Bokslut 2011 2

RR Kontonivå XOR BR Kontonivå XOR RR Komprimerad 1 BR Komprimerad Noter 

balansrapport bas96 bfl


2012-02-04
Utskriftsdatum: 2012-02-04 BRF Sicklahus


Räkenskapsår: 1101 -1112


Period: 11-01 – 11-12
Konto Namn IB År Ing. saldo 11-12 Förändring UB 11-12
TILLGÅNGAR


Omsättningstillgångar
1051 SE Banken 1 782 005,13 482 439,00 239 877,75 2 021 882,88
1054 Plusgiro 34 874,55 24 271,55 -7 675,00 27 199,55
1055 Kortfristiga placeringar 11 705 767,46 10 705 767,46 -1 832 747,48 9 873 019,98
1210 Kundfordringar 3 860,00 -153 998,00 -3 860,00 0,00
1350 Förutbetalada garantihyror 0,00 0,00 0,00 0,00
1391 Övriga förutbetalda kostnader 313 735,00 0,00 8 716,00 322 451,00
1450 Skattekonto 4 327,00 8,00 221 284,00 738 563,00
Summa omsättningstillgångar
13 844 569,14 11 058 488,01 -1 374 404,73 12 983 116,41


Anläggningstillgångar
1800 Maskiner och inventarier (grup 27 855,50 27 855,50 -27 855,50 0,00
1809 Ackumulerade avskrivningar på -27 855,50 -27 855,50 27 855,50 0,00
1911 Byggnader anskaffningsvärde 11 454 000,00 11 454 000,00 0,00 11 454 000,00
1912 Byggnader värdeminkning -5 470 204,00 -5 642 014,00 -57 270,00 -5 699 284,00
1913 Om- och tillbyggnad 30 936 386,00 30 936 386,00 0,00 30 936 386,00
1914 Om & tillbyggnad värdeminsknin -13 202 957,00 -13 688 663,00 -161 902,00 -13 850 565,00
1940 Mark 9 046 000,00 9 046 000,00 0,00 9 046 000,00
Summa anläggningstillgångar
32 763 225,00 32 105 709,00 -219 172,00 31 886 537,00


SUMMA TILLGÅNGAR
46 607 794,14 43 164 197,01 -1 593 576,73 44 869 653,41


SKULDER OCH EGET KAPITAL


Kortfristiga skulder
2110 Leverantörsskulder -827 918,00 -1 618 260,00 -408 155,00 -1 236 073,00
2210 Skatteskulder 433 081,00 1 036 703,00 79 871,00
2211 Skatteskuld nuvarande år 0,00 0,00 0,00 0,00
2330 Upplupna lagstadgade sociala a 0,00 -45 315,00 -8 562,00 -8 562,00
2350 Förutbetalda hyresinkomster -128 585,00 -13 944,00 -35 664,00 -164 249,00
2351 Förutbetalda garantihyror -65 665,00 -93 234,00 -27 569,00 -93 234,00
2391 Övriga upplupna kostnader -1 921 549,00 0,00 891 107,00 -1 030 442,00
2510 Personalens källskatt 0,00 -65 075,00 -13 175,00 -13 175,00
Summa kortfristiga skulder
-2 510 636,00 -799 125,00 477 853,00 -2 545 735,00


Obeskattade reserver
2810 Fond för underhåll -2 900 000,00 -2 900 000,00 2 900 000,00 0,00
Summa obeskattade reserver
-2 900 000,00 -2 900 000,00 2 900 000,00 0,00


SUMMA SKULDER
-5 410 636,00 -3 699 125,00 3 377 853,00 -2 545 735,00


Eget kapital
2981 Grundavgifter -19 949 615,00 -20 016 598,00 -66 983,00 -20 016 598,00
2982 Insatt kapital -24 205 693,00 -24 356 710,00 -2 113 017,00 -26 318 710,00
2987 Balanserad vinst eller förlust -9 966 061,35 -9 591 061,35 0,00 -9 966 061,35
2988 Vinst eller förlust från föreg 0,00 0,00 0,00 0,00
Summa eget kapital
-54 121 369,35 -53 964 369,35 -2 180 000,00 -56 301 369,35


BERÄKNAT RESULTAT
12 924 211,21 14 874 296,46 1 053 239,73 13 977 450,94


SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL
-46 607 794,14 -42 789 197,89 2 251 092,73 -44 869 653,41