Bokslut 2010 4

RR Kontonivå OR BR Kontonivå XOR RR Komprimerad 1 BR Komprimerad Noter

Balansräkning               
  Not 2010-12-31 2009-12-31 20061231  
TILLGÅNGAR      
     
Anläggningstillgångar        
Byggnader 8 23 717 225 24 593 913 24 593 913  
Mark   9 046 000 9 046 000 9 046 000  
Maskiner och inventarier 9 0 4 605 9 362  
Summa anläggningstillgångar   32 763 225 33 644 518 33 644 518    
         
Omsättningstillgångar        
Hyres och avgiftsfordringar   3 860 43 070 0  
Övriga fordringar 10 437 408 335 869 167 654  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 313 735 369 715 209 785  
Kassa och bank 12 13 522 647 13 821 567 3 230 683  
Summa omsättningstillgångar   14 277 650 14 570 221 3 608 122    
         
SUMMA TILLGÅNGAR   47 040 875 48 214 739 48 214 739      
     
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
     
Eget kapital 13      
Bundet eget kapital      
Medlemmarnas grundfond   19 949 615 19 883 215 19 883 215  
Insatt kapital    24 205 693 22 122 093 1 748 017  
Yttre reparationsfond   2 900 000 2 400 000 3 500 000  
Summa bundet eget kapital   47 055 308 44 405 308 44 405 308  
     
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat   130 949 5 179 874 5 179 874  
Årets resultat (beräknat resultat)   -3 089 099 -4 548 925 -4 548 925    
Summa fritt kapital   -2 958 150 630 949 630 949  
     
Summa eget kapital   44 097 158 45 036 257 45 036 257  
     
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder   827 918 1 630 614 946 935  
Övriga skulder   65 665 114 868    
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 2 050 134 1 433 000 1 655 547  
Summa kortfristiga skulder   2 943 717 3 178 482 2 602 482  
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   47 040 875 48 214 739 48 214 739    
         
     
Ställda säkerheter      
Fastighetsinteckningar   0 0