Protokoll fört över föreningsstämman för

Brf Sicklahus 2010

 

Plats: Gruvan, Sickla Industriväg 9 (Expo Huset) Tid: 18.45 den 12:e april 2010

 

§ 1 Mötet öppnades av föreningens ordförande Bengt Sundberg

 

§ 2 Dagordningen godkändes.

 

§ 3 Av medlemmarna var 57 närvarande, vilket gav 44 röster av 290. Alla avprickades på listan, som godkändes. Ingen fullmakt har inkommit. Av de närvarande var det tre som kom under 17 B. En annan närvarande medlem gick senare och några gick vid § 21.

 

§ 4 Till stämmans ordförande valdes Magnus Duvnäs, inte boende i föreningen.

 

§ 5 Till sekreterare valdes Virve Polsa.

 

§ 6 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Stig Allan Karlsson och Jarl Alenius

 

§ 7 Stämman fanns behörigt utlyst.

 

§ 8 Röstlängden fastställdes som avprickad lista vid entrén. 57 (44 röster) närvarande medlemmar, var av tre kom § 17 B. En medlem gick senare och några vid § 21.

 

§ 9 A. Föredragning av årsredovisningen för 2009. Fastställt i § 11.

      B. Föredragning av verksamhetsplanen för 2009. Fastställt.

      C. Föredragning av arbetsplanen för 2010. Fastställt.

      D. Föredragning av budgeten för 2010. Fastställt.

 

Ovanstående punkterna A-D gicks igenom och frågor från medlemmarna besvarades. Bengt Sundberg presenterade styrelsen, suppleanter och interna revisorn. Christina Boughton-Smith gick igenom punkten A och Gunnar Lindqvist punkterna B-D.

 

A: Förvaltningsberättelse: Det finns 19 hyresrätter kvar. Styrelsen föreslår att det ackumulerade överskottet på 630 949:- (se även i Balansräkning under ”Fritt eget kapital”) balanseras till ny räkning. Resultaträkningen: Intäkterna uppgår till 11,38 mkr. Resultatet blev ett underskott på 4,54 mkr. Balansräkningen: Summan på föreningens omsättningstillgångar är 14,57 mkr.”Bundet eget kapital” uppgår till 44,405 mkr och ”Fritt kapital” uppgår till 630 949 kr. ”Summan av eget kapital och skulder” blir 48,21 mkr.

 

B-C: Avslutade arbeten som gjorts 2009 är bl.a. renovering av trappor och nya rabatter i gården Sickla Strand 70-86, renovering av trappor i Sickla Strand 67-69, reparation av vattenskadad lägenhet i Sickla Strand 69 och ny belysningsarmatur i trapphusen (i Sickla Strand). Till de pågående arbeten hör byten av kallavattenrör i källarna (akuta läckor), bytena av avloppstammar i källaren, byte av stammar där kök ligger mot kök och reparation av fasader på balkonger samt målning av källarfönster. Enligt arbetsplanen tillkommer bl.a. målning av källarplan, källargångar och några trapphus samt flera nya frånluftsfläktar på taket, reparation av en hyreslägenhet, anlitandet av en konsult för arbetet med energi och bullerfrågorna, upprustning av el-centraler, utredning av vattenskador på Atlasvägen och eventuellt även byte av stammar i bottenplan.

 

D: Av budgeten framgår att styrelsen beräknar att föreningen har 10,36 mkr i intäkter och 14, 92 mkr i kostnader samt att det beräknade resultatet blir ett underskott på 4,56 mkr. De stora kostnaderna beror på drift och underhåll. En annan aspekt är att varje gång en hyresrätt ombildas till bostadsrätt förlorar föreningen intäkter.

 

§ 10 Då den externa revisor, Leif Bengtsson, inte kunde närvara vid stämman återgav Boughton-Smith en del synpunkter från Bengtsson som hon erhållit inför stämman medan föreningens interna revisor Oscar Persson föredrog revisionsberättelsen. Synpunkterna berörde bl.a. de återkommande frågorna om det är lämpligt att föreningen budgeterar med underskott. Bengtssons bedömning är att det måste anses vara unikt att ha en förening som inte har lån samt att man har en likviditetsbuffert genom de kvarvarande hyreslägenheterna. Däremot måste man komma ihåg att situationen i framtiden blir en annan när denna buffert försvinner. Enligt Bengtsson har han tidigare alltid avrått från att sänka avgifterna med hänsyn till likviditetsförsörjningen. I frågan om vad som är viktigaste mellan resultat eller likviditet så är det, det sistnämnda. Dessutom är det värdefullt med en försiktig hållning och det är i sig också en del av godredovisningssed. Detta återspeglas exempelvis i redovisningen där merparten av nedlagda utgifter kostnadsförs i resultaträkningen. Mot bakgrund av en sannolik ökning av framtida reparationskostnaderna kommer styrelsens och föreningens/medlemmarnas beslut om likviditetsförsörjning (avgiftshöjning/förvandling av hyresrätter till bostadsrätter/ banklån) att fortsatt behöva vara i fokus.

 

Enligt revisionsberättelsen framgår det att de bägge revisorerna anser att styrelsen har följt Årsredovisnings­lagen och gett en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Båda revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, att det ackumulerade överskottet överförs i ny räkning och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

 

§ 11 Stämman fastställde balans- och resultaträkningen. Godkändes.

 

§ 12 Fråga om användning av uppkommen vinst eller täckande av förlust. Förslaget om att ackumulerat överskott skulle överföras i ny räkning godkändes.

 

§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.

 

§ 14  Styrelsens arvode under nästkommande år. Stämman godkänner oförändrat arvode.

 

§ 15 Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

A.     Val av två styrelseledamöter för två år, avgående Gunnar Lindqvist och Bengt Sundberg.


– Omval: Bengt Sundberg

– Nyval: Fredrik Johansson


Stämman godkände förslagen.

 

B.     Val av en styrelsesuppleant för två år, avgående Henrik Unosson.

– Omval: Henrik Unosson. Stämman godkände förslaget.

 

C.     Val av en internrevisor för ett år, avgående Oscar Persson.

– Nyval: Gunnar Lindqvist . Stämman godkände förslaget.

 

D.     Val av en externrevisor för ett år, avgående Leif Bengtsson (Grant Thornton Sweden AB)

– Omval av Leif Bengtsson, från Grant Thornton Sweden AB.

Stämman godkände förslaget.

 

E.      Val av revisorssuppleant för ett år, avgående Klas Arnerdal.

– Omval: Klas Arnerdal. Stämman godkände förslaget.

 

§ 16 Val av valberedning. Förslag på omval: Perry Ahlesved, Andrea Bodekull, Ivar Frestadius, Jan Gollne och Gerd Svanström. Stämman godkände förslagen.

 

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.

A.       Ändring av § 11 i stadgan då underhållsansvarets fördelning är otydligt: Ordförande vid stämman, Magnus Duvnäs, meddelade stämman att det kommer att behövas två stämmor för att vi skall kunna ändra i stadgan. Sundberg framförde bakgrunden till denna fråga. Då föreningen är med i Fastighetsägarna har styrelsen vid behov bollat olika frågor med dem, däribland frågor kring ansvarsfördelning. Fastighetsägarna ansåg att vi borde förtydliga § 11 för att undvika tvister pga. otydligheter. Därför har vi fått in ett förslag till ändring i § 11 från Fastighetsägarna. När en medlem undrade om det kommer att bli flera skyldigheter för bostadsrättsinnehavarna svarade Lindqvist att den nuvarande paragrafen är kortfattad men kontentan är fortfarande densamma i den nya paragrafen. Sundberg anser också att vi skall ändra i paragrafen för att undvika tvister och att man skall kunna tolka paragrafen tydligare. Stämman bifaller förslaget till stadgeändring.

 

B.       Eventuell installation av bergvärme: Då tidigare stämmor velat att styrelsen skall se över föreningens energiförbrukning och använda oss av ”grön-el” samt minska föreningen kostnader har styrelsen, enligt Sundberg, haft kontakt med flera företag. När styrelsen övervägde återvinning av frånluft föreslog förvaltningsbolaget Valvet, som vi idag använder för diverse tjänster, att vi skulle se på möjligheten att värma upp fastigheterna med bergvärme. Efter detta fick styrelsen en genomgång av tänkt förslag av bl.a. Bertil Bergseth från Valvet som styrelsen nu tar till stämman och vill att stämman skall besluta om vi skall gå vidare med detta. 

 

Bergsteth redogjorde för stämman att Valvet sedan länge har arbetat med föreningens fastighetsfrågor och att den nu skulle kunna hjälpa till med energifrågan. De gör inte själva arbetet utan är projektledare och upphandlar tjänsten till oss. Enligt Bergsteth har värmepumpar haft dåligt rykte men numera är det bättre standard på pumparna. Efter 20 år behöver man dock byta pumpar men det är en förhållandevis liten del av den totala kostnaden. Om man jämför bergvärme med sol- och vattenvärme är solvärme från det senast dygnet och vattenvärme från det senaste året medan bergvärme senaste hundra åren av solvärme från bergen. Vi skulle kunna få ut 300 MWh plus 100 MWh från den el som vi tillför systemet för att driva detta.  Projektet kommer även att ta tillvara varje hus’ frånluft. Arbetet går till på så sätt att man borrar ett antal (90) hål i marken och sedan kopplar allt i ett (cirkulärt) system som kopplas till värmepumpar i de olika fastigheterna. Då föreningen inte har tomt i sjön vet vi i nuläget inte om vi får tillstånd till att använda sjövärme för att ladda borrhålen med uppvärmt vatten på sommaren vilket skulle innebära ett betydligt hållbarare system. Det är Miljöförvaltningen som bestämmer i den frågan.

 

Efter denna redogörelse blev det frågestund. Trots att Sundberg sagt att styrelsen vill att stämman skall besluta om vi skall gå vidare med detta eller inte fanns det frågor kring detta. Detta är en fråga, enligt Sundberg, som styrelsen hade kunnat besluta utan stämman (då det är ett ärende från tidigare stämma) men att styrelsen ville veta hur stämman ställer sig. Dessutom är vi i ett tidigt skede då flera punkter måste, enligt Sundberg och Bergsteth, först undersökas innan vi kan genomföra arbetet. Frågor kring tillstånd att borra och användandet av sjövärme, eventuella problem med Fortum (kontrakt, värmecentraler och tillskott av värme etc) samt exakt tidsram och kostnad går ännu inte att svara på då det måste utredas och upphandlas. Självfallet kommer medlemmarna att informeras. En annan fråga som en medlem informerade om är att tillträdet till taken måste byggas om. Minst ett trapphus i varje byggnad måste göras om för att man lagenligt skall kunna ta sig upp på taken.

 

Däremot kunde Sundberg och Bergsteth svara på frågor kring solpaneler, kalkylering av värmen, Atlas Copcos gruva samt planering och om det är budgeterat. Bergseth anser att solpaneler är bra under sommar men det går inte enbart att ha solenergi. Man kan ladda hålen med solenergi. Sundberg berättade att styrelsen har tittat på solpaneler men då blir frågan om det är ekonomiskt försvarbart. Bergseth berättade åter om värmen. När det gäller hur mycket som kommer från ventilationen jämfört med bergvärmen kunde han inte svara på detta medan Sundberg nämnde att det skulle kunna var 10-15 %, vilket är uppgifter som styrelsen fått från ett annat förslag. Man kan även, enligt Bergseth, kolla upp annat såsom radiatorer. När det gäller Atlas Copcos gångar i marken har de, enligt Sundberg, inte fått borra utanför sitt område. På vår sida skall det vara rent berg. Bergseth berättade att förarbete med att fastställa lösning och få tillstånd kan ta tid men när det väl är gjort skulle man kunna genomför arbetet på en sommarsäsong. Det tar en dag att borra ett hål och man kan anlita en entreprenör som har flera maskiner. Då budgeten är gjord innan årsskiftet och vi är i förstadium, finns installeringen av bergvärme inte med i budgeten för 2010 men däremot kan, enligt Sundberg, vi utan problem komma igång med utredningen och förstudien. Kostnaderna för hela projektet kan komma att budgeteras till nästa år 2011.

 

Stämman godkänner att styrelsen fortsätter att arbeta med denna fråga.

 

§ 18 A Ärenden från stämman 2008 (energi-frågan, trafikbuller och fibernät)

I frågan om energi arbetar styrelsen med denna fråga, vilket framgår av § 17B. Sundberg visade hur mycket vi förbrukar kall- och varmvatten samt fjärrvärme. Den största förbrukningen av kallvatten är i Atlasvägen medan det är lika på respektive gård när det gäller varmvatten. När det gäller fjärrvärme är det lite mer i Sickla Strand 19 men i stort sätt samma förbrukning. Två medlemmar berättade att förbrukningen av kallvatten i Atlasvägen kan ha att göra med isoleringen, att man måste låta vattnet rinna längre innan det blir kallt. Sundberg berättade också att kylanläggningen i mataffären förbrukar mycket kallvatten.

När det gäller trafikbuller har styrelsen arbetat och kommer att fortsätta arbeta med detta. Bl.a. har det gjorts egna mätningar men dessa har Vägverket inte godkänt. I Vägverket förstudie om Järlaleden har styrelsen skickat sina synpunkter samt tillskrivit att vi vill vara remissinstans.

Ärendet om Fibernät finns från 2008 och 2009. Vid det sistnämnda tillfället togs beslut om att installera fibernät, något som också har genomförts under 2009. I några lägenheter har Ownit inte fått tillträde trots att vi kontaktat de boende. Om detta inte hjälper blir det ett ärende för kronofogden. Det är visserligen upp till var och en om man vill ansluta sig men man kan inte hindra föreningen från att sätta in uttaget.

 

B Ärenden från stämman 2009 (fibernät): Då frågan om fibernät redan redogjorts i § 18 utgår den i denna paragraf.

 

§ 19 Två motioner har inkommit. De första motionärerna var inte på plats men däremot Michael Arhusius som föredrog sin motion. Därefter gav Lindqvist styrelsens syn på respektive fråga. Därefter tog stämman beslut.

 

-         Sopsortering (Malin Hörnlund och Erik Lundberg): Styrelsen vill ha avslag på denna motion då föreningen kommer följa kommunens direktiv (det står inget om metaller och plast, utan man kan istället lämna dessa i återvinningsstationen vid Nacka station) och soprummen räcker inte till. Stämman avslog motionen.

-         Parkeringsplatser och gårds/boendemiljö (Michael Arhusius): Genom denna motion skulle man, enligt Arhusius, kunna få flera parkeringsplatser och samtidigt förbättrar gårds/boendemiljön. Därefter redogjorde Lindqvist för en offert som han tagit utifrån detta förslag. Förutom murning, förstärkning av sophuset och gjuta en trappa måste man flytta en avloppsbrunn och då skulle det ligga på ca 3000 kr/m. Däremot kan man inte få in 10 utan 9 bilar. Med andra ord skulle vi få 5 nya parkeringsplatser. Det är med andra ord en för stor investering för att lösa problemet. (Notera även att arbeten redan gjorts på denna gård, vilket framgår av § 9 B-C) Styrelsen vill att stämman skall ge avslag. Efter detta kom kommentarer kring utseende på muren och hur mycket miljön blir bättre om gången flyttas samt frågor kring kötiden för parkeringsplatser. Lindqvist berättade att kötiden kan ligga på ca 1-1,5 år, vilket bl.a. beror på hur många bostadsrätter som säljs då platsen inte kommer med köpet utan går till de som är i kön. Nu har det inte varit lika många försäljningar. Lindqvist berättar att man skulle kunna göra flera parkeringsplatser men då försvinner grönområdena mellan husen. Styrelsen har försökt få loss kommunens parkeringsplatser men detta har inte lyckats. Dessa används för övrigt av de boende i Sickla Allé och företagsbilar. Stämman avslog motionen.

 

§ 20 Frågestund. Endast en fråga och den besvarades. På frågan om flera cykelställ blev svaret att man har provat cykelställ och kommer att titta på gård för gård hur vi skall göra.

 

§ 21 Avslutning av stämman

Föreningens ordförande Sundberg avtackar avgående styrelseledamot och internrevisor samt tackar ordföranden och avslutar mötet. Styrelsen tackar för att ha fått fortsatt förtroende att förvalta bostadsrättsföreningens byggnader.

 

 

Sekreterare                                                Stämmans ordförande

 

____________________                         ___________________

Virve Polsa                                                Magnus Duvnäs

 

Justeras

 

____________________                         ____________________

Jarl Alenius                                                 Stig Allan Karlsson              

 

Bilaga:

Avprickad närvarolista.

Till originalet hör även två motioner och revisorsberättelsen.