasaden. Dessutom påminde Sundberg att man har den lägenhet som man har köpt. Eftersom styrelsen inte anser att det är genomförbart föreslår styrelsen att stämman skall avslå. Stämman avslog motionen.

-       Det är Bastuförenings medlemmar som beslutat vad som skall göras i denna fråga och det sker med hjälp av medlemsavgifter, som används till förbättringar. Stämman avslog motionen.

-       Styrelsen utreder redan frågor kring el. Stämman ansåg frågan vara besvarad.

-       Efter diskussioner kring hur man praktisk kan lösa problemet utan att det blir för trångt genomfördes en omröstning, där de flesta röstade på avslag. Stämman avslog motionen.

 

Motion om tvättstugans bokningssystem och matta (Hanna Hassi)

-        Om någon har bokat på ett felaktigt sätt, sudda då bort en av tiderna. Styrelsen föreslog att de boende i 70 och 72 går till 71 och tvätta. Stämman avslog motionen om ett nytt bok­nings­­system.

-        Stämman godkände motionen om mattan.

 

Motion om förbättringar i tvättstuga (Karin Fahller)

-       När det gäller bordet ansåg stämman frågan vara besvarad (se ovan).

-        Stämman godkände motionen om en krok.

-       Då golvmanglar är ostadigare än bordsmanglar avslog stämman motionen om golvmanglar.

-       Om det visar sig att avfuktarna inte fungerar i torkrummen, kommer de att bytas ut. Stämman ansåg frågan vara besvarad.

 

Motion om att installera fibernät (David Bezjak)

Bengt Sundberg berättade för stämman att styrelsen har denna fråga på sin agenda, men att styrelsen för tillfället inte har något annat alternativ. Vi hade tidigare ett alternativ som medlemmarna skulle ta ställning i en enkät, men det ansågs vara för dyrt. Gunnar Lindqvist föreslog att en arbetsgrupp på några ungdomar skulle kunna titta närmare på detta. Stämman godkände motionen. Styrelsen beslutar sedan om arbetsfördelningen.

 

Motion om takterrassen i AV 61 och byte av ytterdörrar (Agneta Alvegård)

-        Takterrassen är inte tänkt att vara en allmän plats. Dessutom används den för mattpiskning. Vi måste också tänka på säkerhetsriskerna. Det går inte heller att jämföra med Atlasvägen 42, där terrassen är större. Motionären tog tillbaka sin motion.

-        Styrelsen kommer att vänta in i det längsta med att installera postboxar eftersom vi inte vet hur det kommer att bli i den frågan. Eftersom ytterdörren hör till den bostad man har köpt är det upp till varje bostadsrättsinnehavare byta eller inte byta. Stämman avslog motionen.

 

§ 20 Frågestund. Frågor besvarades.

-        Gunnar Lindqvist berättade om att styrelsen skall beställa containrar för att tömma källargångar. Alla kommer att anmodas att märka sina cyklar. De cyklar som inte är märkta kommer att föras bort.

-        Sophanteringen efterlevs inte. Gunnar Lindqvist vädjar att vi skall vara lite poliser.

-        Inglasning av balkonger får endast ske om alla tre balkonger bli likvärdiga och man har fått bygglov (samt har godkänts av styrelsen.)

-        Det är bostadsrättinnehavarens skyldighet att se till att förråden är låsta så att nästa innehavare kan ta över.

-        Frågor kring fågelavföring och att slya vid stranden skall ställas till kommunen.

-      Den som vill ha information om bastun kan titta på hemsidan eller ta kontakt med Gunnar Lindqvist.

§ 21 Avslutning av stämman

Efter att Magnus Duvnäs tackat för förtroendet att vara ordförande för stämman avslutade han Brf Sicklahus årsstämma år 2007 klockan 21.00. Bengt Sundberg tackar ordföranden och avlutar mötet. Styrelsen tackar för att ha fått fortsatt förtroende att förvalta bostadsrättsföreningens byggnader.

 

Sekreterare                                                Stämmans ordförande

 

____________________                         ___________________

Virve Polsa                                                Magnus Duvnäs

 

Justeras

 

____________________                         ____________________

Christer Lindqvist                                       Nils-Erik Johansson                                  

 

Bilaga:

Avprickad närvarolista.

Till originalet hör även en fullmakt, sju motioner och revisorsberättelsen.