Bokslut2012 5

RR Kontonivå XOR BR Kontonivå XOR RR Komprimerad 1 BR Komprimerad Noter

 

Noter    
    6
  2012 2011
1 Intäkter    
Årsavgifter bostadsrätter 6 982 500 6 956 903
Hyresintäkter hyresrätt 1 009 355 1 035 602
Hyresintäkter lokaler 2 206 058 1 912 667
Hyresintäkter parkering 163 160 164 610
Aviseringsavgift 23 920 23 135
Försäkrings ersättning 4 000 10 000
Överlåtelser 22 500 17 100
Pantsättning 16 020 16 200
Startavgift Ownit 12 500 13 500
  10 440 013 10 149 717
     
2 Driftskostnader    
Vatten -553 902 -753 054
Elavgifter -392 801 -401 685
Fjärrvärme -3 485 924 -3 131 396
Sophantering -326 652 -351 927
Kabel-Tv -239 254 -232 741
Bredband -404 172 -404 840
Snöröjning -144 700 -190 076
Fastighetsförsäkring -162 459 -156 789
Fastighetsskatt -546 855 -527 388
Fastighetsunderhåll -322 562 -294 774
Städning -313 134 -300 900
Yttre miljö -205 038 -192 934
  -7 097 453 -6 938 504
     
3 Underhållskostnader    
LÄGENHETER    
Målning -50 433 0
Vitvaror -7 500 -20 078
Byggnadsarbeten -2 725 -12 850
  -60 658 -32 928
LOKALER    
Målning -27 733 0
Golv -34 262 0
Ventilation -45 565 0
Matberget -69 498 -964 739
Byggnadarbeten 0 -97 984
  -177 058 -1 062 723
FASTIGHETER    
Byggnadsarbeten -295 402 -2 837 618
Målning -135 340 -152 243
Tvättstugor -6 466 -44 319
Elanläggningar -100 806 -57 956
Ventilationsanläggning -60 497 -9 391
Värmeanläggning -37 894 -61 279
Sanitet -578 439 -595 444
Hissar -24 513 -543 177
Övriga allmänna utrymmen -63 498 -118 984
Underhåll mark -51 713 -42 594
Bredbands installationer 0 -1 002
Bergvärme 0 -178 626
Reparationer försäkringskador 0 -5 131
  -1 354 568 -4 647 764
FÖRBRUKNINGSMATERIEL    
Nycklar & lås -20 900 -10 598
Redskap & verktyg -1 256 -6 097
Övrigt förbrukningsmaterial -5 590 -4 064
  -27 746 -20 759
     
  -1 620 030 -5 764 174
    7
     
  2012 2011
4 Förvaltnings- och externa kostnader    
Telefon & fax -3 726 -4 206
Dataprogram -19 854 -23 186
Övriga kostnader -4 592 -6 980
Inköp av kontorsmaterial -11 471 -13 198
Hyresförlust 0 0
Revisionsarvode -79 562 -81 376
Övriga externa tjänster -234 500 -254 500
Kreditupplysningar -1 681 -975
Övriga försäljningskostnader 0 -49 050
Inkasso, lagsökning, avhysning -2 125 -1 593
Styrelsearvoden & revisorsarvoden -220 000 -220 000
Övriga förvaltningskostnader -900 -750
Föreningsavgifter -21 312 -21 299
Diverse övriga utgifter -23 317 -4 401
  -623 040 -681 514
     
5 Personalkostnader    
Löner -53 650 -78 150
Lagstadgade arbetsgivaravgifter -79 146 -88 138
  -132 796 -166 288
     
6 Ränteintäkter och liknande resultatposter    
Ränteintäkter 112 677 167 253
Ränteintäkter ej avdragsgilla 245 3 199
  112 922 170 452
     
7 Räntekostnader och liknande resultatposter    
Räntekostnader 0 0
Bankkostnader -16 340 -18 062
  -16 340 -18 062
     
8 Återbetalning från Skatteverket    
 Återbetalning från Skv för tidigare gällande skatt på ränte intäkter 0 171 821
  0 171 821
     
9 Byggnader    
Ingående anskaffningsvärde 11 454 000 11 454 000
Ingående ackumulerade avskrivningar -5 699 284 -5 470 204
Årets avskrivningar -229 080 -229 080
Bokfört värde 5 525 636 5 754 716
     
Om- och tillbyggnad (stambyte -93), (fasad- och balkongrenovering -99)  
Ingående anskaffningsvärde 33 071 461 30 936 386
Ingående ackumulerade avskrivningar -13 850 565 -13 202 957
Årets avskrivningar -724 341 -647 608
Bokfört värde 18 496 555 17 085 821
     
Bergvärme pågående nyanläggning 403 813 0
     
Bokfört värde byggnader totalt 24 426 004 22 840 537
     
     
10 Maskiner och inventarier    
Ingående anskaffningsvärde 27 856 27 856
Inköp under året 207 454 0
Ingående ackumulerade avskrivningar -27 856 -27 856
Årets avskrivningar -69 144 0
Utgående bokfört värde 138 310 0
    8
     
  2012 2011
11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    
Fastighetsunderhåll 21 301 26 007
Fastighetsförsäkring 141 395 134 180
Kabel-TV 60 080 59 790
Bredbandsinstallation 101 043 101 043
Hissar 8 309 0
Kreditupplysningar 0 1 431
  332 128 322 451
     
12 Kassa och bank    
SE Banken 936 776 2 021 883
Plusgiro 33 362 27 200
Kortfristiga placeringar (Riksgälden) 8 985 696 9 873 020
  9 955 834 11 922 103
     
13 Yttre reparationsfond    
Ingående saldo 500 000 2 900 000
Ianspråkstagande  -500 000 -2 900 000
Avsättning  500 000 500 000
Utgående saldo 500 000 500 000
     
     
14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    
Fjärrvärme 594 272 386 723
Revisionsarbete 30 000 30 000
Sophantering 807 3 139
Fastighetsskötsel 81 259 14 480
Fastighetsskatt 0 527 388
El 41 127 43 712
Förskottsavgifter/hyror 0 164 249
Byggnadsarbeten fastigheter 6 003 0
Städning 26 250 25 000
  779 718 1 194 691