5BOKSLUT 2011-12-31BRF SICKLAHUS

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS

NACKAÅRSREDOVISNINGStyrelsen för Bostadsrättsföreningen Sicklahus, Nacka kommun, org nr 716418-7184, får

härmed avge redovisning för tiden 1 Januari - 31 December 2011.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEUnder verksamhetsåret har tjänstgjort somSTYRELSELEDAMÖTER

Bengt Sundberg Ordförande

Henrik Unosson Sekreterare

Christina Boughton-Smith Ekonomi

Petri Salminen Information

Erike Tanghöj Maj-T.o.m Sept FastigheterSTYRELSESUPPLEANTER

Andre Ekespong

Erik LundbergREVISOR

Leif Bengtsson Grant Thornton Sweden ABINTERN REVISOR

Gunnar LindqvistREVISORSSUPPLEANT

Klas Arnerdal

Såväl teknisk som ekonomisk förvaltning sker i egen regi.Föreningen är registrerad 1984-04-30 och är sedan 1984-09-01 ägare till fastigheterna Sicklaön 261.1 värdeår 1948, 263.1 värdeår 1948 och 265.4 värdeår 1957. Taxeringsvärdet för

fastigheterna var den 31 december 2011 (2010) 148 094 000 kr (148 094 000 kr), varav

byggnadsvärde 94 156 000 kr (94 156 000 kr) och markvärde 53 938 000 kr (53 938 000 kr).Fastighetsförsäkring med fullvärdegaranti är tecknad med Stockholms Stads

Brandförsäkringskontor.Under verksamhetsåret har 14 st protokollförda sammanträden hållits.Ordinarie föreningsstämma hölls 2011-05-23.BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS

NACKA

Avskrivning av fastigheterna har verkställts med 229 080 kr (229 080 kr -10), motsvarande 2 % av det bokförda anskaffningsvärdet.

Avskrivning för ny- och ombyggnad har verkställts med 647 608 kr (647 608 kr -10). Stambyte färdigt 1993 avskrives på 50 år, vilket motsvarar 2 % av bokförda anskaffningsvärdet. Fasad- och balkongrenovering färdigt 1999 avskrivs på 30 år vilket motsvarar 3,33 % av det bokförda anskaffningsvärdet.

Avskrivning av maskiner & inventarier har verkställts med 0 (4 604 kr -10). Avskrivning sker på 3 år, vilket motsvarar 33,33% på anskaffningsvärdet.Under året har 37 st (34 st 2010) överlåtelser skett.Styrelsearvoden har utbetalats med 220 000 kr.Föreningen har 2011-12-31 292 medlemmar vilket är lika med antalet bostadsrättslägenheter.

Föreningen upplåter med hyresrätt 17 st lägenheter och 59 st lokaler.Totala ytan uppgår till 20 894 kvm med följande fördelning:Lägenheter 17 998 kvm, varav hyresrätter 974,5 kvm.

Lokaler 2 896 kvmStyrelsen har beslutat att återföra medel avsatt till yttre reparationsfond.Resultatet av verksamheten under räkenskapsåret och föreningens ställning

den 31 december 2011 framgår av nedan intagna resultat- och balansräkningar.RESULTAT AV FÖRENINGENS VERKSAMHETBalanserat resultat - 2 958 150 Kr

Återföring från yttre reparationsfond 2 900 000 Kr

Årets resultat -3 953 240 Kr

Ackumulerat Underskott -4 011 390 KrSTYRELSEN FÖRESLÅRAtt ackumulerat underskott –4 011 390 Kr balanseras i ny räkning.