Protokoll fört över föreningsstämman för

Brf Sicklahus 2012

 

Plats: Dieselverkstaden, Sickla Tid: 18.30 den 25:e april 2012

 

 1. Stämmans öppnande

Bengt Sundberg, föreningens ordförande öppnade stämman och hälsade alla välkomna. 


 1. Godkännande av dagordningen

Godkändes.


 1. Avprickning av medlemmar

Gjordes i entrén på aktuell förteckning.


 1. Val av ordförande för stämman.

Magnus Duvnäs, inte boende i föreningen valdes till ordförande.


 1. Val av sekreterare för stämman.

Henrik Unosson valdes.


 1. Val av två justeringsmän tillika rösträknare förstämman.

Sture Eriksson och Krister Lindkvist valdes.


 1. Beslut om att stämman funnits behörigt utlyst.

Kallelse hade gått i tid och fanns vara behörigt utlyst.


 1. Röstlängden fastslås.

Röstlängden fastställdes som den lista som avprickades vid entrén. 37 med rösträtt och 1 övriga närvarande. 38 st från §9 A. 39 st från §9 B.


 1. A. Föredragning av årsredovisningen för 2011
  B. Föredragning av verksamhetsplanen för 2011
  C. Föredragning av arbetsplanen för 2012
  D. Föredragning av budgeten för 2012


Styrelsen gm Bengt, Christina och Gunnar gick igenom och redovisade årsredovisningen, verksamhetsplan, arbetsplan och budgeten samt svarade på frågor.


Frågor. Svar i kursivt

 1. Fråga om att det borde stå tydligare framgå i redovisningen att en hyresrätt blivit bostadsrätt. Styrelsen noterade och det fördes in i redovisningen.

 1. Fråga om det finns någon plan för att åtgärda räcken i trapphusen? Plan finns att se över och åtgärda de som behövs. Ligger under löpande underhåll.


 1. Fråga, vad innebär byte av låssystem? Att titta på låssystem till portar och källardörrar.


 1. Fråga, vad kommer kostnaden för bergvärmen bli? På lång sikt kommer kostnaden för uppvärmning och varmvatten att sjunka. Beräkningar visar att kostnaden sjunker med ca 2 mkr per år. Pay-off/återbetalning på investeringen är ca 15 år beroende på vilken typ av finansiering man väljer?

 2. Fråga vad kostar investeringen av bergvärme? Vad är kostnaden för konsulter/experter i projektet? Kommer styrelsen att redovisa kostnaderna? Styrelsen håller på att förhandla med leverantörer för installationen. Föreningen har tagit hjälp av externa experter och konsulter som stöder föreningen. Eftersom det pågår förhandling kommer styrelsen att redovisa detta är klart. Redovisning av bergvärme har skett på de senaste stämmorna om beräknade kostnader för installation.


Stämman godkände redovisningen.


 1. Föredragande av revisionsberättelsen

Leif Bengtsson berättade om revisorns arbete och läste upp delar av revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrkte att stämman fastställer resultat- och balansräkningen samt föreslår att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.


 1. Fastställande av balans- och resultaträkning.

Stämman godkände balans- och resultaträkning.


 1. Fråga om användning av uppkommen vinst eller täckande av förlust. Förslaget om att ackumulerat underskott skulle balanseras i ny räkning godkändes av stämman.


 1. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.


 1. Styrelsens och revisorernas arvode under nästkommande år.

Stämman beslutade om oförändrat arvode.


 1. Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer


Valberedningen genom Jan Gollne föreslog följande:

  1. Val av 2 styrelseledamöter för två år, avgående Bengt Sundberg och Vakant (Erike Tanghöj)

   • Omval: Bengt Sundberg

   • Nyval: Roger Alsin

  2. Val av en styrelsesuppleant för ett år, avgående André Ekespong.

   • Nyval: Erik Rådström

  1. Val av en internrevisor för ett år, avgående Gunnar Lindqvist.

   • Omval: Gunnar Lindqvist


  1. Val av revisorssuppleant för ett år, avgående Klas Arnerdal.

   • Omval: Klas Arnedal


Stämman godkände förslagen och valde de föreslagna.


 1. Val av valberedning.

Förslag på omval: Ingvar Frestadius, och Gerd Svanström. Nyval av Virve Mejsari-Polsa och Jonas Palm. Stämman godkände förslagen.


 1. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.

  1. Ändring av § 12 i stadgan ”Väsentlig förändringar av lägenheten. Beslut togs på stämman 2011 om att ändra paragrafen. För att beslutet ska verkställas måste beslutet tas upp på två av varandra följande stämmor.


Stämman biföll förslaget.


Förslag från stämman är att det bör upprätta en lista på vilka åtgärder/ingrepp som är viktiga för vilka arbeten. Befintlig lista kompletteras och läggs upp på hemsida.


 1. Inkomna motioner.

Bengt redovisade vad som gjort med motioner från föregående år.


 1. Tore Källkvist, motion om Bokhyllor inom föreningen för att kunna byta böcker. Stämman återremitterade motionen till styrelsen för att utreda om det går att genomföra. Vad hände: Styrelsen har inte hittat andra lämpliga platser än i grovsoprummet.

 2. Angelika Scheer, motion om att Beskära träd SS 47 och 49. Stämman gav styrelsen i uppdrag att titta på om det går att göra och vad övriga på gården anser. Vad hände: En arbetsgrupp från gården kom med förslag och träd och buskar beskars.

 3. Bitte Cederlöf, motion om Tvättstuga/or.

  1. Torkskåp komplettera/istället för torkrum, Stämman gav styrelsen i uppdrag att se över förslaget. Vad hände: Styrelsen tittade på de olika tvättstugorna. I de tvättstugor som bara hade ett torkrum ordnades det plats för och installerades det torkskåp. På AV 61 installerades det inte något torkskåp. Förslag från stämman är att tittat på om det är möjligt och hur det ska gå att installera torkskåp i tvättstugan AV 61

  2. Tvättstuga SS71, slang till vattenkran. Stämman biföll förslaget. Vad hände: Åtgärdades direkt.


 1. Karin Nilsson Bernerson, motion om Felparkering, Brist på p-platser, Grillar, Sopsortering, Saker i trapphus, Hålla stranden öppen, Gårdsaktiviteter.

 1. Ny stor grill på gården SS70-86. Stämman biföll förslaget. Vad hände: Ny grill finns.

 2. Ägodelar i trapphusen. Stämman biföll förlaget och gav styrelsen i uppdrag att gå ut med information att det inte är tillåtet att förvara saker i trapphusen. Vad hände: Information om detta har funnits med i flera olika infoblad.

 1. David Bezjak, motion om att utreda balkonger. Stämman biföll förslaget.
  Vad hände: Styrelsen hade inget att erinra mot att det byggdes balkonger under förutsättning att kommunen ger tillstånd och bygglov samt att samtliga lägenheter mot samma sida bygger balkonger.


 1. David Bezjak, motion om att förvalta grönområden. Stämman biföll förslaget.


Det har inkommit 4 st motioner. Varje motionär som var på plats fick möjlighet att själv berätta om sin motion.


 1. Bitte Cederlöf

   1. Generellt för tvättstugor/källargångar. En grundstädning av tvättstuga/torkrum görs av städbolag, förslag var 14:e dag eller minst en gång per månad. Källargångar mellan portarna bör höra till trappstädning

    Styrelsen föreslog avslag. Städning fungera på ett bra sätt idag. Brister i kvalitet på trappstädning ska göras till kansliet. Stämman beslutade att avslå.

    Städverktyg förnyas/byts ut regelbundet

    Styrelsen föreslog besvarad. Det fungerar snabbare att felanmäla till Brf kansliet när det finns trasiga eller brist på redskap. Stämman beslutade att besvarad.

   2. En lista för felanmälan på anslagstavla utanför tvättstuga. Uppgift om vad som felanmälts/datum/signatur

    Styrelsen föreslog bifall under förutsättning att det är en lista för att redovisa att felanmälan är gjord. Stämman beslutade att bifalla.

   3. Förslag på att införa trivsel-/ordningsregler i föreningen. Utkast bifogas.

    Styrelsen föreslog bifalla. Styrelsen tar med sig förslaget om regler och återkommer till nästa stämma med ett förslag. Stämman beslutade att bifalla till att styrelsen återkommer med förslag på eventuella förändringar/uppdateringar.


 1. Carl Englund

   1. Hemsidan uppdateras med information om bastu samt andra lokaler. Regler förvagngarage, cykelgarage mm.

    Styrelsen föreslog besvarad. Stämman beslutade att anse motionen besvarad.


 1. Björn Carlnäs

   1. Motion om byte av ytterdörrar till lägenheterna på AV 61.

Styrelsen föreslog besvarad. Styrelsen kommer att samla ihop offerter och delge boende på AV 61. Det är upp till respektive innehavare att ansvara för ytterdörren till lägenheten. Stämman beslutade att anse motionen besvarad.


 1. David Bezjak

   1. Motion om balkonger SS.

David vill att en arbetsgrupp som utreder om/hur balkonger kan byggas SS74-76 mot stranden.


Styrelsen föreslog bifall och hänvisade till förra årets motions svar. Under försutsättning att medlemar som själva är intresserade deltar och utreder om det går att bygga balkonger. Förutsättning är att det blir likformigt och kommunen beviljar bygglov. Styrelsen anser inte att det är styrelsens uppdrag. Stämman beslutade bifalla.


 1. Frågestund.

Styrelsen redovisade läget i bergvärmefrågan. Styrelsen har inlett en upphandling med och håller på att förhandla om kontrakt. Frånluftsfläktar och bergvärme har slagits ihop och handlas upp gemensamt.

Två stycken företag har lämnat offerter på olika sätt att bygga, satellit och central anläggning. Styrelsen har gått vidare med förslaget att bygga en central anläggning som kommer ligga på SS på gräsytan mellan hus SS 67 och 59. Tanken är att det ska grävas ner och planteras gräs ovanpå för att den nya byggnaden ska smälta in så mycket som möjligt. På taket/en till SS67-75 kommer klimatfångare att placeras.

Just nu inväntar vi bygglov och tillstånd.

Systemet kommer att dimensioneras för att täcka vårt energibehov med 100%. Kalkyler visar en besparing på ca 2 mkr per år. Dessutom pågår en diskussion på vilket sätt vi ska finansieras projektet. Tidplanen är att det ska vara klart till årsskiftet 2012 / 2013.


Frågor:

Kommer både SS och AV ingå i värmesystemet? Svar: Ja, hela föreningen kommer att ingå. Kulvert för att förbinda AV med SS finns under Gillevägen.

Hur kan man få se siffrorna och rapporterna? Hur kan jag som medlem se vad det kostar? Svar: När upphandlingen är avslutad och klar kommer underlag och rapporter att redovisas.


Frånluft? Hur är fläktarna kopplade? Svar: Gäller SS 59 som har fått uppgift från sotaren om att den öppna spisens rökkanal går till frånluftsfläkt. Kollas med Styrelsen och innehavaren.


Kan styrelsen återkomma med information och redovisa hur kostnader och hur arbetet går om bergvärme. Svar: Styrelsen återkommer när upphandlingen är avslutad.


Hur går det med gamla Matbergets lokal? Svar: En ny hyresgäst kommer att flytta in från 1/5. De kommer att huvudsakligen att syssla med försäljning av garn och tyger för stickning.


Hur justeras Hyresnivåerna för lokalerna och hyresgäster? Svar: Nivåerna justera för lokaler med konsumentprisindex (uppdateras årligen) och för lägenhetshyresgäster i förhandlingar med Hyresgästföreningen. 1. Avslutning av stämman

Föreningens ordförande Sundberg avtackar avgående styrelseledamöter samt tackar ordföranden och avslutar mötet.


 

Sekreterare                                                Stämmans ordförande

 

____________________                         ___________________

Henrik Unosson                                       Magnus Duvnäs

 

Justeras

 

____________________                         ____________________

Sture Eriksson                                            Krister Lindkvist

 

Bilagor:

Handlingar till stämman, avprickad närvarolista