RR Kontonivå XOR   BR Kontonivå XOR   RR Komprimerad 1   BR Komprimerad   Noter   Signaturer 
balansrapport bas96 bfl
2010-03-15
Utskriftsdatum: 2010-03-15 BRF Sicklahus
Räkenskapsår: 0901 - 0912
Period: 09-01 - 09-12
Konto Namn IB År Ing. saldo 09-01 Förändring UB 09-12
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
 
1051 SE Banken 1 857 765,02 1 857 765,02 -734 004,39 1 123 760,63
1054 Plusgiro 38 365,46 38 365,46 -10 718,00 27 647,46
1055 Kortfristiga placeringar 10 619 485,24 10 619 485,24 2 050 673,90 12 670 159,14
1210 Kundfordringar 3 997,00 3 997,00 39 073,00 43 070,00
1350 Förutbetalada garantihyror -23 965,00 -23 965,00 -90 903,00 -114 868,00
1391 Övriga förutbetalda kostnader 214 504,00 214 504,00 155 211,00 369 715,00
1450 Skattekonto 26 236,00 26 236,00 -20 161,00 6 075,00
 
Summa omsättningstillgångar 12 736 387,72 12 736 387,72 1 389 171,51 14 125 559,23
Anläggningstillgångar
 
1800 Maskiner och inventarier (grup 27 855,50 27 855,50 0,00 27 855,50
1809 Ackumulerade avskrivningar på -18 647,00 -18 647,00 -4 604,00 -23 251,00
1911 Byggnader anskaffningsvärde 11 454 000,00 11 454 000,00 0,00 11 454 000,00
1912 Byggnader värdeminkning -5 012 044,00 -5 012 044,00 -229 080,00 -5 241 124,00
1913 Om- och tillbyggnad 30 936 386,00 30 936 386,00 0,00 30 936 386,00
1914 Om & tillbyggnad värdeminsknin -11 907 741,00 -11 907 741,00 -647 608,00 -12 555 349,00
1940 Mark 9 046 000,00 9 046 000,00 0,00 9 046 000,00
 
Summa anläggningstillgångar 34 525 809,50 34 525 809,50 -881 292,00 33 644 517,50
SUMMA TILLGÅNGAR 47 262 197,22 47 262 197,22 507 879,51 47 770 076,73
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
 
2110 Leverantörsskulder -919 581,00 -919 581,00 -711 033,00 -1 630 614,00
2210 Skatteskulder 273 609,00 273 609,00 56 185,00 329 794,00
2211 Skatteskuld nuvarande år 0,00 0,00 0,00 0,00
2330 Upplupna lagstadgade sociala a -41 836,00 -41 836,00 41 836,00 0,00
2350 Förutbetalda hyresinkomster -113 222,00 -113 222,00 -38 177,00 -151 399,00
2391 Övriga upplupna kostnader -2 251 885,00 -2 251 885,00 970 284,00 -1 281 601,00
2510 Personalens källskatt -74 100,00 -74 100,00 74 100,00 0,00
 
Summa kortfristiga skulder -3 127 015,00 -3 127 015,00 393 195,00 -2 733 820,00
Obeskattade reserver
 
2810 Fond för underhåll -1 900 000,00 -1 900 000,00 -500 000,00 -2 400 000,00
 
Summa obeskattade reserver -1 900 000,00 -1 900 000,00 -500 000,00 -2 400 000,00
SUMMA SKULDER -5 027 015,00 -5 027 015,00 -106 805,00 -5 133 820,00
Eget kapital
 
2981 Grundavgifter -19 702 073,00 -19 702 073,00 -181 142,00 -19 883 215,00
2982 Insatt kapital -16 853 235,00 -16 853 235,00 -5 268 858,00 -22 122 093,00
2987 Balanserad vinst eller förlust -10 966 061,57 -10 966 061,57 5 786 187,57 -5 179 874,00
2988 Vinst eller förlust från föreg 0,00 0,00 -5 286 187,00 -5 286 187,00
 
Summa eget kapital -47 521 369,57 -47 521 369,57 -4 949 999,43 -52 471 369,00
BERÄKNAT RESULTAT 5 286 187,35 5 286 187,35 4 548 924,92 9 835 112,27
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL -47 262 197,22 -47 262 197,22 -507 879,51 -47 770 076,73