RR Kontonivå XOR   BR Kontonivå XOR   RR Komprimerad 1   BR Komprimerad   Noter   Signaturer 
BALANSRAPPORT FÖR BRF SICKLAHUS 05-01-01 - 05-12-31
Kontonr Kontonamn IB 2005 UB 2005 DIFF
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1010 Kontantkassa 0,00 0,00 0,00 1
1051 SE Banken transaktionskonto 544 868,67 967 916,94 423 048,27 1
1054 Postgiro 130 059,63 125 457,96 -4 601,67 1
1055 Kortfristiga placeringar 3 073 807,06 2 107 727,49 -966 079,57 2
Summa Kassa och bank 3 748 735,36 3 201 102,39 -547 632,97
Kundfordringar
1210 Hyresfordringar/hyresavräkning 80 313,00 6 698,00 -73 615,00
1212 Osäkra fordringar -78 250,00 0,00 78 250,00
Summa Kundfordringar 2 063,00 6 698,00 4 635,00 3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
1350 Förutbetalda garantihyror 0,00 0,00 0,00
1360 Upplupna ränteintäkter 0,00 0,00 0,00
1391 Övriga förutbetalda kostnader 258 395,00 204 719,00 -53 676,00
1399 Observationskonto 0,00 0,00 0,00
Summa Förutbet. Kostn. och upplupna int. 258 395,00 204 719,00 -53 676,00 4
Övriga kortfristiga fordringar
1450 Skattekonto 1 255,00 257 268,00 256 013,00
Summa Övriga kortfristiga fordringar 1 255,00 257 268,00 256 013,00 5
Summa omsättningstillgångar 4 010 448,36 3 669 787,39 -340 660,97
Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
1800 Maskiner och inventarier 42 837,50 42 837,50 0,00
1809 Maskiner och inventarier värdeminskn. -38 279,17 -42 837,50 -4 558,33
Summa Maskiner och inventarier 4 558,33 0,00 -4 558,33 9
Kontonr Kontonamn UB UB UB
Byggnader och mark
1911 Byggnader anskaffningsvärde 11 454 000,00 11 454 000,00 0,00 7
1912 Byggnader värdeminskning[1] -4 095 724,00 -4 324 804,00 -229 080,00 7
1913 Ombyggnad stamventilbyte 500 000,00 500 000,00 0,00 8
1913 Ombyggnad soprum 1 856 000,00 1 856 000,00 0,00 8
1913 Ombyggnad stambyte 21 679 000,00 21 679 000,00 0,00 8
1913 Ombyggnad fasad och balkongren 6 427 236,00 6 427 236,00 0,00 8
1914 Ombyggnad stamventilbyte, värdeminsk[2] -466 563,00 -500 000,00 -33 437,00 8
1914 Ombyggnad soprum, värdeminskning[3] -1 607 095,00 -1 730 705,00 -123 610,00 8
1914 Ombyggnad stambyte, värdeminskning[4] -5 202 960,00 -5 636 540,00 -433 580,00 8
1914 Ombyggnad fasad, värdeminskning[5] -1 284 162,00 -1 498 189,00 -214 027,00 8
1940 Mark 9 046 000,00 9 046 000,00 0,00 6
Summa Byggnader och mark 38 305 732,00 37 271 998,00 -1 033 734,00
Summa anläggningstillgångar 38 310 290,33 37 271 998,00 -1 038 292,33
SUMMA TILLGÅNGAR 42 320 738,69 40 941 785,39 -1 378 953,30
Kontonr Kontonamn UB UB UB
Kortfristiga Skulder
Leverantörsskulder
2110 Leverantörsskuld -1 451 765,00 -632 158,00 819 607,00
Summa Leverantörsskulder -1 451 765,00 -632 158,00 819 607,00 11
Skatteskulder
2210 Skatteskulder -596 720,00 0,00 596 720,00
2211 Skatteskulder nuvarande år 0,00 -143 372,00 -143 372,00
Summa Skatteskulder -596 720,00 -143 372,00 453 348,00 14
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2330 Upplupna sociala avgifter 0,00 0,00 0,00 13
2340 Upplupna räntekostnader 0,00 0,00 0,00 13
2350 Förutbetalda hyresintäkter -148 068,00 -113 044,00 35 024,00 10
2391 Övriga upplupna kostnader -957 273,00 -1 381 131,00 -423 858,00 13
Summa Upplupna kostn. o förutbet. intäkter -1 105 341,00 -1 494 175,00 -388 834,00
Personalens källskatt och löneavdragskonton
2510 Personalens källskatt 0,00 0,00 0,00
Summa Personalens källskatt o löneavdrag 0,00 0,00 0,00 15
Övriga kortfristiga skulder
2624 Felinbetalningar 0,00 0,00 0,00 15
2641 Kortfristig del av långfristig skuld -61 280,00 -61 280,00 0,00 12
Summa Övriga kortfristiga skulder -61 280,00 -61 280,00 0,00
Summa Kortfristiga Skulder -3 215 106,00 -2 330 985,00 884 121,00
Långfristga Skulder
Långfristiga skulder
2740 Fastghetslån -2 802 960,00 -2 741 680,00 61 280,00 16
Summa Långfristiga skulder -2 802 960,00 -2 741 680,00 61 280,00
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver
2810 Fond för underhåll -2 500 000,00 -3 000 000,00 -500 000,00 17
Summa Obeskattde reserver -2 500 000,00 -3 000 000,00 -500 000,00
Eget kapital
Eget kapital
2981 Grundavgifter -19 140 308,00 -19 140 308,00 0,00 18
2987 Balanserad vinst eller förlust -13 767 788,76 -13 410 150,48 357 638,28 19
2988 Vinst eller förlust föregående år -1 252 214,21 -1 252 214,21 0,00 19
2989 Redovisat resultat 357 638,28 933 552,30 575 914,02 20
Summa Eget kapital -33 802 672,69 -32 869 120,39 933 552,30
Summa Skulder -42 320 738,69 -40 941 785,39 1 378 953,30
Beräknat resultat 0,00 0,00 0,00

[1]
Administrator:
Avskrivning 2% på Byggnadens anskaffningsvärde
[2]
Administrator:
Avskrivning 15 år 6,66% på anskaffningsvärdet
1991
[3]
Administrator:
Avskrivning sker på 15 år 6,66% på anskaffningsvärdet
1992
[4]
Administrator:
Avskrivning sker på 50 år 2,0% på nettoanskaffningsvärdet
[5]
Administrator:
Avskrivning sker på 30 år med 3,33% på anskaffningsvärdet