Bokslut 2013 4

RR Komprimerad 1 BR Komprimerad Noter

Balansräkning
Not 2013-12-31 2012-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Byggnader 9 24 202 092 24 426 004
Mark 9 046 000 9 046 000
Maskiner och inventarier 10 241 327 138 310
Summa anläggningstillgångar 33 489 419 33 610 314
Omsättningstillgångar
Hyres och avgiftsfordringar 20 101 22 095
Övriga fordringar 13 007 362
Förutbetalda kostnader och   upplupna intäkter 11 327 038 332 128
Kassa och bank 12 11 701 777 9 955 834
Summa omsättningstillgångar 12 061 923 10 310 419
SUMMA TILLGÅNGAR 45 551 342 43 920 733
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemmarnas grundfond 20 087 657 20 016 598
Insatt kapital 29 087 651 26 318 710
Yttre reparationsfond 13 0 500 000
Summa bundet eget kapital 49 175 308 46 835 308
Ansamlad förlust
Balanserat resultat -4 470 678 -4 511 389
Årets resultat (beräknat resultat) -1 775 700 40 711
Summa fritt kapital -6 246 378 -4 470 678
Summa eget kapital 42 928 930 42 364 630
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 148 025 441 075
Övriga skulder 769 334 335 310
Upplupna kostnader och förutbetalda   intäkter 14 705 053 779 718
Summa kortfristiga skulder 2 622 412 1 556 103
SUMMA EGET KAPITAL OCH   SKULDER 45 551 342 43 920 733
Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga