Verksamhetsberättelse 2012

BOKSLUT 2012-12-31

 BRF  SICKLAHUS

 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS

NACKA

 

ÅRSREDOVISNING

 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sicklahus, Nacka kommun, org nr 716418-7184,

får härmed avge redovisning för tiden 1 Januari – 31 December 2012.

 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

 Under verksamhetsåret har tjänstgjort som

 STYRELSELEDAMÖTER

Bengt Sundberg                       Ordförande

Henrik Unosson                       Sekreterare

Christina Boughton-Smith         Ekonomi

Petri Salminen                          Information

Roger Alsin                              Fastigheter

 

STYRELSESUPPLEANTER

Erik Rådström

Erik Lundberg                         

 

INTERN REVISOR

Gunnar Lindqvist

 

REVISORSSUPPLEANT

Klas Arnerdal

 

EXTERN REVISOR

Christina Gotting                                                              Gotting Revision AB

Såväl teknisk som ekonomisk förvaltning sker i egen regi.

 Föreningen är registrerad 1984-04-30 och är sedan 1984-09-01 ägare till fastigheterna    Sicklaön 261.1 värdeår 1948, 263.1 värdeår 1948 och 265.4 värdeår 1957. Taxeringsvärdet för

fastigheterna var den 31 december 2012 (2011) 190 907 000 kr (190 907 000 kr), varav

byggnadsvärde 123 446 000 kr (123 446 000kr) och markvärde 67 461 000 kr (67 461 000 kr).

 

Fastighetsförsäkring med fullvärdegaranti är tecknad med Stockholms Stads

Brandförsäkringskontor. 

Under verksamhetsåret har12 stprotokollförda sammanträden hållits.

 Ordinarie föreningsstämma hölls 2012-04-25.

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS

NACKA

 

Avskrivning av fastigheterna har verkställts med 229 080 kr (229 080 kr -11), motsvarande

2 % av det bokförda anskaffningsvärdet.

Avskrivning för ny- och ombyggnad har verkställts med 724 341 kr (647 608 kr -11). Stambyte färdigt 1993 avskrives på 50 år, vilket motsvarar 2 % av bokförda anskaffningsvärdet. Fasad- och balkongrenovering färdigt 1999 avskrivs på 30 år vilket motsvarar 3,33 % av det bokförda anskaffningsvärdet.

Avskrivning av maskiner & inventarier har verkställts med 69 144 (0 -11). Avskrivning sker på 3 år, vilket motsvarar 33,33% på anskaffningsvärdet.

 

Under året har37 st(37 st2011) överlåtelser skett.

Styrelsearvoden har utbetalats med 220 000 kr.

Föreningen har 2012-12-31 292 medlemmar vilket är lika med antalet bostadsrättslägenheter.

Föreningen upplåter med hyresrätt17 stlägenheter och59 stlokaler.

Totala ytan uppgår till 20 894 kvm med följande fördelning:

                      Lägenheter     17 998 kvm, varav hyresrätter 974,5 kvm.

                      Lokaler            2 896 kvm 

 

Styrelsen har beslutat att återföra medel avsatt till yttre reparationsfond.

Resultatet av verksamheten under räkenskapsåret och föreningens ställning

den 31 december 2012 framgår av nedan intagna resultat- och balansräkningar.

RESULTAT AV FÖRENINGENS VERKSAMHET

Balanserat resultat                                            -4 511 809

Årets resultat                                                           40 711

Ackumulerat underskott                                    -4 470 678   

STYRELSEN FÖRESLÅR

Att ackumulerat underskott –4 470 678 Kr balanseras i ny räkning.