Bokslut 2011 3

 RR Kontonivå XOR BR Kontonivå XOR RR Komprimerad 1 BR Komprimerad Noter

Resultaträkning      

Not 2011 2010
FÖRENINGENS INTÄKTER 1 10 149 717 10 347 367
       
FÖRENINGENS KOSTNADER      
Driftskostnader 2 -6 938 504 -6 990 427
Underhållskostnader 3 -5 764 173 -4 640 672
Förvaltnings- och externa kostnader 4 -681 514 -792 109
Personalkostnader 5 -166 288 -140 994
Avskrivningar   -876 688 -881 292
Resultat före finansiella poster   -14 427 167 -3 098 128
       
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 170 452 36 800
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -18 062 -18 094
       
Resultat efter finansiella poster   -14 274 778 -3 079 421
       
       
Årets skattekostnad 8 171 821 -9 678
       
ÅRETS RESULTAT
-3 953 240 -3 089 099