Bokslut2012 4

RR Kontonivå XOR BR Kontonivå XOR RR Komprimerad 1 BR Komprimerad Noter

 

Balansräkning       
  Not 2012-12-31 2011-12-31
TILLGÅNGAR      
       
Anläggningstillgångar      
Byggnader 9 24 426 004 22 840 537
Mark   9 046 000 9 046 000
Maskiner och inventarier 10 138 310 0
Summa anläggningstillgångar   33 610 314 31 886 537
       
Omsättningstillgångar      
Hyres och avgiftsfordringar   22 095  
Övriga fordringar   362 225 611
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 332 128 322 451
Kassa och bank 12 9 955 834 11 922 103
Summa omsättningstillgångar   10 310 419 12 470 165
       
SUMMA TILLGÅNGAR   43 920 733 44 356 702
       
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
       
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Medlemmarnas grundfond   20 016 598 20 016 598
Insatt kapital    26 318 710 26 318 710
Yttre reparationsfond 13 500 000 500 000
Summa bundet eget kapital   46 835 308 46 835 308
       
Ansamlad förlust      
Balanserat resultat   -4 511 389 -558 149
Årets resultat (beräknat resultat)   40 711 -3 953 240
Summa fritt kapital   -4 470 678 -4 511 389
       
Summa eget kapital   42 364 630 42 323 919
       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder   441 075 1 236 073
Övriga skulder   335 310 -397 981
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 779 718 1 194 691
Summa kortfristiga skulder   1 556 103 2 032 783
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   43 920 733 44 356 702
       
       
Ställda säkerheter   Inga Inga
       
Ansvarsförbindelser   Inga Inga