RENOVERING AV AVLOPPSLEDNINGAR BELÄGNA UTE PÅ GÅRDEN SICKLA STRAND 70 – 88.

Till boende på Sickla strand 70 – 86                           Maj 2023

Påbörjas måndagen 29 maj kl. 8.00 till fredag 2 juni kl. 16.00

Arbetet pågår vardagar mellan kl. 8 och 16 fram till måndagen 6 juni, då arbetet beräknas vara klart.

Toaletter och avlopp kommer att kunna användas som vanligt mellan kl. 8.00 – 16.00 dessa dagar och övriga tider.

Men vi ber vi er att inte förbruka mer vatten än normalt mellan kl. 08 – 16 dessa dagar. Undvik om möjligt diskmaskin, egen tvättmaskin etc.

Det kommer vara begränsad framkomlighet för fordon under dessa dagar mellan kl. 8.00 – 16.00.

Kontaktpersoner Sortera Industry Joakim: 072-736 23 12, Christian 072-736 23 13 och Niclas 073-445 18 92

Med vänliga hälsningar       Styrelsen Brf Sicklahus

GRÄVNINGSARBETE UTANFÖR SICKLA STRAND 25

Till boende på Sickla strand 25 – 39                            Maj 2023

I samband med att Nacka kommun ska installera laddstolpar på kommunens parkeringsplatser, kommer de att flytta det elskåp som står vi entré Sickla strand 25.

På anmodan av leverantören aviserar vi er detta arbete med kort varsel. Arbetet startar vecka 22 och pågå ca 4 veckor. Beräknas vara klart v 26.

Innebär att fordon inte kommer att kunna köra runt på innergården. Men det blir inga begränsningar för gående.

Det kommer att bli en kortar avstängning av elen, vilket då kommer att aviseras i tid av leverantören.

Med vänliga hälsningar  Styrelsen Brf Sicklahus

Kallelse till årsstämman 2023 för Brf Sicklahus.

Stämman kommer att hållas tisdagen den 30 maj kl. 18.00.

På Matsalen Sickla Skola, Gillevägen 5  

Följande handlingar delas ut till medlemmarna innan 14 maj.

Klicka här så kommer du till en pdf https://www.sicklahus.se/wp-content/uploads/2023/05/Handlingar-till-Arsstamman-Brf-Sicklahus-30-maj-2023.pdf

Innehållsförteckning;

 • Dagordning
 • Årsredovisning 2022 med Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse
 • Redogörelse av tidigare års motioner
 • Verksamhetsplan 2023
 • Budget för 2023
 • Valberedningens förslag
 • Inkomna motioner 2023 med styrelsens förslag till beslut

Vi ber alla att i förväg läsa igenom bifogat material.

Har du frågor kontakta oss på styrelsen@sicklahus.se.

Efter stämman ges utrymme för att ta upp gemensamma frågor som gäller bostadsrättsföreningen. Frågor av enskild art som endast berör bostadsrättsinnehavaren tar styrelsen emot efter överenskommelse med berörd medlem.

Välkomna önskar styrelsen i Brf Sicklahus.

NU STARTAR DRÄNERINGSARBETET OCH ISOLERING

AV GRUNDERNA PÅ SICKLA STRAND 47 – 59.

Till boende på Sickla strand 47 – 59                           Mars 2023

Etapp 1 och 2                  Arbetet börjar v 11 vid ytterväggarna mot Gillevägen och vid gångvägen till busshållplatsen vid Gillevägen. Därefter fortsätter arbetet ner mot grovsoprummet. Beräknas pågå i fram till vecka 21.

Arbetsområdet kommer att inhägnas enligt röda markeringen på kartan.

 Etapp enligt karta:Beräknad tidsplan:
Etapp 15 Veckor     Vecka 11-16
Etapp 24 Veckor     Vecka 17-21
Etapp 34 Veckor     Vecka 22-26
Etapp 44 Veckor     Vecka 27-31
Etapp 54 Veckor     Vecka 32-36
Etapp 61 Vecka      Vecka 37-38

För att erhålla en säker arbetsplats för medlemmarna och entreprenaden stängs gångvägen upp till busshållplatsen måndagen den 20 mars.

En ny gång väg är uppbyggd längre österut.  Vi ber alla att följa hänvisningarna och inte gå för nära avstängningarna och maskinerna.     V.v läs även sid 2

Etapp 3       Är gaveln mot Sickla strand och innergården vid port 47 till 51. Påbörjas v 22 och pågår fram till v 26.

Etapp 4       Utförs vecka 27 – 31 och här kommer det att byggas upp tillfälliga trappor.

Etapp 5 och 6                  Börjar v 32 och pågår till v 38.

Återställningen av trappor, entréfunktioner, buskar och planteringar kommer att utföras under hösten – 23. Finplaneringen utförs först när fasad- och balkongrenoveringen är klar, vilket beräknas f.n. utföras mellan åren 24 och 25.

Entreprenören bygger skyddstaket, övergångar och räcken enligt säkerhetsbestämmelserna. Vi vill uppmana alla att iakttaga försiktighet.

Ytan för lek, sandlådan och grillning kommer inte att användas.

Under arbetet vill vi att alla former av lekar undviks på gården.

Önskar ni mer info kontakta styrelsen på mail styrelsen@sicklahus.se

Med vänliga hälsningar  Styrelsen Brf Sicklahus

Välkommen att lämna motioner till Brf Sicklahus årsstämma

FÖRENINGSSTÄMMA DEN 30 MAJ

Årets föreningsstämma för Brf Sicklahus kommer att hållas tisdagen den 30 maj kl.18:00, i matsalen på Sickla skola.

Kallelse, dagordning och övriga handlingar till stämman delas ut i era brevlådor senast två veckor innan stämman.

Motioner till stämman ska lämnas in senast den 5 april.

De kan mejlas till styrelsen@sicklahus.se eller lämnas i kansliets brevlåda, Sickla strand 82.

Vill du engagera dig i styrelsen vänligen kontakta valberedningen, Petri Salminen, telefon 070-692 81 86.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Brf Sicklahus

NYHETER OM SOPHANTERING

SICKLA STRAND 7 – 19 och 69 – 75

Nu kan Du lämna dina källsorterade sopor i soprummet

på Sickla strand 19 och 75

Brf Sicklahus jobbar för att vi alla ska källsortera våra sopor och avfall.

Därför har det mindre soprummet på Sickla strand 19 och 75 nu fått flera olika kärl där du ska lämna dina källsorterade sopor. Det innebär att ni boende får lättare och närmare att källsortera. Varför ska vi göra det kanske ni undrar? Jo det är av flera skäl;

 • Vi ska minska mängden av sopor som heter RESTAVFALL och GROVSOPOR!  Då sparar förening enorma belopp, vilket i sin tur minskar risken för avgiftshöjningar.
 • Och vi alla bidrar till ett viktigt miljöarbete genom att källsortera det som kan återvinnas till nya produkter och förpackningar. Här betalar producenten stora delar av hämtningsavgiften! Vilket du redan betalt vid köpet av förpackningen.
 • Det kommer att bli ett lagkrav att alla källsorterar. Därför har sopavgifterna höjts!

I grovsoprummet på Sickla strand 43 respektive 59 kommer ni som tidigare att kunna lämna grovsopor och elektronik.

God fortsättning önskar styrelsen i Brf Sicklahus

Info och tips inför nya året!

Nu kan vi tillsammans spara pengar och miljö!

Avgifterna är betydligt högre för osorterade sopor jämfört med sorterade, och kravet är att vi alla ska sortera. Kostnaderna de sorterade soporna/materialen är lägre eftersom de kan återvinnas. Tillverkarna betalar en del av kostnaden för hämtningen och återvinningen för att tillverka nya förpackningar och tidningar samt återvinner gas av matresterna. Du betalar för återvinningen när du exempelvis köper en plastförpackning, pappersförpackning, tidning, etc.

Genom att du sortera ut plast, papper, glas, metall och mat minskar restavfallet och grovsoporna.

Dessa är mycket dyra att få hämtade! Föreningen betalar ca 600,000: – för restavfall och grovsoporna. Så sortera ut allt du kan och minska kostnaderna och då minska risken till månadsavgifterna/ hyrorna höjs. På hemsida www.sicklahus och i soprummen finns mer info

Julgransinsamling 14 – 15 januari 2023

Lägg inte din uttjänta julgran i grovsoporna. Den får var och en själv lämna till Nacka vatten och avfall som har containrar för julgranar uppställda på olika platser runt om i Nacka.

Finns på plats lördagen 14 januari och söndagen 15 januari kl. 11-17 i Sickla köpkvarter, Planiavägen/Järlaleden.

Det går även bra att lämna julgranen på kretsloppscentraler i Boo, Älta och Östervik/Fisksätra.

De insamlade granarna flisas och går till förbränning för utvinning av energi. Energin ger fjärrvärme.

Tänk på brandrisken med levande ljus. Glöm inte släcka ljusen!

Skaffa en bra brandsläckare och en brandfilt. En bra hjälp om olyckan är framme!

Missade du informationsmötet i november?

På Sicklahus hemsida finns de bilder som visades under mötet. Har du frågor är du välkommen att skicka dessa till vår mail styrlesen@sicklahus.se.

Styrelsen Sicklahus önskar all ett Gott nytt år!

Information från välbesökta informationsmöten

Totalt cirka 90 personer dök upp till styrelsens informationsmöten den 16 och 17 november.

Styrelsen gav genom ordförande Erik Rådström en bred och innehållsrik presentation med goda möjligheter för medlemmarna att ställa frågor. Några av budskapen i korthet:

 • De stora renoverings- och underhållsprojekten rullar på enligt tidplan. Investeringsvolymen de närmaste 5 åren är närmare 100 miljoner
 • Sicklahus har en låg belåning och relativt låga driftskostnader. Utgångsläget är alltså gott när vi nu behöver öka vår upplåning för att finansiera renoverings- och underhållsprojekten.
 • Månadsavgifterna höjs med 5 procent från med den 1 januari 2023.  

Ytterligare avgiftshöjningar om ca 5 % varje år kommer att behövas fram till år 2031.   

 • Föreningen får stora kostnadshöjningar 2023 i form av bland annat ökade elkostnader, ökade räntekostnader och ökade kommunala avgifter (nu i veckan aviserade Nacka Vatten och avlopp att taxorna höjs med 20% nästa år).
 • Det är viktigare än någonsin att vi hjälps åt för att hålla de gemensamma kostnaderna nere.

Vi kan bli (ännu) bättre på att sopsortera och att spara på föreningens energi såsom varmvatten och även på kallvatten samt tvätta ekonomiskt.

 • Styrelsen vill påpeka att Felanmälan görs till Rubin fastighetsservice (inte till styrelsen), t.ex. genom formuläret på Sicklahus hemsida.

Axplock av frågor:

 • Flera (från Sickla strand) påpekade att det är relativt kallt i lägenheterna. Medlemmarna uppmanades att skicka en felanmälan, det är enda sättet för oss att få veta och kunna åtgärda.
 • Informerades också att vi försöker hålla ner temperaturen till mellan 20 – 21 grader för att spara energi och hålla elkostnaderna nere.

Till sist: Vi som jobbar i styrelsen är jätteglada över den positiva respons vi får från medlemmarna – ert engagemang och era glada tillrop sporrar oss.

Till er som inte hade möjlighet att närvara vill vi tipsa om att titta igenom Power Point bilderna som finns på hemsidan samt att läsa nyhetsbrevet från oktober. Det innehåller de flesta av de punkter som togs upp i informationsmötena.

https://www.sicklahus.se/wp-content/uploads/2022/12/infomoten-16-17-NOV-2022_till-hemsidan-2.pptx

Hälsningar        Styrelsen Brf Sicklahus