Bokslut 2010 3

RR Kontonivå OR BR Kontonivå XOR RR Komprimerad 1 BR Komprimerad Noter

Resultaträkning       
  Not 2010 2009
FÖRENINGENS INTÄKTER 1 10 347 367 11 384 928
       
FÖRENINGENS KOSTNADER      
Driftskostnader 2 -6 990 427 -6 402 055
Underhållskostnader 3 -4 640 672 -7 690 768
Förvaltnings- och externa kostnader 4 -792 109 -765 075
Personalkostnader 5 -140 994 -216 891
Avskrivningar   -881 292 -881 292
Resultat före finansiella poster   -3 098 127 -4 571 153
       
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 36 800 54 579
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -18 094 -17 546
Resultat efter finansiella poster   -3 079 421 -4 534 120
       
       
Årets skattekostnad   -9 678 -14 805
       
ÅRETS RESULTAT   -3 089 099 -4 548 925