Bokslut 2011 4

RR Kontonivå XOR BR Kontonivå XOR RR Komprimerad 1 BR Komprimerad Noter

 

Balansräkning      
  Not 2011-12-31 2010-12-31
TILLGÅNGAR


       
Anläggningstillgångar  

Byggnader 9 22 840 537 23 717 225
Mark   9 046 000 9 046 000
Maskiner och inventarier 10 0 0
Summa anläggningstillgångar   31 886 537 32 763 225
       
Omsättningstillgångar  

Hyres och avgiftsfordringar   0 3 860
Övriga fordringar 11 738 563 437 408
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 322 451 313 735
Kassa och bank 13 11 922 102 13 522 647
Summa omsättningstillgångar   12 983 116 14 277 650
       
SUMMA TILLGÅNGAR
44 869 653 47 040 875
       
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER


       
Eget kapital 14    
Bundet eget kapital      
Medlemmarnas grundfond   20 016 598 19 949 615
Insatt kapital   26 318 710 24 205 693
Yttre reparationsfond   0 2 900 000
Summa bundet eget kapital
46 335 308 47 055 308
       
Ansamlad förlust      
Balanserat resultat   -58 150 130 949
Årets resultat (beräknat resultat)   -3 953 240 -3 089 099
Summa fritt kapital
-4 011 390 -2 958 150
       
Summa eget kapital
42 323 918 44 097 158
       
Kortfristiga skulder


Leverantörsskulder   1 236 073 827 918
Övriga skulder   114 971 65 665
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 1 194 691 2 050 134
Summa kortfristiga skulder
2 545 735 2 943 717
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
44 869 653 47 040 875
       
       
Ställda säkerheter


Fastighetsinteckningar   0 0