Bokslut2012 3

RR Kontonivå XOR BR Kontonivå XOR RR Komprimerad 1 BR Komprimerad Noter

 

Resultaträkning       
  Not 2012 2011
FÖRENINGENS INTÄKTER 1 10 440 013 10 149 717
       
FÖRENINGENS KOSTNADER      
Driftskostnader 2 -7 097 453 -6 938 504
Underhållskostnader 3 -1 620 030 -5 764 174
Förvaltnings- och externa kostnader 4 -623 040 -681 514
Personalkostnader 5 -132 796 -166 288
Avskrivningar   -1 022 565 -876 688
Summa   -10 495 884 -14 427 168
       
Resultat före finansiella poster   -55 871 -4 277 451
       
       
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 112 922 170 452
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -16 340 -18 062
       
       
Resultat efter finansiella poster   40 711 -4 125 061
       
       
Årets skattekostnad 8 0 171 821
       
ÅRETS RESULTAT   40 711 -3 953 240