RR Kontonivå XOR   BR Kontonivå XOR   RR Komprimerad 1   BR Komprimerad   Noter   Signaturer 
resultatrapport bas96 bfl
2009-03-20
Utskriftsdatum: 2009-03-20 12:06 BRF Sicklahus
Räkenskapsår: 0801 - 0812
Period: 08-01 - 08-12
Konto Namn Per 08-12 % Period fg år Uppn. Ack. År %  
RÖRELSENS INTÄKTER  
   
Försäljning  
   
 
3011 Årsavgifter bostadsrätter 6 843 258,00 64 6 767 730,00 101 6 843 258,00 64  
3021 Hyresintäkter hyresrätt 1 159 582,00 11 1 350 806,00 86 1 159 582,00 11  
3022 Hyresintäkter lokaler 1 794 478,00 17 1 720 836,00 104 1 794 478,00 17  
3024 Hyresintäkter parkering 134 140,00 1 129 300,00 104 134 140,00 1  
3332 Aviseringsavgift 22 480,00 0 21 130,00 106 22 480,00 0  
3880 Ofördelad försäkringsersättnin 697 409,00 7 0 0 697 409,00 7  
389002 Överlåtelser 25 200,00 0 33 300,00 76 25 200,00 0  
389003 Pantsättning 21 600,00 0 31 320,00 69 21 600,00 0  
   
 
Summa försäljning   10 698 147,00 100 10 054 422,00 106 10 698 147,00 100  
   
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER   10 698 147,00 100 10 054 422,00 106 10 698 147,00 100  
   
Material och varor  
   
 
401001 Målning -57 582,00 -1 -23 640,00 244 -57 582,00 -1  
401002 Golv 0 0 -4 818,00 0 0 0  
401003 Vitvaror -21 164,00 0 0 0 -21 164,00 0  
401004 Installationer VS -3 110,00 0 0 0 -3 110,00 0  
401006 Byggnadsarbeten -34 018,00 0 0 0 -34 018,00 0  
402001 Målning 0 0 -176 855,00 0 0 0  
402002 Golv 0 0 -75 224,00 0 0 0  
402004 Installationer VS -3 590,00 0 -94 758,00 4 -3 590,00 0  
402005 Installtioner el 0 0 -37 875,00 0 0 0  
402006 Byggnadarbeten -76 054,00 -1 -226 050,00 34 -76 054,00 -1  
402007 Ventilation 0 0 -3 128,00 0 0 0  
403001 Byggnadsarbeten -3 427 363,00 -32 -3 256 848,00 105 -3 427 363,00 -32  
403005 Målning -460 899,00 -4 -352 989,00 131 -460 899,00 -4  
403006 Tvättstugor -82 935,00 -1 -407 217,00 20 -82 935,00 -1  
403007 Elanläggningar -740 245,00 -7 -197 899,00 374 -740 245,00 -7  
403008 Ventilationsanläggning -343 419,00 -3 -508 051,00 68 -343 419,00 -3  
403009 Värmeanläggning -69 514,00 -1 -19 843,00 350 -69 514,00 -1  
403010 Sanitet -466 578,00 -4 -226 036,00 206 -466 578,00 -4  
403011 Hissar -66 374,00 -1 -45 541,00 146 -66 374,00 -1  
403099 Övriga allmänna utrymmen -37 185,00 0 -56 150,00 66 -37 185,00 0  
4031 Underhåll mark -989 036,00 -9 -68 003,00 999 -989 036,00 -9  
4141 Reparationer försäkringsk -786 279,00 -7 -140 776,00 559 -786 279,00 -7  
4311 Elartiklar -29 263,00 0 -75 527,00 39 -29 263,00 0  
4312 Nycklar & lås -5 617,00 0 -11 777,00 48 -5 617,00 0  
4313 Redskap & verktyg 0 0 -457 0 0 0  
4315 Övrigt förbrukningsmaterial -26 643,90 0 -64 999 -26 643,90 0  
  -7 726 868,90 ## -6 009 526,00        
             
4510 Vatten -710 947,00 -7 -756 040,00 94 -710 947,00 -7  
4520 Elavgifter -474 884,00 -4 -537 848,00 88 -474 884,00 -4  
4532 Fjärrvärme -3 066 580,00 -29 -2 927 553,00 105 -3 066 580,00 -29  
4540 Sophantering -270 431,00 -3 -329 776,00 82 -270 431,00 -3  
4560 Kabel-Tv -220 272,00 -2 -215 974,00 102 -220 272,00 -2  
4570 Snöröjning -51 755,00 0 -62 386,00 83 -51 755,00 0  
4610 Fastighetsförsäkring -148 074,00 -1 -139 672,00 106 -148 074,00 -1  
4710 Fastighetsskatt -471 740,00 -4 -512 600,00 92 -471 740,00 -4  
4810 Telefon & fax -10 405,00 0 -10 896,00 95 -10 405,00 0  
4815 Dataprogram -3 569,00 0 -2 720,00 131 -3 569,00 0  
4890 Övriga kostnader -12 752,00 0 -12 858,00 99 -12 752,00 0  
   
 
Summa material och varor   -13 168 277,90 -123 -11 517 849,00 114 -13 168 277,90 -123  
   
BRUTTOVINST   -2 470 130,90 -23 -1 463 427,00 169 -2 470 130,90 -23  
   
Arbetskraft  
   
 
5010 Löner -135 900,00 -1 -12 300,00 999 -135 900,00 -1  
5610 Lagstadgade arbetsgivaravgifte -86 509,00 -1 -72 012,00 120 -86 509,00 -1  
   
 
Summa arbetskraft   -222 409,00 -2 -84 312,00 264 -222 409,00 -2  
   
Övriga kostnader  
   
 
6590 Övriga kostnader -245 0 -5 231,00 5 -245 0  
659001 Inköp av kontorsmaterial -15 051,50 0 -12 317,00 122 -15 051,50 0  
6713 Fastighetsunderhåll -266 462,00 -2 -273 863,00 97 -266 462,00 -2  
6714 Städning -307 344,00 -3 -301 720,00 102 -307 344,00 -3  
6715 Securitas bevakning 0 0 -3 915,00 0 0 0  
6717 Yttre miljö -168 844,00 -2 -167 790,00 101 -168 844,00 -2  
6730 Revisionsarvode -62 001,00 -1 -65 876,00 94 -62 001,00 -1  
6790 Övriga externa tjänster -233 550,00 -2 -259 494,00 90 -233 550,00 -2  
7160 Kreditupplysningar -550 0 -2 369,00 23 -550 0  
7190 Övriga försäljningskostnader -141 300,00 -1 -221 050,00 64 -141 300,00 -1  
7320 Inkasso, lagsökning, avhysning -3 069,00 0 -1 323,00 232 -3 069,00 0  
7410 Styrelsearvoden & revisionsarv -220 000,00 -2 -220 000,00 100 -220 000,00 -2  
7490 Övriga förvaltningskostnader -34 775,00 0 -14 825,00 235 -34 775,00 0  
7670 Tidningar, tidskrifter och fac -606 0 0 0 -606 0  
7680 Föreningsavgifter -21 076,00 0 -14 152,00 149 -21 076,00 0  
7691 Diverse övriga utgifter, avdra -3 692,00 0 -3 383,00 109 -3 692,00 0  
   
 
Summa övriga kostnader   -1 478 565,50 -14 -1 567 308,00 94 -1 478 565,50 -14  
   
RÖRELSENS KOSTNADER   -14 869 252,40 -139 -13 169 469,00 113 -14 869 252,40 -139  
   
RESULTAT FÖRE AVSKR.   -4 171 105,40 -39 -3 115 047,00 134 -4 171 105,40 -39  
   
Avskrivningar  
   
 
7911 Avskrivningar på maskiner och -9 285,00 0 -4 681,00 198 -9 285,00 0  
7921 Avskrivningar på byggnader -229 080,00 -2 -229 080,00 100 -229 080,00 -2  
7922 Avskrivning om & tillbyggnad -647 608,00 -6 -647 607,00 100 -647 608,00 -6  
   
 
Summa avskrivningar   -885 973,00 -8 -881 368,00 101 -885 973,00 -8  
   
Finansiella intäkter/kostn.  
   
 
8020 Ränteintäkter 392 353,05 4 208 900,15 188 392 353,05 4  
8025 Ränteintäkter ej avdragsgilla 25 841,00 0 1 902,00 999 25 841,00 0  
8120 Räntekostnader 0 0 -84,97 0 0 0  
8170 Bankkostnader -17 104,00 0 -12 661,00 135 -17 104,00 0  
   
 
Summa finans. intäkter/kostn.   401 090,05 4 198 056,18 203 401 090,05 4  
   
Bokslutsdispositioner  
   
 
8830 Avsättning fond underhåll -500 000,00 -5 -500 000,00 100 -500 000,00 -5  
8831 Återföring av rep.fond 0 0 2 600 000,00 0 0 0  
   
 
Summa bokslutsdispositioner   -500 000,00 -5 2 100 000,00 -24 -500 000,00 -5  
   
RESULTAT FÖRE SKATT   -5 155 988,35 -48 -1 698 358,82 304 -5 155 988,35 -48  
   
Skatter  
   
 
8910 Årets skattekostnad -130 199,00 -1 -58 492,00 223 -130 199,00 -1  
   
 
Summa skatter   -130 199,00 -1 -58 492,00 223 -130 199,00 -1  
   
Årets resultat  
   
 
8999 Årets resultat 0 0 2 762 750,82 0 0 0  
   
 
Summa årets resultat   0 0 2 762 750,82 0 0 0  
   
BERÄKNAT RESULTAT   -5 286 187,35 -49 1 005 900,00 -526 -5 286 187,35 -49