Verksamhetsberättelse 2013

 

BOKSLUT 2012-12-31

BRF  SICKLAHUS

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS

NACKA

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sicklahus, Nacka kommun, org nr 716418-7184, får

härmed avge redovisning för tiden 1 Januari – 31 December 2013.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Under verksamhetsåret har tjänstgjort som

 

STYRELSELEDAMÖTER

Bengt Sundberg Ordförande

Henrik Unosson Sekreterare

Christina Boughton-Smith Ekonomi

Petri Salminen Information

Roger Alsin Fastigheter

 

STYRELSESUPPLEANTER

Erik Rådström

Erik Lundberg

 

INTERN REVISOR

Gunnar Lindqvist

 

REVISORSSUPPLEANT

Eva Stivert

EXTERN REVISOR

Christina Gotting Gotting Revision AB

 Såväl teknisk som ekonomisk förvaltning sker i egen regi.

Föreningen är registrerad 1984-04-30 och är sedan 1984-09-01 ägare till fastigheterna    Sicklaön 261.1 värdeår 1948, 263.1 värdeår 1948 och 265.4 värdeår 1957. Taxeringsvärdet för fastigheterna var den 31 december 2013 (2012) 260 841 000 kr (190 907 000 kr), varav byggnadsvärde 148 095 000 kr (123 446 000 kr) och markvärde 112 746 000 kr (67 461 000kr).

Fastighetsförsäkring med fullvärdegaranti är tecknad med Stockholms Stads Brandförsäkringskontor.

 

Under verksamhetsåret har 11 st protokollförda sammanträden hållits.

 

Ordinarie föreningsstämma hölls 2013-04-25.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS

NACKA

Avskrivning av fastigheterna har verkställts med 306 932 kr (229 080 kr -12), motsvarande 2 % av det bokförda anskaffningsvärdet.

Avskrivning för ny- och ombyggnad har verkställts med 662 522 kr (724 341 kr -12). Stambyte färdigt 1993 avskrives på 50 år, vilket motsvarar 2 % av bokförda anskaffningsvärdet. Fasad- och balkongrenovering färdigt 1999 avskrivs på 30 år vilket motsvarar 3,33 % av det bokförda anskaffningsvärdet.

Avskrivning av maskiner & inventarier har verkställts med 162 449 (69 144 kr -12). Avskrivning sker på 3 år, vilket motsvarar 33,33% på anskaffningsvärdet.

 

Under året har 23 st (37 st 2012) överlåtelser skett.

Styrelsearvoden har utbetalats med 220 000 kr.

Föreningen har 2013-12-31 293 medlemmar vilket är lika med antalet bostadsrättslägenheter.

Föreningen upplåter med hyresrätt 16 st lägenheter och 59 st lokaler.

Totala ytan uppgår till 20 894 kvm med följande fördelning:

Lägenheter 17 998 kvm, varav hyresrätter 913,5 kvm.

Lokaler 2 896 kvm 

Styrelsen har beslutat att återföra medel avsatt till yttre reparationsfond.

Resultatet av verksamheten under räkenskapsåret och föreningens ställning den 31 december 2013 framgår av nedan intagna resultat- och balansräkningar.

 

RESULTAT AV FÖRENINGENS VERKSAMHET

Balanserat resultat            – 4 470 678 Kr

Årets resultat -1 775 700 Kr

Ackumulerat Underskott             -6 246 378 Kr   

STYRELSEN FÖRESLÅR

Att ackumulerat underskott -6 246 378 Kr balanseras i ny räkning.