Bokslut 2011 5

RR Kontonivå XOR BR Kontonivå XOR RR Komprimerad 1 BR Komprimerad Noter

 

Noter


2011 2010
1 Intäkter    
Årsavgifter bostadsrätter 6 956 903 6 946 609
Hyresintäkter hyresrätt 1 035 602 1 033 150
Hyresintäkter lokaler 1 912 667 2 111 328
Hyresintäkter parkering 164 610 161 530
Aviseringsavgift 23 135 21 365
Försäkrings ersättning 10 000 20 000
Överlåtelser 17 100 20 700
Pantsättning 16 200 22 680
Startavgift Ownit 13 500 10 005
  10 149 717 10 347 367
   
2 Driftskostnader
 
Vatten -753 054 -757 706
Elavgifter -401 685 -378 147
Fjärrvärme -3 131 396 -3 460 382
Sophantering -351 927 -290 589
Kabel-Tv -232 741 -226 618
Bredband -404 840 0
Snöröjning -190 076 -329 832
Fastighetsförsäkring -156 789 -155 943
Fastighetsskatt -527 388 -519 663
Taxering 2010 0 -141 996
Fastighetsunderhåll -294 774 -262 856
Städning -300 900 -300 000
Yttre miljö -192 934 -166 695
  -6 938 504 -6 990 427
   
3 Underhållskostnader
 
LÄGENHETER

Målning 0 -112 849
Golv 0 -16 063
Vitvaror -20 078 0
Byggnadsarbeten -12 850 -15 625

-32 928 -144 537
LOKALER  
Golv 0 -3 728
Matberget -964 739 0
Installtioner el 0 -28 150
Byggnadarbeten -97 984 -20 000

-1 062 723 -51 878
FASTIGHETER  
Byggnadsarbeten -2 837 618 -2 422 550
Målning -152 243 -416 024
Tvättstugor -44 319 -22 253
Elanläggningar -57 956 -52 345
Ventilationsanläggning -9 391 -27 072
Värmeanläggning -61 279 -35 330
Sanitet -595 444 -594 064
Hissar -543 177 -52 894
Övriga allmänna utrymmen -118 984 -92 103
Underhåll mark -42 594 -36 947
Bredbands installationer -1 002 -592 860
Bergvärme -178 626 -50 951
Reparationer försäkringskador 0 -2 073
Elartiklar -5 131 0

-4 647 764 -4 397 465
FÖRBRUKNINGSMATERIEL
 
Nycklar & lås -10 598 -37 400
Redskap & verktyg -6 097 0
Övrigt förbrukningsmaterial -4 064 -9 392

-20 759 -46 792
     

-5 764 173 -4 640 672
     
4 Förvaltnings- och externa kostnader

Telefon & fax -4 206 -3 457
Dataprogram -23 186 -8 505
Övriga kostnader -6 980 -3 519
Inköp av kontorsmaterial -13 198 -9 080
Hyresförlust 0 -147 178
Revisionsarvode -81 376 -64 907
Övriga externa tjänster -254 500 -251 350
Kreditupplysningar -975 0
Övriga försäljningskostnader -49 050 -43 000
Inkasso, lagsökning, avhysning -1 593 -6 265
Styrelsearvoden & revisorsarvoden -220 000 -220 000
Övriga förvaltningskostnader -750 -650
Föreningsavgifter -21 299 -20 995
Diverse övriga utgifter -4 401 -13 203
  -681 514 -792 109
     
5 Personalkostnader  
Löner -78 150 -63 000
Lagstadgade arbetsgivaravgifter -88 138 -77 994
  -166 288 -140 994
     
6 Ränteintäkter och liknande resultatposter  
Ränteintäkter 167 253 36 798
Ränteintäkter ej avdragsgilla 3 199 2
  170 452 36 800
     
7 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader 0 -1 264
Bankkostnader -18 062 -16 830
  -18 062 -18 094
 

8 Återbetalning från Skatteverket

Återbetalning från Skv för tidigare gällande skatt på ränte intäkter 171 821 -9 678

171 821 -9 678
     
9 Byggnader

Ingående anskaffningsvärde 11 454 000 11 454 000
Ingående ackumulerade avskrivningar -5 470 204 -5 241 124
Årets avskrivningar -229 080 -229 080
Om- och tillbyggnad (stambyte -93), (fasad- och balkongrenovering -99) 30 936 386 30 936 386
Ingående ackumulerade avskrivningar -13 202 957 -12 555 349
Årets avskrivningar -647 608 -647 608
Utgående bokfört värde 22 840 537 23 717 225
     
10 Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde 27 856 27 856
Inköp under året 0 0
Ingående ackumulerade avskrivningar -27 856 -23 252
Årets avskrivningar 0 -4 604
Utgående bokfört värde 0 0
 

   
11 Övriga fordringar

Skattekonto 738 563 4 327
Övriga forutbetalda kostnader 0 433 081

738 563 437 408
     
12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Fastighetsunderhåll 26 007 20 691
Fastighetsförsäkring 134 180 129 954
Kabel-TV 59 790 57 103
Bredbandsinstallation 101 043 101 043
Dataprogram 0 4 944
Kreditupplysningar 1 431 0

322 451 313 735
     
13 Kassa och bank  
SE Banken 2 021 883 1 782 005
Plusgiro 27 200 34 875
Kortfristiga placeringar (Riksgälden) 9 873 020 11 705 767

11 922 102 13 522 647
     
14 Eget kapital

Medlemmarnas grundfond 20 016 598 19 949 615
Insatt kapital (ombildning av hyresrätter) 26 318 710 24 205 693
Yttre reparationsfond 3 400 000 2 900 000
Balanserat resultat -2 958 150 630 949
Avsättning yttre reparations fond -500 000 -500 000
Årets resultat -3 953 240 -3 089 099
  42 323 919 44 097 158
     
15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Fjärrvärme 386 723 485 815
Revisionsarbete 30 000 30 000
Sophantering 3 139 6 552
Fastighetsskötsel 14 480 66 058
Fastighetsskatt 527 388 519 663
El 43 712 45 937
Förskottsavgifter/hyror 164 249 128 585
Byggnadsarbeten fastigheter 0 742 524
Städning 25 000 25 000

1 194 691 2 050 134