RR Kontonivå XOR   BR Kontonivå XOR   RR Komprimerad 1   BR Komprimerad   Noter   Signaturer 
resultatrapport bas96 bfl
2010-03-15
Utskriftsdatum: 2010-03-15 BRF Sicklahus
Räkenskapsår: 0901-0912
Period: 0901-0912
Konto Namn Per 09-12 % Period fg år Uppn. Ack. År %
RÖRELSENS INTÄKTER
Försäljning
 
3011 Årsavgifter bostadsrätter 6 909 925,00 64,00 6 843 258,00 101,00 6 909 925,00 64,00
3021 Hyresintäkter hyresrätt 1 061 966,00 11,00 1 159 582,00 86,00 1 061 966,00 11,00
3022 Hyresintäkter lokaler 2 081 868,00 17,00 1 794 478,00 104,00 2 081 868,00 17,00
3024 Hyresintäkter parkering 145 160,00 1,00 134 140,00 104,00 145 160,00 1,00
3331 Paminnelse/kravavfiter -0,43 0,00 -0,43
3332 Aviseringsavgift 21 770,00 0,00 22 480,00 106,00 21 770,00 0,00
3880 Ofördelad försäkringsersättnin 136 578,00 7,00 697 409,00 0,00 136 578,00 7,00
3890 Återföring resrev  886 916,00 886 916,00
389002 Överlåtelser 32 400,00 0,00 25 200,00 76,00 32 400,00 0,00
389003 Pantsättning 28 345,00 0,00 21 600,00 69,00 28 345,00 0,00
3891 Startavgift Ownit 80 000,00 80 000,00
 
Summa försäljning 11 384 927,57 100,00 10 698 147,00 646,00 11 384 927,57 100,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 11 384 927,57 100,00 10 698 147,00 646,00 11 384 927,57 100,00
Material och varor
 
401001 Målning -46 705,00 -1,00 -57 582,00 244,00 -46 705,00 -1,00
401002 Golv -9 614,00 0,00 0,00 0,00 -9 614,00 0,00
401003 Vitvaror 0,00 0,00 -21 164,00 0,00 0,00 0,00
401004 Installationer VS 0,00 0,00 -3 110,00 0,00 0,00 0,00
401006 Byggnadsarbeten -15 284,00 0,00 -34 018,00 0,00 -15 284,00 0,00
402001 Målning -146 216,00 0,00 0,00 0,00 -146 216,00 0,00
402002 Golv -27 875,00 0,00 0,00 0,00 -27 875,00 0,00
402004 Installationer VS -20 227,00 0,00 -3 590,00 4,00 -20 227,00 0,00
402005 Installtioner el -37 344,00 0,00 0,00 0,00 -37 344,00 0,00
402006 Byggnadarbeten -85 619,00 -1,00 -76 054,00 34,00 -85 619,00 -1,00
402007 Ventilation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403001 Byggnadsarbeten -2 741 735,00 -32,00 -3 427 363,00 105,00 -2 741 735,00 -32,00
403005 Målning -150 734,00 -4,00 -460 899,00 131,00 -150 734,00 -4,00
403006 Tvättstugor -94 913,00 -1,00 -82 935,00 20,00 -94 913,00 -1,00
403007 Elanläggningar -1 064 901,00 -7,00 -740 245,00 374,00 -1 064 901,00 -7,00
403008 Ventilationsanläggning -233 140,00 -3,00 -343 419,00 68,00 -233 140,00 -3,00
403009 Värmeanläggning -39 140,00 -1,00 -69 514,00 350,00 -39 140,00 -1,00
403010 Sanitet -1 412 869,00 -4,00 -466 578,00 206,00 -1 412 869,00 -4,00
403011 Hissar -43 660,00 -1,00 -66 374,00 146,00 -43 660,00 -1,00
403099 Övriga allmänna utrymmen -109 268,00 0,00 -37 185,00 66,00 -109 268,00 0,00
4031 Underhåll mark -451 345,00 -9,00 -989 036,00 999,00 -451 345,00 -9,00
4032 Bredbands installation -911 431,00 -911 431,00
4141 Reparationer försäkringsk -5 000,00 -7,00 -786 279,00 559,00 -5 000,00 -7,00
4311 Elartiklar 0,00 0,00 -29 263,00 39,00 0,00 0,00
4312 Nycklar & lås -21 779,00 0,00 -5 617,00 48,00 -21 779,00 0,00
4313 Redskap & verktyg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4315 Övrigt förbrukningsmaterial -21 968,50 0,00 -26 643,90 999,00 -21 968,50 0,00
-7 690 767,50 -71,00 -7 726 868,90 4 392,00 -7 690 767,50 -71,00
4510 Vatten -711 875,00 -7,00 -710 947,00 94,00 -711 875,00 -7,00
4520 Elavgifter -455 586,00 -4,00 -474 884,00 88,00 -455 586,00 -4,00
4532 Fjärrvärme -3 174 178,00 -29,00 -3 066 580,00 105,00 -3 174 178,00 -29,00
4540 Sophantering -299 687,00 -3,00 -270 431,00 82,00 -299 687,00 -3,00
4560 Kabel-Tv -229 553,00 -2,00 -220 272,00 102,00 -229 553,00 -2,00
4570 Snöröjning -154 959,00 0,00 -51 755,00 83,00 -154 959,00 0,00
4610 Fastighetsförsäkring -163 501,00 -1,00 -148 074,00 106,00 -163 501,00 -1,00
4710 Fastighetsskatt -493 988,00 -4,00 -471 740,00 92,00 -493 988,00 -4,00
4810 Telefon & fax -5 951,00 0,00 -10 405,00 95,00 -5 951,00 0,00
4815 Dataprogram -17 063,75 0,00 -3 569,00 131,00 -17 063,75 0,00
4890 Övriga kostnader 0,00 0,00 -12 752,00 99,00 0,00 0,00
 
Summa material och varor -13 397 109,25 -121,00 -13 168 277,90 5 469,00 -13 397 109,25 -121,00
BRUTTOVINST -2 012 181,68 -21,00 -2 470 130,90 6 115,00 -2 012 181,68 -21,00
Arbetskraft
 
5010 Löner -138 500,00 -1,00 -135 900,00 999,00 -138 500,00 -1,00
5610 Lagstadgade arbetsgivaravgifte -78 391,00 -1,00 -86 509,00 120,00 -78 391,00 -1,00
 
Summa arbetskraft -216 891,00 -2,00 -222 409,00 1 119,00 -216 891,00 -2,00
Övriga kostnader
 
6590 Övriga kostnader -3 687,00 0,00 -245,00 5,00 -3 687,00 0,00
659001 Inköp av kontorsmaterial -15 621,00 0,00 -15 051,50 122,00 -15 621,00 0,00
6713 Fastighetsunderhåll -248 280,00 -2,00 -266 462,00 97,00 -248 280,00 -2,00
6714 Städning -309 450,00 -3,00 -307 344,00 102,00 -309 450,00 -3,00
6715 Securitas bevakning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6717 Yttre miljö -160 998,00 -2,00 -168 844,00 101,00 -160 998,00 -2,00
6730 Revisionsarvode -96 876,00 -1,00 -62 001,00 94,00 -96 876,00 -1,00
6790 Övriga externa tjänster -240 750,00 -2,00 -233 550,00 90,00 -240 750,00 -2,00
7160 Kreditupplysningar -250,00 0,00 -550,00 23,00 -250,00 0,00
7190 Övriga försäljningskostnader -119 525,00 -1,00 -141 300,00 64,00 -119 525,00 -1,00
7320 Inkasso, lagsökning, avhysning -2 778,00 0,00 -3 069,00 232,00 -2 778,00 0,00
7410 Styrelsearvoden & revisionsarv -220 000,00 -2,00 -220 000,00 100,00 -220 000,00 -2,00
7490 Övriga förvaltningskostnader -13 811,00 0,00 -34 775,00 235,00 -13 811,00 0,00
7670 Tidningar, tidskrifter och fac 0,00 0,00 -606,00 0,00 0,00 0,00
7680 Föreningsavgifter -20 219,00 0,00 -21 076,00 149,00 -20 219,00 0,00
7691 Diverse övriga utgifter, avdra -8 543,00 0,00 -3 692,00 109,00 -8 543,00 0,00
 
Summa övriga kostnader -1 460 788,00 -13,00 -1 478 565,50 1 523,00 -1 460 788,00 -13,00
RÖRELSENS KOSTNADER -15 074 788,25 -136,00 -14 869 252,40 8 111,00 -15 074 788,25 -136,00
RESULTAT FÖRE AVSKR. -3 689 860,68 -36,00 -4 171 105,40 8 757,00 -3 689 860,68 -36,00
Avskrivningar
 
7911 Avskrivningar på maskiner och -4 604,00 0,00 -9 285,00 198,00 -4 604,00 0,00
7921 Avskrivningar på byggnader -229 080,00 -2,00 -229 080,00 100,00 -229 080,00 -2,00
7922 Avskrivning om & tillbyggnad -647 608,00 -6,00 -647 608,00 100,00 -647 608,00 -6,00
 
Summa avskrivningar -881 292,00 -8,00 -885 973,00 398,00 -881 292,00 -8,00
Finansiella intäkter/kostn.
 
8020 Ränteintäkter 54 268,76 4,00 392 353,05 188,00 54 268,76 4,00
8025 Ränteintäkter ej avdragsgilla 310,00 0,00 25 841,00 999,00 310,00 0,00
8120 Räntekostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8170 Bankkostnader -17 546,00 0,00 -17 104,00 135,00 -17 546,00 0,00
 
Summa finans. intäkter/kostn. 37 032,76 4,00 401 090,05 1 322,00 37 032,76 4,00
Bokslutsdispositioner
 
8830 Avsättning fond underhåll 0,00 -5,00 -500 000,00 100,00 0,00 -5,00
8831 Återföring av rep.fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
Summa bokslutsdispositioner 0,00 -5,00 -500 000,00 100,00 0,00 -5,00
RESULTAT FÖRE SKATT -4 534 119,92 -45,00 -5 155 988,35 10 577,00 -4 534 119,92 -45,00
Skatter
 
8910 Årets skattekostnad -14 805,00 0,00 -130 199,00 223,00 -14 805,00 -1,00
 
Summa skatter -14 805,00 0,00 -130 199,00 223,00 -14 805,00 -1,00
Årets resultat
 
8999 Årets resultat -4 548 924,92 -45,00 -5 286 187,35 10 800,00 -4 548 924,92 -46,00
 
Summa årets resultat -4 548 924,92 -45,00 -5 286 187,35 10 800,00 -4 548 924,92 -46,00
BERÄKNAT RESULTAT -4 548 924,92 -45,00 -5 286 187,35 10 800,00 -4 548 924,92 -46,00