Protokoll fört över föreningsstämman för

Brf Sicklahus 2009

 

Plats: Dieselverkstaden, Lilla scenen                Tid: den 28 april 2009 kl. 18.30

 

§ 1 Mötet öppnades av föreningens ordförande Bengt Sundberg

 

§ 2 Dagordningen godkändes.

 

§ 3 Av medlemmarna var 58 närvarande, vilket gav 46 röster av 290. Alla avprickades på listan, som godkändes. Ingen fullmakt har inkommit. Av de närvarande var en som kom under § 9:B och två som gick under § 19:s femte motion. Efter § 16 gick den externa revisorn.

 

§ 4 Till stämmans ordförande valdes Magnus Duvnäs, inte boende i föreningen.

 

§ 5 Till sekreterare valdes Virve Polsa.

 

§ 6 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Perry Ahlesved och Gerd Svanström.

 

§ 7 Stämman fanns behörigt utlyst.

 

§ 8 Röstlängden fastställdes som avprickad lista vid entrén. 58 (46 röster) närvarande medlemmar, var av en kom § 9:B och två gick under § 19:s 5:te motion.

 

§ 9 A. Föredragning av årsredovisningen för 2008. Fastställdes.

      B. Föredragning av verksamhetsplanen för 2008. Fastställdes.

      C. Föredragning av arbetsplanen för 2009. Fastställdes.

      D. Föredragning av budgeten för 2009. Fastställdes.

 

Ovanstående punkterna A-D gicks igenom och frågor från medlemmar besvarades. Sofia Andersson gick igenom punkten A och Gunnar Lindqvist punkterna B-C samt Sofia Andersson och Gunnar Lindqvist punkten D. Föreningens externa revisor, Leif Bengtsson, bistod vid frågorna vid punkt A. Bengt Sundberg och Gunnar Lindqvist gick igenom 5-årsplanen.

 

A: Förvaltningsberättelse: Det finns 22 hyresrätter kvar. Visserligen kan man jämföra dessa uppgifter med förra årets, men Sofia Andersson medgav att styrelsen kunde ha skrivit att vi har ombildat tre hyresrätter till bostadsrätter.  Styrelsen föreslår, genom Sofia Andersson, att det ackumulerade överskottet på 5 679 874:- (se även i Balansräkning under ”Fritt eget kapital”) balanseras till ny räkning.

 

Resultaträkningen: Intäkterna uppgår till 10,7 mkr. Föreningens kostnader har ökat, då drifts- och underhållskostnaderna samt personalkostnaderna har ökat. Resultatet blev ett underskott på 5,3 mkr. I likhet med föregående år har, i resultaträkningen, avsättning gjorts till den yttre reparationsfonden.

 

Balansräkningen: Summan på föreningens omsättningstillgångar är 13 mkr, varav 10 mkr är placerade i Riksgälden. Trots underskottet ligger vi på plus för att vi ombildat tre hyresrätter till bostadsrätter. ”Bundet kapital” uppgår till 38,5 mkr och ”Fritt kapital” uppgår till 5,7 mkr. ”Summan av eget kapital och skulder” blir 47,6 mkr. På frågan om föreningens stora kassa svarade styrelsen att kassan behövs för att täcka stora utgifter/betalningar. Den externa revisorn Leif Bengtsson redogjorde varför man avskriver fastigheter och varför ombildningen av hyresrätter till bostadsrätten inte är med i resultaträkningen. I en bostadsrättsförening skall det vara balans mellan årets in- och utbetalningar. Eftersom inbetalningar, avseende hyresrätter som har ombildats till bostadsrätter, redovisas direkt mot eget kapital (uppdelat på "Medlemmarnas grundfond" och "Insatt kapital") och inte över resultaträkningen så uppstår det automatiskt ett underskott i resultaträkningen. Föreningen beslöt att för några år sedan ändra redovisningen gällande ombildade hyresrätter till nu tillämpad redovisning. Dessutom rör det sig om ett kapitaltillskott som vi inte kan beräkna.

 

B-C: När det gäller punkterna i förra årets verksamhet kommer några verksamheter att pågå även i år, såsom byte av stammar vid ”kök mot kök” (och utan någon koppling till toalett) samt byte av avloppsstammar (alla) och kallvattenrör (akuta läckor) i källaren. Skälet till att vi i år inte kommer att hinna göra stambyten på alla resterande ställen där kök ligger mot kök är inte ekonomiskt utan beror på att hantverkarna inte hinner med alla. Tack vare arbetet med att löpande byta ut belysningsarmaturer i trapporna kommer vi att göra stora besparingar. När det gäller renoveringen av yttertrapporna i S.S. 70-86, som någon frågade om, kommer vi inte att göra en ramp om det inte funnits där tidigare. Det är bra att veta om en person med funktionsnedsättning skulle behöva en ramp så är det kommunen som ordar och bekostar den efter att man tagit kontakt med kommunen. Fibernätsfrågan tas upp i § 17. Vi kommer också att anlita en konsult i frågor kring energi och bullermätningar. Vi kommer inte att nöja oss med de svar vi fått från Vägverket, om att bullernivån ligger under gällande nivåer, utan vi kommer att kontrollera detta. (Se även § 18 och 19.) När det gäller andra frågor kring drift och underhåll fick frågeställarna råd och svar på sina frågor samt hänvisades till att skriva ett papper och lämna det till kansliet för att det sedan kan åtgärdas.

 

D: Av budgeten framgår att styrelsen beräknar med att föreningen har 10 mkr i intäkter och 15,5 mkr i kostnader samt att det beräknade resultatet blir ett underskott på 5,5 mkr. De stora kostnaderna beror på drift och underhåll. Beräkningarna på drift och underhåll är svåra att göra men de bygger på historiska siffror. Därefter redovisade Bengt Sundberg och Gunnar Lindqvist styrelsens ”5-årsplan” för stämman. Arbetet baseras på att styrelsen vill förebygga. Vi måste komma ihåg allt arbete som måste göras innan vi kan börja diskutera hyressänkningar. Dessutom måste vi komma ihåg att för varje gång en hyresrätt ombildas till bostadsrätt försvinner föreningens framtida kapital (och att vi ligger på minus.)

 

§ 10 Föreningens externa revisor Leif Bengtsson föredrog revisionsberättelsen. Han berättade vilken arbetsfördelning han och den interna revisorn Björn Kanmert har haft.  Leif Bengtsson betonade i sitt svar på en fråga om likviditet, att man skall vara försiktig i likviditetsfrågor. De bägge revisorerna anser att styrelsen har följt Årsredovisnings­lagen och gett en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Leif Bengtsson berättade också att styrelsen har skött sitt arbete på ett föredömligt sätt och med bra upplägg samt att det ligger mycket ideellt arbete bakom varje åtgärd. Båda revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, att det ackumulerade överskottet överförs i ny räkning och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

 

§ 11 Stämman fastställde balans- och resultaträkningen. Godkändes.

 

§ 12 Fråga om användning av uppkommen vinst eller täckande av förlust. Förslaget om att ackumulerat överskott skulle överföras i ny räkning godkändes. 

 

§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna. Stämman gav styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet.

 

§ 14  Styrelsens arvode under nästkommande år. Stämman godkänner oförändrat arvode.

 

§ 15 Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

A.     Val av tre styrelseledamöter för två år, avgående Sofia Andersson, Virve Polsa och Petri Salminen.


– Omval: Virve Polsa och Petri Salminen

– Nyval: Christina Lilja Petrén


Stämman godkände förslagen.

 

B.     Val av en styrelsesuppleant för två år, avgående Erik Rådström.

– Omval: Erik Rådström. Stämman godkände förslaget.

 

C.     Val av en internrevisor för ett år, avgående Björn Kanmert.

– Nyval: Oscar Persson. Stämman godkände förslaget.

 

D.     Val av en externrevisor för ett år, avgående Leif Bengtsson (Grant Thornton Sweden AB)

– Omval av Leif Bengtsson, från Grant Thornton Sweden AB.

Stämman godkände förslaget.

 

E.      Val av revisorssuppleant för ett år, avgående Klas Arnerdal.

– Omval: Klas Arnerdal. Stämman godkände förslaget.

 

§ 16 Val av valberedning. Förslag: Perry Ahlesved, Andrea Bodekull, Ivar Frestadius, Jan Gollne och Gerd Svanström. Stämman godkände förslagen.

 

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.

Petri Salminen redogjorde (och Bengt Sungberg assisterade) för de olika alternativen rörande fibernät. Han har kommit fram till att Ownit har det billigaste alternativet med två alternativ. Styrelsen föreslår att föreningen går in som grupp (gruppavtal) och tar kostnaden. Föreningen kommer att äga nätet och kan även använda det till annat. Medlemmarna fick svar på sina frågor: att vi på detta sätt kan välja mellan Ownit och Comhem, att det tar enligt Ownit 16 veckor för Ownit att dra nätet, att det blir fiber i källaren och kopparledningar i lägenheten, att det blir en ny kontakt i väggen, att uppgifterna är jämförbara med varandra (som att alla rör sig om upp till 100 megabit), att det inte finns någon begränsning utan det är en kostnadsfråga. Majoriteten av medlemmarna röstade för styrelsens förslag.

 

§ 18 A Ärenden från stämman 2007 (Väghastighet på Sickla Strand)

-         Bengt Sundberg redogör för turerna kring ärendet och att kommunen inte har varit intresserad av att ändra hastigheterna. Efter redogörelsen hade medlemmarna inga frågor kring detta ärende.

 

B Ärenden från stämman 2008 (energifrågan, trafikbuller och fibernät)

Styrelsen arbetar med dessa tre frågor. Då frågan om fibernät redan redogjorts i § 17 utgår den i denna paragraf.

-         Energifrågan: Bengt Sundberg redogjorde med assistans av Gunnar Lindqvist och Henrik Unosson för de olika energialternativ som styrelsen prövat. Kommentarer togs emot och frågor från medlemmarna svarades:

·      Att använda pellets och bergvärme samt att återvinna frånluften är inte praktiskt genomförbart. Dessutom är vindkraft och återvinning av frånluften inte ekonomiskt försvarbart.  Styrelsen har inte undersökt huruvida solpaneler skulle vara en lösning utan inväntar svar från konsulten (YIT, se nedan). Tack var styrelsens arbete har föreningen fått tillbaka en halv mkr kronor pga trasigt instrument som visade fel värde.

·      Då styrelsen fått i uppdrag från förra stämman att ta in en konsult i energifrågan har styrelsen haft kontakt med flera firmor. Just för tillfället har styrelsen kontakt med YIT som kommer att få uppgifter från föreningen. Därefter presenterar YIT några förslag för styrelsen. Redan nu har företaget sagt att styrelsen ha kollat upp många av de förslag som de skulle kunnat ge. Enligt YIT är det försvarbart att ha en pay-off-tid på 5-7 år, men om det handlar om flera år måste det finnas andra skäl.

·      När det gäller kommentaren om möjligheten att få energirådgivning svarade Bengt Sundberg att han går en gång i månaden och kollar mätarna för att få statistik på kall- och varmvattenåtgången. Gunnar Lindqvist förklarar också att det är praktisk omöjligt att undersöka det individuella vattenflödet då det finns flera utflöden.

·      Med andra ord arbetar styrelsen med denna fråga och inväntar svar från YIT.

-          Trafikbuller: Bengt Sundberg redogjorde för turerna kring denna fråga. Styrelsen kommer inte att nöja sig med de uppgifter som Vägverket ger om bullernivån utan styrelsen själv kommer först att undersöka bullernivån med ljudmätare och därefter ta in professionell hjälp om det visar sig att mätvärdena ligger för högt.

 

§ 19 Sex motioner har inkommit. De närvarande motionärerna föredrog motionerna själva. Därefter gav Bengt Sundberg och Gunnar Lindqvist, med assistans av andra ledamöter i styrelsen, styrelsens syn på respektive fråga. Därefter tog stämman beslut.

 

Motion om stadsnät/fibernät (Robin och Natalya Vleij)

Se § 17. Stämman ansåg frågan vara besvarad.

 

Motion om tvättstugan Sickla Strand 72-86 (Robin och Natalya Vleij)

Styrelsen föreslår att de som bor i S.S. 70-72 skall gå till S.S. 73. Det är inte heller någon idé att skaffa flera torkskåp, som en medlem föreslog, då det som installerats inte använts tillräckligt ofta. På förslaget att använda mangelrummet till tvättstuga svarade Virve Polsa att de som bor nära kommer att få ännu mer ljud då. Stämman avslog motionen.

 

Motion om varmkomposter i varje soprum (Maria Andersson)

Varmkomposter är inte praktiskt genomförbart i soprum då det skulle ta plats och dra till sig råttor. Om dessutom de boende inte en kan skilja på tidningar och kartong hur skulle de boende då kunna kompostera. Stämman avslog motionen.

 

Motion om kaos & oreda på gården Sickla strand 68-86 (Karin Nilsson Bernerson)

Styrelsen anser att vi bör använda vårt sunda förnuft och påpekade att föreningen har en stadga som skall följas. Några frågor som styrelsen inte skall behöva ta hand om: ”gårdsansvarig + suppleant”, balkonglådor, förråd och att ta bort sly på stranden. Styrelsen tycker att det är positivt med ”gårdsansvarig + suppleant” och tycker att motionären själv skulle kunna ta på sig den rollen. Det blev också bestämt att de som bor på denna gård skulle träffas efter stämman. Om man har sagt till en granne om balkonglådor etc. och han/hon nonchalerar det då blir det en fråga för styrelsen. Då föreningen inte äger stranden utan kommunen vill styrelsen att de boende tar kontakt med kommunen eller själv gör detta. Det är också säljarens och köparens skyldighet att se till att förrådet är låst så att ingen annan olovligt tar det. När det gäller cyklar kommer cykelstolpar snart på plats. Däremot blir det inga flera krokar då de som satts upp inte används. Styrelsen har jobbat under två års tid med frågan om flera p-platser från kommunen men de ansvariga på kommunen är svåra att få tag på eller har inte tagit kontakt med styrelsen. En medlem föreslog att man skulle kunna höja p-avgiften. Asfaltering på föreningens parkeringsplats vid stranden kommer att genomföras men troligen inte i år. På frågan om rabatter påminde Gunnar Lindqvist om att rabatter får ordnas utmed gräsmattor och att föreningen betalar för växterna. Stämman ansåg frågan vara besvarad.

 

Motion om omvandling av en hyresrätt till gästbostad (Ingvar Frestadius)

Styrelsen har också tänkt på detta men utifrån olika ställningstaganden ansett att det inte kommer att fungera, bland annat beroende på att det kräver att man har någon som sköter lägenheten, att vår kontorist inte skulle hinna med det, att de som hyr måste också sköta sig och det praktiska med nyckeln. Dessutom påminde Henrik Unosson om att det finns ett gammalt stämmobeslut att vi skulle ombilda hyresrätterna till bostadsrätter. Stämman avslog motionen.

 

Motion om treglasfönster (Elke Schweda)

Utifrån energi- och bullerperspektivet kommer styrelsen att titta på frågan, men just nu föreslår styrelsen att stämman avslår motionen. Först måste styrelsen få svar från bullermätningarna därefter måste en investeringsplan göras. Dessutom påmindes medlemmarna om att man inte kan göra något på egen hand utan det måste bli något enhetligt för hela föreningens område. Stämman avslog motionen.

 

§ 20 Frågestund. Frågor besvarades.

-         Går det att avsätta pengar till enskild renovering? Styrelsen berättade att det inte finns någon inre reparationsfond (Sofia Andersson) och att administrationen blev för dyr (Gunnar Lindqvist)

-         Renovering av källarförråden? Skriv gärna en motion till nästa år.

-         Ägarlägenheter? Enligt Bengt Sundberg gäller ägarlägenheter inte äldre fastigheter utan endast nybyggnationer.

 

§ 21 Avslutning av stämman

Efter att Magnus Duvnäs tackat för förtroendet att vara ordförande för stämman avslutade han Brf Sicklahus årsstämma år 2009 klockan 20.40. Bengt Sundberg tackar ordföranden och avslutar mötet. Styrelsen tackar för att ha fått fortsatt förtroende att förvalta bostadsrättsföreningens byggnader.

 

Sekreterare                                                Stämmans ordförande

 

____________________                         ___________________

Virve Polsa                                                Magnus Duvnäs

 

Justeras

 

____________________                         ____________________

Perry Ahlesved                                          Gerd Svanström                                        

 

Bilaga:

Avprickad närvarolista.

Till originalet hör även sex motioner och revisorsberättelsen.