Bokslut 2013 3

RR Komprimerad 1 BR Komprimerad Noter

Resultaträkning
Not 2013 2012
FÖRENINGENS INTÄKTER 1 10 499 933 10 440 013
FÖRENINGENS KOSTNADER
Driftskostnader 2 -7 509 308 -7 097 453
Underhållskostnader 3 -2 718 012 -1 620 030
Förvaltnings- och externa kostnader 4 -769 930 -623 040
Personalkostnader 5 -200 386 -132 796
Avskrivningar -1 127 996 -1 022 565
Summa -12 325 632 -10 495 884
Resultat före finansiella   poster -1 825 699 -55 871
Ränteintäkter och liknande   resultatposter 6 66 842 112 922
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -16 843 -16 340
Resultat efter finansiella   poster -1 775 700 40 711
Årets skattekostnad 8 0 0
ÅRETS RESULTAT -1 775 700 40 711