Bokslut 2013 5

RR Komprimerad 1 BR Komprimerad Noter

Noter
2013 2012
1 Intäkter
Hyresavgifter bostadsrätter 6 993 702 6 982 500
Hyresintäkter hyresrätt 974 224 1 009 355
Hyresintäkter lokaler 2 323 507 2 206 058
Hyresintäkter parkering 156 990 163 160
aviseringsavgift 23 870 23 920
Försäkrings ersättning 0 4 000
Överlåtelser 8 100 22 500
Pantsättning 14 040 16 020
Startaavgift Ownit 5 500 12 500
10 499 933 10 440 013
2 Driftskostnader
Vatten -736 598 -553 902
Elavgifter -349 435 -392 801
Fjärrvärme -3 733 446 -3 485 924
Sophantering -345 168 -326 652
Kabel-Tv -240 363 -239 254
Bredband -404 172 -404 172
Snöröjning -151 617 -144 700
Fastighetsförsäkring -170 247 -162 459
Fastighetsskatt -523 890 -546 855
Fastighetsunderhåll -305 544 -322 562
Städning -319 875 -313 134
Yttre miljö -228 953 -205 038
-7 509 308 -7 097 453
3 Underhållskostnader
LÄGENHETER
Målning 0 -50 433
Vitvaror -5 750 -7 500
Badrum -65 000
Byggnadsarbeten -18 113 -2 725
-88 863 -60 658
LOKALER
Målning -59 018 -27 733
Golv 0 -34 262
Ventilation 0 -45 565
Matberget 0 -69 498
Installtioner el 0 0
Byggnadarbeten -68 204 0
-127 222 -177 058
FASTIGHETER
Byggnadsarbeten -458 779 -295 402
Målning -468 098 -135 340
Tvättstugor -107 284 -6 466
Elanläggningar -194 288 -100 806
Ventilationsanläggning -42 136 -60 497
Värmeanläggning -86 041 -37 894
Sanitet -839 949 -578 439
Hissar -41 017 -24 513
Övriga allmänna utrymmen -41 494 -63 498
Underhåll mark -174 363 -51 713
Bredbands installationer 0 0
Bergvärme 0 0
Reparationer försäkringskador -38 576 0
-2 492 025 -1 354 568
FÖRBRUKNINGSMATERIEL
Nycklar & lås -2 031 -20 900
Redskap & verktyg 0 -1 256
Övrigt förbrukningsmaterial -7 871 -5 590
-9 902 -27 746
Totala underhålls kostnader -2 718 012 -1 620 030
4 Förvaltnings- och externa   kostnader
Telefon & fax -3 868 -3 726
Dataprogram -92 370 -19 854
Övriga kostnader -13 127 -4 592
Inköp av kontorsmaterial -15 299 -11 471
Hyresförlust 0 0
Revisionsarvode -18 750 -79 562
Övriga externa tjänster -312 014 -234 500
Kreditupplysningar -500 -1 681
Övriga försäljningskostnader -52 540 0
Inkasso, lagsökning, avhysning -3 619 -2 125
Styrelsearvoden & revisorsarvoden -220 000 -220 000
Övriga förvaltningskostnader -900 -900
Föreningsavgifter -22 914 -21 312
Diverse övriga utgifter -14 029 -23 317
-769 930 -623 040
5 Personalkostnader
Löner (2013 städning av källargångar,   installation av nytt fastighets o ekonomisystem) -119 250 -53 650
Lagstadgade arbetsgivaravgifter -81 136 -79 146
-200 386 -132 796
6 Ränteintäkter och liknande   resultatposter
Ränteintäkter 66 842 112 677
Ränteintäkter ej avdragsgilla 0 245
66 842 112 922
7 Räntekostnader och liknande   resultatposter
Räntekostnader 0 0
Bankkostnader -16 843 -16 340
-16 843 -16 340
8 Återbetalning från   Skatteverket
 Återbetalning från Skv för tidigare gällande   skatt på ränte intäkter 0 0
0 0
9 Byggnader
Ingående anskaffningsvärde 11 454 000 11 454 000
Ingående ackumulerade avskrivningar -5 928 364 -5 699 284
Årets avskrivningar -229 080 -229 080
Bokfört värde 5 296 556 5 525 636
Om- och tillbyggnad (stambyte   -93), (fasad- och balkongrenovering -99)
Ingående anskaffningsvärde 33 071 461 33 071 461
Inköpt under året 533 192
Ingående ackumulerade   avskrivningar -14 574 906 -13 850 565
Årets avskrivningar -742 556 -724 341
Bokfört värde 18 287 191 18 496 555
Bergvärme pågående   nyanläggning 618 345 403 813
Bokfört värde byggnader   totalt 24 202 092 24 426 004
10 Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 235 310 27 855
Inköp under året 259 377 207 454
Ingående ackumulerade avskrivningar -97 000 -97 000
Årets avskrivningar -156 360 0
Utgående bokfört värde 241 327 138 310
11 Förutbetalda kostnader och   upplupna intäkter
Fastighetsunderhåll 21 301 21 301
Fastighetsförsäkring 144 264 141 395
Kabel-TV 60 430 60 080
Bredbandsinstallation 101 043 101 043
Hissar 0 8 309
Kreditupplysningar 0 0
327 038 332 128
12 Kassa och bank
SE Banken 2 615 562 936 776
Plusgiro 33 987 33 362
Kortfristiga placeringar   (Riksgälden) 9 052 228 8 985 696
11 701 777 9 955 834
13 Yttre Reparationsfond
Ingående saldo 500 000 500 000
Ianspråkstagande -500 000 -500 000
Avsättning 0 500 000
Utgående Saldo 0 500 000
14 Upplupna kostnader och   förutbetalda intäkter
Fjärrvärme 508 286 594 272
Revisionsarbete 30 000 30 000
Sophantering 876 807
Fastighetsskötsel 16 201 81 259
Fastighetsskatt 0 0
El 38 484 41 127
Förskottsavgifter/hyror 0 0
Byggnadsarbeten fastigheter 24 956 6 003
Städning 26 250 26 250
Övrigt 60 000 0
705 053 779 718