RR Kontonivå XOR   BR Kontonivå XOR   RR Komprimerad 1   BR Komprimerad   Noter   Signaturer 
Resultaträkning 
Not 2009 2008
FÖRENINGENS INTÄKTER 1 11 384 928 10 698 147
FÖRENINGENS KOSTNADER
Driftskostnader 2 -6 402 055 -6 157 333
Underhållskostnader 3 -7 690 768 -7 726 869
Förvaltnings- och externa kostnader 4 -765 075 -762 642
Personalkostnader 5 -216 891 -222 409
Avskrivningar -881 292 -885 973
Resultat före finansiella poster -4 571 153 -5 057 078
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 54 579 418 194
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -17 546 -17 104
Resultat efter finansiella poster -4 534 120 -4 655 988
Yttre reparationsfond 8 0 -500 000
Resultat efter bokslutsdispositioner -4 534 120 -5 155 988
Årets skattekostnad -14 805 -130 199
ÅRETS RESULTAT -4 548 925 -5 286 187