Varning för skarpa kanter utanför Sickla Strand 25

Det har blivit skarpa kanter utanför Sickla Strand 25 efter det att Nacka energi flyttade elskåpet som stod där när de installerade laddstolpar på parkeringsplatserna framför tennisbanan. Nacka energi kommer att åtgärda problemet under denna vecka och nästa. Under tiden med arbetet kommer de spraymarkera asfaltskanterna och sätta ut skyltar för att undvika olyckor med anledning av de skarpa kanterna.

Ta bort saker i källargången

Det är förbjudet att ställa/slänga saker i trapphusen eller i källarutrymmen. Dels medför det en onödig extrakostnad för föreningen då vi får se till att sakerna tas bort och slängs, vilket i längden kan leda till att vi behöver höja hyrorna ytterligare. Dels är det en brandrisk att förvara saker i trapphusen och källargången, vilka dessutom är utrymningsvägar vid en eventuell brand.  

Alla personliga tillhörigheter måste förvaras i lägenhet eller förråd. Vet du med dig att du har ställt saker i trapphuset eller i källargången ber vi dig att omgående ta bort dem. Tack.

Vänligen
Styrelsen Brf Sicklahus

Strömavbrott 20 juni

Just nu gör Nacka energi arbeten i elnätet som berör en del av vårt område. Arbetet innebär ett planerat strömavbrott tisdagen den 20 juni, klockan 08.30-11.00. De berörda portarna är: 7, 9,11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 samt 41.

Har du frågor om strömavbrottet? Då ska du ringa till Nacka energis kundservice på 08-466 81 00 eller deras driftledning på 08-466 81 45.

RENOVERING AV AVLOPPSLEDNINGAR BELÄGNA UTE PÅ GÅRDEN SICKLA STRAND 70 – 88.

Till boende på Sickla strand 70 – 86                           Maj 2023

Påbörjas måndagen 29 maj kl. 8.00 till fredag 2 juni kl. 16.00

Arbetet pågår vardagar mellan kl. 8 och 16 fram till måndagen 6 juni, då arbetet beräknas vara klart.

Toaletter och avlopp kommer att kunna användas som vanligt mellan kl. 8.00 – 16.00 dessa dagar och övriga tider.

Men vi ber vi er att inte förbruka mer vatten än normalt mellan kl. 08 – 16 dessa dagar. Undvik om möjligt diskmaskin, egen tvättmaskin etc.

Det kommer vara begränsad framkomlighet för fordon under dessa dagar mellan kl. 8.00 – 16.00.

Kontaktpersoner Sortera Industry Joakim: 072-736 23 12, Christian 072-736 23 13 och Niclas 073-445 18 92

Med vänliga hälsningar       Styrelsen Brf Sicklahus

GRÄVNINGSARBETE UTANFÖR SICKLA STRAND 25

Till boende på Sickla strand 25 – 39                            Maj 2023

I samband med att Nacka kommun ska installera laddstolpar på kommunens parkeringsplatser, kommer de att flytta det elskåp som står vi entré Sickla strand 25.

På anmodan av leverantören aviserar vi er detta arbete med kort varsel. Arbetet startar vecka 22 och pågå ca 4 veckor. Beräknas vara klart v 26.

Innebär att fordon inte kommer att kunna köra runt på innergården. Men det blir inga begränsningar för gående.

Det kommer att bli en kortar avstängning av elen, vilket då kommer att aviseras i tid av leverantören.

Med vänliga hälsningar  Styrelsen Brf Sicklahus

Kallelse till årsstämman 2023 för Brf Sicklahus.

Stämman kommer att hållas tisdagen den 30 maj kl. 18.00.

På Matsalen Sickla Skola, Gillevägen 5  

Följande handlingar delas ut till medlemmarna innan 14 maj.

Klicka här så kommer du till en pdf https://www.sicklahus.se/wp-content/uploads/2023/05/Handlingar-till-Arsstamman-Brf-Sicklahus-30-maj-2023.pdf

Innehållsförteckning;

  • Dagordning
  • Årsredovisning 2022 med Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse
  • Redogörelse av tidigare års motioner
  • Verksamhetsplan 2023
  • Budget för 2023
  • Valberedningens förslag
  • Inkomna motioner 2023 med styrelsens förslag till beslut

Vi ber alla att i förväg läsa igenom bifogat material.

Har du frågor kontakta oss på styrelsen@sicklahus.se.

Efter stämman ges utrymme för att ta upp gemensamma frågor som gäller bostadsrättsföreningen. Frågor av enskild art som endast berör bostadsrättsinnehavaren tar styrelsen emot efter överenskommelse med berörd medlem.

Välkomna önskar styrelsen i Brf Sicklahus.

NU STARTAR DRÄNERINGSARBETET OCH ISOLERING

AV GRUNDERNA PÅ SICKLA STRAND 47 – 59.

Till boende på Sickla strand 47 – 59                           Mars 2023

Etapp 1 och 2                  Arbetet börjar v 11 vid ytterväggarna mot Gillevägen och vid gångvägen till busshållplatsen vid Gillevägen. Därefter fortsätter arbetet ner mot grovsoprummet. Beräknas pågå i fram till vecka 21.

Arbetsområdet kommer att inhägnas enligt röda markeringen på kartan.

 Etapp enligt karta:Beräknad tidsplan:
Etapp 15 Veckor     Vecka 11-16
Etapp 24 Veckor     Vecka 17-21
Etapp 34 Veckor     Vecka 22-26
Etapp 44 Veckor     Vecka 27-31
Etapp 54 Veckor     Vecka 32-36
Etapp 61 Vecka      Vecka 37-38

För att erhålla en säker arbetsplats för medlemmarna och entreprenaden stängs gångvägen upp till busshållplatsen måndagen den 20 mars.

En ny gång väg är uppbyggd längre österut.  Vi ber alla att följa hänvisningarna och inte gå för nära avstängningarna och maskinerna.     V.v läs även sid 2

Etapp 3       Är gaveln mot Sickla strand och innergården vid port 47 till 51. Påbörjas v 22 och pågår fram till v 26.

Etapp 4       Utförs vecka 27 – 31 och här kommer det att byggas upp tillfälliga trappor.

Etapp 5 och 6                  Börjar v 32 och pågår till v 38.

Återställningen av trappor, entréfunktioner, buskar och planteringar kommer att utföras under hösten – 23. Finplaneringen utförs först när fasad- och balkongrenoveringen är klar, vilket beräknas f.n. utföras mellan åren 24 och 25.

Entreprenören bygger skyddstaket, övergångar och räcken enligt säkerhetsbestämmelserna. Vi vill uppmana alla att iakttaga försiktighet.

Ytan för lek, sandlådan och grillning kommer inte att användas.

Under arbetet vill vi att alla former av lekar undviks på gården.

Önskar ni mer info kontakta styrelsen på mail styrelsen@sicklahus.se

Med vänliga hälsningar  Styrelsen Brf Sicklahus

Välkommen att lämna motioner till Brf Sicklahus årsstämma

FÖRENINGSSTÄMMA DEN 30 MAJ

Årets föreningsstämma för Brf Sicklahus kommer att hållas tisdagen den 30 maj kl.18:00, i matsalen på Sickla skola.

Kallelse, dagordning och övriga handlingar till stämman delas ut i era brevlådor senast två veckor innan stämman.

Motioner till stämman ska lämnas in senast den 5 april.

De kan mejlas till styrelsen@sicklahus.se eller lämnas i kansliets brevlåda, Sickla strand 82.

Vill du engagera dig i styrelsen vänligen kontakta valberedningen, Petri Salminen, telefon 070-692 81 86.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Brf Sicklahus