Bokslut 2010 2

RR Kontonivå OR BR Kontonivå XOR RR Komprimerad 1 BR Komprimerad Noter

balansrapport bas96 bfl              
 
2011-02-02  
Utskriftsdatum: 2011-02-02 BRF Sicklahus  
Räkenskapsår: 1001 -1012  
Period: 10-01 – 10-12  
 
Konto Namn IB År Ing. saldo 10-01 Förändring UB 10-12    
TILLGÅNGAR  
   
Omsättningstillgångar  
   
 
1051 SE Banken 1 123 760,63 1 123 760,63 658 244,50 1 782 005,13    
1054 Plusgiro 27 647,46 27 647,46 7 227,09 34 874,55    
1055 Kortfristiga placeringar 12 670 159,14 12 670 159,14 -964 391,68 11 705 767,46    
1210 Kundfordringar 43 070,00 43 070,00 -39 210,00 3 860,00    
1350 Förutbetalada garantihyror -114 868,00 -114 868,00 114 868,00 0,00    
1391 Övriga förutbetalda kostnader 369 715,00 369 715,00 -55 980,00 313 735,00    
1450 Skattekonto 6 075,00 6 075,00 -1 748,00 4 327,00    
   
 
Summa omsättningstillgångar   14 125 559,23 14 125 559,23 -280 990,09 13 844 569,14    
   
Anläggningstillgångar  
   
 
1800 Maskiner och inventarier (grup 27 855,50 27 855,50 0,00 27 855,50    
1809 Ackumulerade avskrivningar på -23 251,00 -23 251,00 -4 604,50 -27 855,50    
1911 Byggnader anskaffningsvärde 11 454 000,00 11 454 000,00 0,00 11 454 000,00    
1912 Byggnader värdeminkning -5 241 124,00 -5 241 124,00 -229 080,00 -5 470 204,00    
1913 Om- och tillbyggnad 30 936 386,00 30 936 386,00 0,00 30 936 386,00    
1914 Om & tillbyggnad värdeminsknin -12 555 349,00 -12 555 349,00 -647 608,00 -13 202 957,00    
1940 Mark 9 046 000,00 9 046 000,00 0,00 9 046 000,00    
   
 
Summa anläggningstillgångar   33 644 517,50 33 644 517,50 -881 292,50 32 763 225,00    
   
SUMMA TILLGÅNGAR   47 770 076,73 47 770 076,73 -1 162 282,59 46 607 794,14    
   
SKULDER OCH EGET KAPITAL  
   
Kortfristiga skulder  
   
 
2110 Leverantörsskulder -1 630 614,00 -1 630 614,00 802 696,00 -827 918,00    
2210 Skatteskulder 329 794,00 329 794,00 103 287,00 433 081,00    
2211 Skatteskuld nuvarande år 0,00 0,00 0,00 0,00    
2330 Upplupna lagstadgade sociala a 0,00 0,00 0,00 0,00    
2350 Förutbetalda hyresinkomster -151 399,00 -151 399,00 22 814,00 -128 585,00    
2351 Förutbetalda garantihyror 0,00 0,00 -65 665,00 -65 665,00    
2391 Övriga upplupna kostnader -1 281 601,00 -1 281 601,00 -639 948,00 -1 921 549,00    
2510 Personalens källskatt 0,00 0,00 0,00 0,00    
   
 
Summa kortfristiga skulder   -2 733 820,00 -2 733 820,00 223 184,00 -2 510 636,00    
   
Obeskattade reserver  
   
 
2810 Fond för underhåll -2 400 000,00 -2 400 000,00 -500 000,00 -2 900 000,00    
   
 
Summa obeskattade reserver   -2 400 000,00 -2 400 000,00 -500 000,00 -2 900 000,00    
   
SUMMA SKULDER   -5 133 820,00 -5 133 820,00 -276 816,00 -5 410 636,00    
   
Eget kapital  
   
 
2981 Grundavgifter -19 883 215,00 -19 883 215,00 -66 400,00 -19 949 615,00    
2982 Insatt kapital -22 122 093,00 -22 122 093,00 -2 083 600,00 -24 205 693,00    
2987 Balanserad vinst eller förlust -10 466 061,35 -10 466 061,35 500 000,00 -9 966 061,35    
2988 Vinst eller förlust från föreg 9 835 112,62 9 835 112,62 3 089 098,59 12 924 211,21    
   
 
Summa eget kapital   -52 471 369,35 -52 471 369,35 -1 650 000,00 -54 121 369,35    
   
BERÄKNAT RESULTAT   9 835 112,27 9 835 112,27 3 089 098,94 12 924 211,21    
   
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL -47 770 077,08 -47 770 077,08 1 162 282,94 -46 607 794,14