RR Kontonivå XOR   BR Kontonivå XOR   RR Komprimerad 1   BR Komprimerad   Noter   Signaturer 
Balansräkning   
Not 2009-12-31 2008-12-31 20061231
TILLGÅNGAR  
 
Anläggningstillgångar  
Byggnader 9 24 593 913 25 470 601 ########
Mark 9 046 000 9 046 000 9 046 000
Maskiner och inventarier 10 4 605 9 209 9 362
Summa anläggningstillgångar 33 644 518 34 525 810 ########
 
Omsättningstillgångar  
Hyres och avgiftsfordringar 43 070 3 997 0
Övriga fordringar 11 335 869 299 845 167 654
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 369 715 214 504 209 785
Kassa och bank 13 13 821 567 12 515 616 3 230 683
Summa omsättningstillgångar 14 570 221 13 033 962 3 608 122
 
SUMMA TILLGÅNGAR 48 214 739 47 559 771 ########
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
 
Eget kapital 14  
Bundet eget kapital  
Medlemmarnas grundfond 19 883 215 19 702 073 ########
Insatt kapital  22 122 093 16 853 235 1 748 017
Yttre reparationsfond 2 400 000 1 900 000 3 500 000
Summa bundet eget kapital 44 405 308 38 455 308 ########
 
Fritt eget kapital  
Balanserat resultat 5 179 874 10 966 062 ########
Årets resultat -4 548 925 -5 286 187 ########
Summa fritt kapital 630 949 5 679 874 ########
 
Summa eget kapital 45 036 257 44 135 182 ########
 
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 1 630 614 919 581 946 935
Övriga skulder 114 868 74 100  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 1 433 000 2 430 908 1 655 547
Summa kortfristiga skulder 3 178 482 3 424 589 2 602 482
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 214 739 47 559 771 ########
 
 
Ställda säkerheter  
Fastighetsinteckningar 0 0 6 629 400