Protokoll fört över föreningsstämman för

Brf Sicklahus 2011

 

Plats: Dieselverkstaden, Sickla Tid: 18.45 den 23:e maj 2011

 

       §1.       Stämmans öppnande Bengt Sundberg, föreningens ordförande öppnade stämman och hälsade alla välkomna. 

       §2.       Godkännande av dagordningen Godkändes.

 

       §3.       Avprickning av medlemmar gjordes i entrén på aktuell förteckning.

 

       §4.       Val av ordförande för stämman. Mats Sandberg, inte boende i föreningen valdes till ordförande.

 

       §5.       Val av sekreterare. Henrik Unosson valdes.

 

       §6.       Val av två justerare tillika rösträknare. Jan Gollne och Mickael Arhusius valdes.

 

       §7.       Beslut om att stämman funnits behörigt utlyst. Kallelse hade gått i tid och fanns vara behörigt utlyst.

 

       §8.       Röstlängden fastslås. Röstlängden fastställdes som den lista som avprickades vid entrén. 63 med rösträtt och 3 övriga närvarande.

 

       §9.       A. Föredragning av årsredovisningen för 2010
B. Föredragning av verksamhetsplanen för 2010
C. Föredragning av arbetsplanen för 2011
D. Föredragning av budgeten för 2011

 

Styrelsen gm Bengt, Christina och Gunnar gick igenom och redovisade årsredovisningen, verksamhetsplan, arbetsplan och budgeten samt svarade på frågor.

 

Stämman godkände redovisningen.

 

     §10.     Föreningens interna revisor föredrar revisionsberättelsen Gunnar L läste upp delar av revisionsberättelsen där de tillstyrkte stämman fastställer resultat- och balansräkningen samt föreslår att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

 

     §11.     Fastställande av balans- och resultaträkning. Stämman godkände balans- och resultaträkning.

 

     §12.     Fråga om användning av uppkommen vinst eller täckande av förlust. Förslaget om att ackumulerat underskott skulle balanseras i ny räkning godkändes av stämman.

 

     §13.     Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.

 

     §14.     Styrelsens och revisorernas arvode under nästkommande år. Stämman godkänner oförändrat arvode.

 

     §15.     Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

A.     Val av tre styrelseledamöter för två år, avgående Petri Salminen, Christina Boughton-Smith och Virve Polsa.

    Omval: Petri Salminen

    Omval: Christina Boughton Smith

    Nyval: Henrik Unosson Johansson

Stämman godkände förslagen och valde de föreslagna.

 

B. Val av en styrelseledamot för ett år, avgående Fredrik Johansson.

    Nyval: Erike Tanghöj. Stämman godkände förslaget och valde den föreslagna.

 

C.     Val av en styrelsesuppleant för ett år, avgående Henrik Unosson.

    Nyval: Andre Ekesponge. Stämman godkände förslaget och valde den föreslagna.

 

D.     Val av en styrelsesuppleant för två år, avgående Erik Rådström.

    Nyval: Erik Lundberg. Stämman godkände förslaget och valde den föreslagna.

 

E. Val av en internrevisor för ett år, avgående Gunnar Lindqvist.

    Omval: Gunnar Lindqvist . Stämman godkände förslaget och valde den föreslagna.

 

F. Val av en externrevisor för ett år, avgående Leif Bengtsson (Grant Thornton Sweden AB)

    Omval av Leif Bengtsson, från Grant Thornton Sweden AB. Stämman godkände förslaget och valde den föreslagna.

 

G.     Val av revisorssuppleant för ett år, avgående Klas Arnerdal.

    Omval: Klas Arnerdal. Stämman godkände förslaget.

 

     §16.     Val av valberedning. Förslag på omval: Perry Ahlesved, Andrea odekull, Ivar Frestadius, Jan Gollne och Gerd Svanström. Stämman godkände förslagen.

 

     §17.     Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.

A.     Ändring av § 11 i stadgan ”Underhållsansvarets fördelning”. Beslut togs på stämman 2010 om att ändra. För att beslutet ska verkställas måste beslut tas på två av varandra följande stämmor. Stämman beslutade att godkänna den föreslagna ändringen.

B. Ändring av § 12 i stadgan ”Väsentlig förändringar av lägenheten. Styrelsen föreslår att paragrafen ändras för att få en tydligare skrivning på vad som gäller.

C.     Energifrågan

Bengt redovisa hur arbetet har gått med skaffa bergvärme. Första steget blir att installera ett fläktsystem som kan tillvarata värmen från ventilationssystemet. Det är en effektiv metod att återvinna värme som förs ut med luften från husen.

Anbudsförfrågan kommer att gå ut under sommar/hösten för att få in offerter på vad det kostar att borra och installera bergvärme.

Frågor från stämman: Det finns olika sätt att borra, mellan huskropparna, på innergårdarna och snett in under husen. Brf på Sickla allé har installerat bergvärme under vintern. Uppskattningsvis kommer kostnaden för värme sjunka till ca 30% av dagens kostnad. Ljudnivån på fläktarna bör rimligtvis inte överstiga dagens nivå.

 

     §18.     Inkomna motioner. Det har inkommit 10 st motioner. Varje motionär som var på plats fick möjlighet att själv berätta om sin motion.

 

1.      Bente Böckman, motion om Energi, byta fönster och Miljö, rökning på balkonger. Stämman avslog motionen.

2.      Tore Källkvist, motion om Bokhyllor inom föreningen för att kunna byta böcker. Stämman återremitterade motionen till styrelsen för att utreda om det går att genomföra.

3.      Angelika Scheer, motion om att Beskära träd SS 47 och 49. Stämman gav styrelsen i uppdrag att titta på om det går att göra och vad övriga på gården anser.

4.      Bitte Cederlöf, motion om Tvättstuga/or.

A.     Torkskåp komplettera/istället för torkrum, Stämman gav styrelsen i uppdrag att se över förslaget.

B. Byta ut mangeln. Stämman avslog förslaget.

C.     Tvättstuga SS71, slang till vattenkran. Stämman biföll förslaget.

D.     Bänk till torkrummet. Stämman avslog förslaget

E. Städning av tvättstugor av extern firma. Stämman avslog förslaget.

5.      Karin Nilsson Bernerson, motion om Felparkering, Brist på p-platser, Grillar, Sopsortering, Saker i trapphus, Hålla stranden öppen, Gårdsaktiviteter.

A.     Felparkerande bilar. Styrelsen redovisade i arbetsplanen för 2011 att man tittar på problemet med felparkering. Stämman ansåg förslaget besvarat.

B. Brist på p-platser. Styrelsen har försökt att hitta nya p-platser på Brfs mark utan att ta gröna ytor. Dessutom har man försökt att få kommunen att ordna fler p-platser alt att Brf kan ta över områden för att skapa nya p-platser. Inget av detta har kommunen velat göra hitintills. Styrelsen fortsätter att försöka hitta lösningar. Stämman ansåg förslaget besvarat.

C.     Ny stor grill på gården SS70-86. Stämman biföll förslaget.

D.     Sopsortering. Stämman avslog förslaget.

E. Ägodelar i trapphusen. Stämman biföll förlaget och gav styrelsen i uppdrag att gå ut med information att det inte är tillåtet att förvara saker i trapphusen.

F. Hålla strandlinjen öppen och regler för parkområdet. Stämman avslog förslaget.

G.     Gårdsaktiviteter för större barn. Stämman avslog förslaget.

6.      David Bezjak, motion om att utreda balkonger. Stämman biföll förslaget.

7.      David Bezjak, motion om att förvalta grönområden. Stämman biföll förslaget.

8.      Erik Lundberg mfl, motion om boendes ansvar för husdjur. Stämman avslog förslaget med tillägg att ta med som punkt i infobladet till medlemmarna.

9.      Anneli Mark Orbinski, motion om Störningsjour, Inglasning av balkonger, Cykelställ, El till motorvärmare och Städfirma för trapphus.

A.     Ansluta Brf till störningsjour. Stämman avslog förslaget.

B. Inglasning av balkonger. Styrelsen beskrev att det är tillåtet idag underförutsättningar att man kontaktar styrelsen, att man håller sig till samma still som öriga och att man skaffar bygglov från kommunen. Stämman ansåg förslaget besvarat.

C.     Cykelställ på gårdarna. Finns med i arbetsplanen för 2011. Stämman ansåg motionen besvarad.

D.     Eluttag för motorvärmare vi p-platser. Stämman avslog förslaget.

10.  Anttu Orbinski, motion om bygga om Mangelrum till torkrum. Se svar på motion nr 4. Stämman gav styrelsen i uppdrag att se över förslaget.

 

     §19.     Frågestund. Fråga om det finns någon policy om ytterdörrar och om föreningen har tänkt att genomföra ett gemensamt byte för varje trapphus. Ytterdörren är varje innehavares ansvar och föreningen kan inte tvinga någon att byta dörr. Det finns ingen policy som reglerar färgval på dörren.

Fråga om skalskydd och kodlås till portarna. Styrelsen har tittat på detta men inte sett att det är aktuellt. Portarna ställs upp av medlemmar och då hjälper inte kodlås. Dessutom är kostnaden hög eftersom vi har många portar.

 

     §20.     Avslutning av stämman Föreningens ordförande Sundberg avtackar avgående styrelseledamöter samt tackar ordföranden och avslutar mötet.

 

 

Sekreterare                                                Stämmans ordförande

 

____________________                         ___________________

Henrik Unosson                                       Mats Sandberg

 

Justeras

 

____________________                         ____________________

Jan Gollne                                                  Mikael Arhusius

 

Bilaga:

Handlingar till stämman, avprickad närvarolista